Tvist mellan Google och Oracle viktig för stora delar av mjukvaruindustrin

Fondia
Insikter 23 mars 2020

Tvist

Blir det den sista striden i ett nära tio år långt krig som nalkas mellan Google och Oracle då tvisten ska upp till USA: s högsta domstol den 24 mars? Denna till synes oändliga strid, mellan två Silicon Valley-jättar kan komma att lämna ett prejudikat som kommer styra mjukvaruindustrin lång tid framöver.

Oracle anklagar Googles för obehörig användning av Oracles Java API ("Application Programming Interface") i sitt Android-operativsystem. Tvisten handlar om ifall Google därmed kränker Oracle upphovsrätt till dessa API:er och om denna kränkning ej är undantagen enligt 17 U.S.C. 107 (1) som stadgar begränsningar till det s.k. ”fair-use” undantaget. Oracle har stämt Google på iögonfallande 8,8 miljarder dollar för de förlorade intäkter som Googles påstådda stöld orsakat.

Stöd finns för båda sidor genom offentliga brev, uttalanden samt s.k. amicus curiae (bokstavligen: ”vän av domstolen” men används som benämning på oberoende tredjepartsuttalanden). Google har lyckats samla ett brett stöd från techbranschen, inklusive konkurrenter såsom Microsoft, och Oracle främst från diverse juridiskt sakkunniga. Frågan är om dessa tendenser i valet av sida tyder på att techbolagen inte riktigt förstår de juridiska aspekterna av tvisten, eller kanske helt enkelt har egenintresse i frågan, eller ifall de juridiskt sakkunniga helt enkelt har för dålig förståelse av de tekniska aspekterna av teknologierna och därav gör en felaktig bedömning av omständigheterna.

Fair-use

I sitt försvar mot Oracles anklagelser har Google hävdat "fair-use" vilket är en anglo-saxisk juridisk doktrin som tillåter en begränsad användning av upphovsrättsskyddat material utan att först skaffa tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Google hävdar att denna doktrin gör att deras ”återanvändning” av Oracles API-paket är tillåten.

Detta argument avvisades dock av Federal Circuit på grund av den kommersiella användning Google har åtnjutit av det olicensierade upphovsrättsskyddade materialet som API:erna består av. Enligt the US Court of Appeals for the Federal Circuit så har Google kopierat materialet och flyttat det från en plattform till sin egen, helt utan förändring. Domstolen argumenterade för att de faktiska och potentiella skador som Googles agerande resulterat i skulle leda till " en väsentlig negativ inverkan på den potentiella marknaden för det upphovsrättsskyddade originalet" och dess derivat. Med andra ord bedömde domstolen att Googles agerande otillbörligen skadade Oracle och att de därav ska kompensera vederbörande.

Googles andra försvar byggde på att Java API-paketet inte åtnjöt upphovsrättsligt skydd och i den mån man skulle tillskriva API:erna detta så skulle det ”destabilisera mjukvaruutvecklingsindustrin, som starkt förlitar sig på interoperabilitet mellan olika plattformar och öppen källkod”. Federal Circuit bedömde dock att API:erna och dess kod skulle anses besitta upphovsrättsligt skydd och således ställde sig domstolen oenig till detta argument. Domstolen motiverade detta till stor del med att Google redan från början varit medveten om att Java API-paketet inte var öppen källkod.

Bortsett från olika licenstyper som finns för öppen källkod eller FOSS, Free Open Source Software, är denna typ av kod generellt sett gratis och är menat att möjliggöra för utvecklare att ändra och dela fritt eftersom koden är allmänt tillgänglig. Men detta stämmer inte in på Oracles affärsmodell. Oracle ger ut sina API:er gratis till apputvecklare men tar ut en licensavgift för konkurrerande plattformsutvecklare och hårdvarutillverkare med strikta kompatibilitetskrav för licensinnehavare. Men då Google vägrade att tillåta tredje-parts-interoperabilitet för sitt Android-operativsystem på andra Java-program gav Sun Microsystems (dåvarande ägaren av Java som sedermera blev uppköpta av Oracle) ingen licens till sökmotorjätten för att använda Java API-paketen. Ändå beslutade Google att ”återanvända” Java-kod. Enligt Google själva var då detta tillåtet enligt de två skäl som presenterats tidigare. Men enligt Oracle bröt agerandet mot både deras upphovsrätt och de licensbegränsningar de föreslagit Google.

Omaka vänner sluter upp

Trots omständigheterna i fallet har alltså ett antal bolag från Silicon Valley meddelat sitt stöd för Google. Frågan är om stödet bottnar i rent egenintresse eller ifall de verkligen genuint tycker att en API inte är tillräckligt originell för att kunna anses ha verkshöjd. Ingetdera av fallen känns helt orimliga.

Google och dessa anhängare hävdar att det finns en viss sedvana om vad som innefattar ”fair-use” inom mjukvaruindustrin. De menar vidare att förändringar av denna skulle påverka hela branschen negativt. Det finns även röster som menar på att API:erna, både i det specifika fallet och rent generellt, är alldeles för simpla för att beröras av upphovsrättsligt skydd överhuvudtaget.

Motståndare till Google påstår att Oracle under flera år driftigt upprätthållit upphovsrätten för sina Java-program och tagit en aktiv del i licensverksamhet gentemot tredje parter. I den mån man sympatiserar med det senare argumentet är det inte heller svårt att föreställa sig vilka problem som skulle kunna följa då man tvingar företag att avstå från kontroll över sin egen programvara.

Oracle-modellen främjar konkurrens

USA:s generaladvokat (Solicitor General) Noel Francisco - hävdar i motsats till Google att datorprogram är som alla andra upphovsrättsskyddade verk: om de besitter originalitet har de rätt till fullständigt upphovsrättsskydd. Man påpekar även att Oracles agerande på marknaden är konkurrensfrämjande då de förhindrar företag som Google från att helt och hållet skära ute andra aktörer från marknaden, detta genom att aktivt licensiera sin mjukvara. Generaladvokaten påstår även att Google i sin helhet kopierat stor mängd datorkod, såväl som den komplexa struktur och organisering som ingår i koden, till sin egen konkurrerande kommersiella produkt. D.v.s. Google stal kod och använde den för att undergräva Oracle - en betydande konkurrent.

Frågan är då som sagt om Google och dess anhängare har rätt, är API:er för enkla i sin natur för att uppnå verkshöjd och saknar de särprägel och originalitet. Är det på det viset att det är vi jurister som missuppfattat det hela, eller är detta argument bara ett försök till att slippa betala en hiskelig summa skadestånd och framtida intäkter till Oracle?

Utgång av domen och dess konsekvenser

Att sia om utgången av målet i detta läge är svårt, då redan inblandade domstolar kommit fram till olika slutsatser. Medan domstolen i Kalifornien 2016 kom fram till att Google inte kränkte några upphovsrättsliga lagrum till följd av ”fair use” menade domstolen i Washington (the US Court of Appeals for the Federal Circuit) att så inte var fallet. Nu väntar en hel mjukvaruindustri på att få slutlig prövning av de två huvudsakliga tvistefrågorna: kan API:er till Oracles Java kod få upphovsrättsligt skydd och kan användandet av sådan kod för att säkra interoperabilitet anses vara ”fair use”? Följderna av domen kan få påverkan inte bara för en hel mjukvaruindustri och dess spelregler, utan även påverka kostnaderna för beställare av mjukvarulösningar där API är en ingående del.