För investerare
Gå till MyFondia
Göteborg

Dataskydd

Det är viktigt för oss på Fondia att respektera din integritet och skydda dina personuppgifter. Vårt mål är att all behandling av personuppgifter ska vara transparent och vi har därför samlat all information om behandling av dina personuppgifter här.

Fondia är verksam i fyra länder. Varje lands bolag är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Om du har frågor om hur Fondia behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad kan du skicka din fråga eller begäran till privacy(at)fondia.com.

Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania

 

Hur behandlar vi personuppgifter?

Nedan ger vi övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar vi på Fondia utför, utifrån vilken roll du som registrerad har.

Vi utför ingen profilering eller automatiskt beslutsfattande.

 

Till vem lämnar vi ut data? Överför vi data utanför EU/EES?

Utöver de personuppgiftsbiträden och självständigt personuppgiftsansvariga vi nämner ovan, lämnar vi inte ut personuppgifter till utomstående såvida inte lagstiftningen eller myndigheterna kräver att vi gör det.

Vi använder internationella molntjänster vid behandling av personuppgifter och data kan komma att överföras utanför EU/EES i samband med dessa tjänster. Vi säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med GDPR används vid tredjelandsöverföringar.

Risker och säkerhetsåtgärder

Fondia använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att skydda dem mot obehörig tillgång. Detta inkluderar exempelvis säkra och privata uppkopplingar (såsom VPN), kryptering och behörighetsbegränsningar. Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policys för att säkerställa att de är säkra och skyddade.

För mer information, kontakta oss gärna på privacy@fondia.com.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du kontakta oss på privacy@fondia.com.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi ger dig genom denna dataskyddsinformation.

Mer information om denna rättighet finns på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sida om Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till tillgång.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade.

Rätt att göra invändningar

När vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att göra invändningar.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att skicka ett mail privacy@fondia.com till (Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som skett innan återkallandet.)

Mer information om samtycke finns på IMY:s sida om Samtycke.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till begränsning.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi behöver fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Mer information om denna rättighet, samt ett exempel på hur en begäran kan utformas, finns på IMY:s sida om Rätt till radering.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att flytta dina personuppgifter.

Synpunkter på vår behandling?

Om du har synpunkter eller frågor på vår behandling av dina personuppgifter eller vill få information om bedömningen av det berättigade intresset är du välkommen att höra av dig till privacy@fondia.com

Du kan också lämna in ett klagomål till IMY. Information om hur det går till hittar du på IMY:s sida om att lämna in klagomål.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Senast uppdaterad

Denna information om dataskydd är uppdaterad i januari 2024.