Arbetsrätt

Tvistelösning

Våra experter inom tvistlösning skapar de bästa förutsättningarna när det inte gått som du tänkt.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna

Fondia strävar alltid efter att förebygga och förhindra att tvister uppstår, men i vissa fall är en tvist oundviklig för våra kunder. Då kan vi vara behjälpliga i att hantera processer i allmän domstol och skiljeförfaranden.

Tvist
Domstol
Förhandling
Medling
Process
Skiljeförfarande
Skiljedomare
Medlare
Skadestånd
Avtal

Engagemang och erfarenhet

Våra specialister har gedigen erfarenhet av att representera kunder i Sverige och Finland i både internationella och nationella tvister och processer. De är erfarna vad gäller hanteringen och koordineringen, samt har hållit utbildningar i tvistlösningsfrågor.

Våra experter hanterar bland annat tvister som rör:

  • Avtal med bolagets anställda och ledande befattningshavare

  • Aktieägaravtal

  • Entreprenadavtal

  • Leverans-, tjänste- och samarbetsavtal

  • Offentlig upphandling

  • IT-avtal

  • Franchiseavtal

  • Sälj-, leasing- och handelsavtal

  • Immaterialrätt

  • Skadeståndsanspråk

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Tvistelösningsteamet leds av Johanna Nilsson.

Fika

"Vi arbetar med Fondia dagligen och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. Juristerna är mycket professionella."

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom tvist. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Hur fungerar det att stämma i domstol?

Genom att ansöka om stämning kan man genom domstolens hjälp exempelvis få sin rätt enligt ett avtal (ex betalning) fastställd eller frågan om fel i en tjänst/vara prövad. Med domen som underlag kan man sedan gå vidare till Kronofogden för det fall motparten ändå inte presterar och Kronofogden kan då bistå för att öka den vinnande partens möjlighet att exempelvis få betalt.   

I många typer av tvistemål har domstolen även en skyldighet att undersöka parternas vilja att komma överens. En stor del av de mål som kommer in till domstolen förlikas också med domstolens hjälp innan de når huvudförhandling.  

Vi på Fondia är vana vid att upprätta/besvara stämningsansökningar i tvistemål men även vana att biträda i förlikningsförhandlingar. Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Jag är kallad till en huvudförhandling. Måste jag delta?

Ja. Om du inte inställer dig till huvudförhandlingen kan domstolen beroende på hur kallelsen är utformad ha rätt att hämta dig, alternativt begära vite. Om du inte inställer dig som part eller vittne kan det betyda att hela huvudförhandlingen måste ställas in. I vissa situationer behöver man inte inställa sig personligen på plats utan kan delta via video/telefon exempelvis.  

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Vad kostar det att stämma i domstol?

Ansökningsavgiften som ska betalas när stämningsansökan ges in varierar beroende på hur stort kravet är. Är kravet under ett halvt prisbasbelopp (23 800 kronor 2021) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kronor. Är kravet över ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kronor. Förutom ansökningsavgiften tillkommer rättegångskostnader. Förlorar man målet finns det en stor risk att man förutom sina egna rättegångskostnader även får betala motpartens rättegångskostnader.  

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Vad är rättegångskostnader i tvistemål?

Rättegångskostnader är kostnader för att förbereda målet, exempelvis ta fram stämningsansökan/svaromål och övriga handlingar som ska ges in till domstolen. Det är även kostnader att vara med på den muntliga förberedelsen (sammanträde innan huvudförhandling) och för huvudförhandlingen. Exempel på rättegångskostnader är kostnader för vittnen och sakkunniga, resor till och från domstolen för dig som part och för dina ev. vittnen, viss tidspillan men även kostnader för ditt ombud. 

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Jag vill gärna ingå en förlikning, hur ska jag gå till väga?

I de flesta tvister finns det en möjlighet att nå en förlikning. Om du har gett in en stämningsansökan eller mottagit en stämningsansökan så kommer domstolen i regel efter ett par månader att kalla dig till ett sammanträde en s.k. muntlig förberelse i domstolen. Vid denna ansvarar domstolen för att ställa frågan till bägge parterna om intresse av förlikning finns. Om sådant intresse finns så bistår domstolen och leder en förlikningsdiskussion. Det är inget som hindrar någon av parterna att såväl innan sammanträdet eller efter (men innan målet är avslutat) att på eget initiativ kontakta motparten för att försöka nå en överenskommelse.

