Data & AI

Data har blivit allt viktigare i den dagliga verksamheten och, vi är på väg mot en ny europeisk dataekonomi. Låt våra experter hjälpa dig att navigera i det komplexa regelverket kring data.

Nya utmaningar och möjligheter med regleringen kring dataekonomi

Nästan alla branscher är på något sätt kopplade till dataekonomin. Företag samlar in eller delar data med partners, använder den i sin verksamhet eller använder plattformstjänster antingen direkt eller som distributionskanaler för sina egna tjänster. Ny teknik som AI kommer också att leda till nya rättsliga frågor som inte hanteras av befintliga bestämmelser och rättspraxis. EU har svarat upp med att ta fram sin egen datastrategi och relaterad lagstiftning. Att navigera i nya regelverk och samtidigt tillämpa befintliga regelverk på nya affärsmodeller och teknisk utveckling är en nödvändighet, men också en möjlighet att uppnå nya affärsfördelar.

Fondias jurister hjälper ditt företag att navigera i de juridiska utmaningar och möjligheter som dataekonomin innebär.

Våra jurister inom dataekonomi följer noga utvecklingen inom EU och nationella regelverk. Med hjälp av gedigen erfarenhet av våra kunders verksamhet hjälper vi våra kunder att hitta lösningar på juridiska frågor som rör användningen av data, AI och plattformstjänster. Vi hjälper också våra klienter att identifiera affärsmöjligheter som uppstår till följd av nya regler, såsom EU:s Digital Services Act (DSA) om digitala tjänster eller Digital Markets Act (DMA) som redan är i kraft, eller de kommande Data Act (Dataakten) och AI Act (AI-rättsakten).

Vi finns där för att ge dig juridisk rådgivning och stöd i frågor som rör:

  • Strategiska förberedelser för utformning av produkter/tjänster och affärsmodeller för att säkerställa regelefterlevnad

  • Kontinuerlig bevakning av utvecklingen på området

  • Konsekvensbedömningar av processer och affärsmodeller

  • Granskning och justering av tjänstevillkor för att säkerställa efterlevnad av nya regler

  • Uppdatering av avtalsmallar för att ta hänsyn till de nya reglerna kring data

  • Utarbetande av interna policyer och utbildningar, se bland annat Nyckeln till regelefterlevnad

  • Anpassning av processer för att kunna möta de ökade lagkraven

  • Övervaknings- och rapporteringstjänster för att ta tillvara dina rättigheter och intressen

EU:s datastrategi: ”The Big 5”-förordningarna:

Våra experter på data och AI i Sverige

Våra experter finns här för att hjälpa dig att navigera i det komplexa regelverket kring data. Läs mer om våra experter på data och AI eller kontakta dem direkt!

Senaste bloggarna