När tvisten är ett faktum – råd på vägen

I första delen av vår artikelserie gällande tvist avhandlades hur företag kan tänka strategiskt proaktivt gällande tvist, i syfte att förebygga att tvister alls uppstår och eskalerar och för att öka möjligheten till framgång om tvisten väl är ett faktum. Artikeln hittas här.

I denna andra del från Fondias tvistelösningsteam behandlas hur ett företag som redan har hamnat i en tvist kan tänka och agera.

Att hamna i tvist

Att hamna i tvist är något som förr eller senare drabbar i stort sett alla företag. För en del företag är tvistehantering en relativt vanligt förekommande händelse i bolagets verksamhet, medan andra upplever det som en stor sak när tvist uppstår. Givetvis beror upplevelsen även på sakens ekonomiska betydelse för företaget. Det är bra för ett företag att ha en tydlig rutin för hur uppkomna tvister ska hanteras.

En vanlig reaktion hos företag när tvist uppstår är att lägga mycket fokus på vem av parterna som har ”rätt” i sakfrågan och att vilja övertyga eller förmå motparten att acceptera den egna uppfattningen. Frågan om kravet är berättigat eller inte är förstås av vikt, men det finns även andra frågor att beakta. Det kan vara bra ta sig tid att stanna upp och sondera läget.

Har eventuella frister och annan avtalad formalia iakttagits?

Ett första steg är alltid att gå tillbaka till det aktuella avtalet. Vad står det där som kan ha bäring på tvisten? För det fall att företaget arbetar aktivt med, och har en god förståelse för, sina avtal bör det inte komma som en överraskning vad som står i avtalet. I många fall är det dock tyvärr först när tvist uppstår som inblandade aktörer verkligen sätter sig in i avtalets innehåll.

Avtal innehåller inte sällan olika frister, exempelvis för när ett krav eller reklamation senast ska framställas och om det måste ske på visst sätt, till exempel skriftligen. Det kan också finnas andra krav på formalia som en part ska ha iakttagit för att vara bibehållen sin rätt. Kontrollera att företaget har levt upp till vad som framgår av avtalet och försök – om möjligt – att rätta till eventuella brister. Kontrollera även om motparten har levt upp till frister och andra krav i avtalet. Om motparten exempelvis har reklamerat för sent kan det vara ett skäl i sig att avvisa kravet.

Undersök förekomsten av försäkringar

Ibland kan det finnas en försäkring som kan träda in. Vid olika typer av skadeståndskrav finns exempelvis ofta en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen kan träda in även när kravet är bestritt och täcker då olika kostnader för att bemöta kravet. Även om det inte finns en försäkring som gäller för själva saken som parterna tvistar om har de flesta företag en rättsskyddsförsäkring som kan täcka del av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud.

Försäkringar innehåller ofta villkor om att försäkringsfall ska anmälas inom viss tid. För att inte riskera att gå miste om möjligheten att nyttja eventuellt försäkringsskydd kan det vara bra att tidigt se över om det finns någon försäkring som skulle kunna nyttjas och i sådant fall inte avvakta, utan göra en anmälan så snart möjligt.

Överväg företagets rättsliga ställning

Företaget måste förstås också noga överväga sin rättsliga ställning och sina risker kopplade till tvisten. Det vill säga i huvudsak prognosen för framgång i ett eventuellt rättsligt förfarande – och vilken risk bolaget löper av att driva en tvist och vid en eventuell förlust. Här, om inte tidigare, kan det vara bra att ta in en jurist. Det kan vara alltför lätt att fastna i ett tankesätt och att inte beakta de argument som kan tala för motpartens sak. Dessutom behöver även vägas in vilken skriftlig och muntlig bevisning som finns till stöd för den egna saken och vem av parterna som har bevisbördan för olika tvistiga omständigheter. Inte sällan avgörs en tvist av vilken av parterna som har bevisbördan för ett omtvistat förhållande samt vilken bevisning som finns att tillgå.

Kanske kommer företaget efter en närmare analys fram till att processläget ser osäkert ut – vilket förstås talar för att försöka komma överens med motparten, även om det innebär att ge efter något från den egna ståndpunkten. Hur rättsläget ser ut och vad företaget kan peka på till stöd för den egna saken påverkar förstås också motpartens benägenhet att ge efter och försöka nå en lösning på tvisten. Att kraftsamla för en rättslig process kan alltså även vara ett sätt att i slutänden undvika att hamna i domstol eller skiljeförfarande.

Utöver hur processläget ser ut finns det förstås också affärsmässiga överväganden att ta med i beräkningen. Har företaget kapacitet internt för att driva en tvist, eller finns det annat som måste få företräde? Är det en återkommande kund där det finns affärsmässiga skäl att vara särskilt tillmötesgående? En väl hanterad dispyt kan inte sällan stärka relationen mellan affärspartners.

Att förbereda för tvist

Efter att parterna har klargjort sina respektive inställningar – och kanske även gjort försök att komma överens – kan företaget slutligen behöva ta ställning till om tvisten ska drivas vidare rättsligt.

Tvister innebär alltid stora ekonomiska och affärsmässiga risker och den slutliga utgången är sällan till aldrig helt given. Tvisten kan heller aldrig helt läggas ut på ombud, utan kräver i större eller mindre omfattning alltid att företagets ledning eller andra nyckelpersoner engagerar sig. Att driva en tvist binder alltså upp såväl resurser som kapital som annars hade kunnat användas till företagets verksamhet.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att noga tänka igenom företagets syfte, mål och förväntningar med att driva tvisten och att förankra dessa internt. Det är även av vikt att stämma av att det finns resurser, såväl ekonomiskt som i fråga om tid och personal, för att driva tvisten.

Har företaget väl kommit fram till att driva tvisten är det klokt att upprätta ett internt team för detta och att klargöra kommunikationsvägar och mandat. Bevisning behöver så snart möjligt säkras – vilket innebär såväl att samla in den dokumentation som finns att tillgå som att kontakta eventuella vittnen och engagera dessa innan saken hinner falla i glömska.

Ytterligare en fråga att beakta är vilket förfarande för skiljelösning som står till buds och vad detta innebär i form av bland annat tid och kostnader. Denna fråga kommer att avhandlas närmare i artikelseriens tredje del.

Vårt team är redo att hantera era tvister och juridiska behov

På Fondia är vårt erfarna team dedikerat till att säkerställa att ditt företag hanterar sina tvister på bästa sätt, från proaktiva åtgärder till förhandling med motparten och att företräda i domstol eller skiljeförfarande. Vi är även rustade att hantera dina bredare juridiska behov, inklusive upprättande och granskning av avtal, utbildning i relevanta regelverk och implementering av olika legala strategier.