För det fall ärendet inte har nått domstol är det bästa att försöka kontakta motparten eller motpartens ombud om sådant finns och fråga om intresse av att ingå en förlikning finns. Många gånger kan det löna sig att kontakta ett eget juridiskt ombud som kan hjälpa till i ev. förlikningsdiskussioner. Vi på Fondia bistår givetvis med detta.

Vad betyder verkställighet?

Verkställighet kan vidtas av flera olika myndigheter och det finns olika typer av verkställighet. Förutom utmätning som tar sikte på betalningsskyldighet (exempelvis löneutmätning som är väldigt vanligt för att tvångsvis se till att en betalningsskyldig betalar en skuld) finns andra former av verkställighet. Sådana former är exempelvis avhysning då någon är skyldig att avflytta eller avlägsna sig från byggnad, upphörande av viss verksamhet eller utgivande av viss egendom.

Verkställighet som berör betalningsskyldighet blir aktuellt när en part inte följer en dom eller ett myndighetsbeslut. Vid dessa situationer finns det regler om hur man som vinnande part/borgenär kan få förpliktelser fullgjorda, exempelvis få en betalning utbetald i enlighet med en dom.

För att tillförsäkra sin rätt till betalning behövs en s.k. exekutionstitel. Kronofogden är den myndighet i Sverige som verkställer s.k. exekutionstitlar. En exekutionstitel är en dom från domstol eller skiljenämnd, ett utslag från Kronofogden, eller annat myndighetsbelut/annan handling. En stadfäst förlikning är en förlikning som anges i en dom och utgör därmed en exekutionstitel.

Vi på Fondia kan hjälpa till i alla möjliga frågor som berör verkställighet.

Jag har blivit kallad till en muntlig förberedelse - vad är det?

När en tvist inleds vid en domstol och bägge parter har gett in sina inledande skrifter (stämningsansökan respektive svaromål) har domstolen som ambition att kalla till ett sammanträde, s.k. muntlig förberedelse, så snart som möjligt. Syftet med den muntliga förberedelsen är att gå igenom målet, dels parternas yrkanden (krav) dels respektive parts inställning till det som krävs. Domstolen vill även få reda på vilken bevisning som parterna preliminärt åberopar och bestämmer även en plan för huvudförhandling (datum/tid, antal dagar och antal domare). Vid den muntliga förberedelsen kommer domstolen även fråga parterna om intresse för förlikning finns. Vi på Fondia är vana vid att företräda våra kunder vid muntliga förberedelser. Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskar vårt biträde.

Jag har ett krav men får inte betalt. Kan jag förhindra att motpartens tillgångar förstörs eller försvinner? (Kvarstad i tvistemål)

Är du part i en rättegång finns det regler kring säkerhetsåtgärder i tvistemål. Den vanligaste är kvarstad.

Kvarstad är en åtgärd som innebär att part helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över viss bestämd del av sin egendom. För att kvarstad ska bli aktuellt måste parten (den sökande) ha en fordran med anknytning till en viss process. Sökanden behöver sedan i den aktuella tvisten begära kvarstad och då även visa att det förligger risk för att den betalningsskyldige försöker undkomma betalning. Sökanden behöver även ställa säkerhet för den eventuella skada som kan uppstå för motparten om kvarstad meddelas. Sådan säkerhet kan exempelvis bestå i en bankgaranti eller borgen.

Hur fungerar processen i allmän domstol?

Processen i allmän domstol (tvistemål) inleds genom att en stämningsansökan ges in. Därefter ska motparten, svaranden, besvara kravet i ett s.k. svaromål. Därefter försöker domstolen kalla till en muntlig förberedelse så snart som möjligt. Vid denna förliks väldigt många parter och då avslutas målet antingen genom en dom eller genom att någon av parterna återkallar målet. I annat fall fortsätter skriftväxlingen i regel då ytterligare omständigheter utvecklas och skriftlig bevisning ska ges in.

Målen kan avslutas antingen genom en dom, vid huvudförhandling, på handlingarna eller ex genom en stadfäst förlikning. Ett mål kan även avskrivas - så sker exempelvis om den part som stämt in väljer att återkalla sin talan.

En process vid allmän domstol tar i regel flera månader och kan fortgå i flera år lite beroende på målets karaktär, komplexitet och om domen överklagas och får prövningstillstånd i högre instanser.