Risken för konkurser i byggbranschen ökar 2023 – hur kan du agera för att minska förluster vid din motparts konkurs?

Risken för konkurser i byggbranschen ökar under 2023 och både byggherrar och entreprenörer drabbas av ökade kostnader. För byggherrarna handlar det till stor del om ökade räntekostnader. För entreprenörerna är det bland annat kostnaderna för drivmedel, elkraft och byggmaterial som har rusat i höjden. 

Vid entreprenörens konkurs under pågående entreprenad hamnar beställaren ofta i situationen att med kort varsel, och oftast till en merkostnad, behöva upphandla en ny entreprenör för att slutföra den tidigare entreprenörens arbete. Beställaren går även miste om sin garanti för redan utfört arbete samt riskerar att förlora eventuella redan gjorda betalningar i den mån de överstiger värdet av det utförda arbetet. Vid Beställarens konkurs riskerar entreprenören å sin sida att inte få betalt för arbete som har utförts men som ännu inte har betalats, samt går även miste om återstående beräknad vinst för projektet liksom sysselsättning för de resurser som redan har bokats upp. 

Eftersom förutsättningen för en konkurs är att konkursbolaget saknar pengar att betala alla sina skulder går det som borgenär oftast inte att vänta sig någon större utdelning i konkursen. Många gånger saknas det helt och hållet pengar för utdelning till oprioriterade borgenärer – det vill säga borgenärer som inte har någon form av företrädesrätt. 

Vad kan då en part i en entreprenad göra för att minska sina förluster till följd av en motparts konkurs?  

 

Finslipa betalningsvillkoren och undvik framtung betalning eller prestation.

Det säkraste sättet att göra affärer rent generellt, i förhållande till risken för att ens motpart hamna på obestånd eller går i konkurs, är att undvika att betala i förskott respektive undvika att medge kredit. I den bästa av världar sker parternas prestationsutbyten momentant, men i det praktiska affärslivet och i synnerhet när det gäller entreprenadprojekt är detta i regel inte praktiskt genomförbart. I entreprenader arbetar man istället vanligtvis med betalningsplaner.  

Vid upprättande av en betalningsplan behöver parternas olika intressen beaktas. Det är i entreprenörens intresse att betalning så långt möjligt sker tidigt i entreprenaden och ligger i fas med större inköp som entreprenören behöver göra tidigt i entreprenaden, så att entreprenören inte behöver finansiera bygget i avvaktan på betalning. Beställaren har i sin tur ett intresse av att inte betala för mer än vad som faktiskt har utförts och byggts in i entreprenaden. Betalningsplanen bör därför noga samköras med projekttidplanen och de olika moment som ingår i den. Beställaren bör dessutom se till att betalningsplanen görs prestationsbunden, det vill säga villkorad av att det arbete som respektive delbetalning ska motsvara också är utfört när betalning sker (att entreprenören ligger i fas med tidsplanen). Det ligger i båda parters intresse att löpande följa upp hur entreprenaden fortskrider för att fånga upp att den inte blir för framtung respektive baktung i förhållande till gjorda betalningar.  

Entreprenören bör vara vaksam och agera på om beställarens betalningar skulle börja släpa efter. Betalningsvillkor där betalning ska erläggas inom relativt kort tid ökar möjligheten att upptäcka om motparten får svårt med likviditeten. Dessutom ger det en viss kontroll då det kan finnas viss möjlighet att innehålla sin prestation i avvaktan på betalning.  

För beställarens del kan det vara värt att hålla koll på om bemanningen börjar glesa ut, nyckelaktörer som underentreprenörer försvinner från arbetsplatsen eller om olika leveranser dröjer. Den beställare som håller sig väl informerad om vad som sker i projektet har större möjligheter att upptäcka problem i tid för att vidta skadebegränsande åtgärder.   

 

Begär säkerhet 

Andra sätt som parterna kan skydda sig och riskminimera är att avtala om att motparten ska ställa säkerhet. Med det sagt bör parterna noga överväga typ av säkerhet, det reella värdet av erbjuden säkerhet samt även kostnaden för densamma. Borgensåtaganden, bankgarantier och/eller olika typer av försäkringslösningar är exempel på säkerheter som kan övervägas. Om AB04/ABT 06 är avtalat bör beställaren även tillse att innehålla de 10 procent, upp till 5 procent av kontraktssumman, som beställaren enligt AB04/ABT 06 kap. 6 § 12 har rätt att innehålla av värdet av utfört arbete. 

 

Häva eller inte häva? 

En parts konkurs medför enligt AB04/ABT06 en rätt för den andre parten att häva avtalet, om betryggande säkerhet inte ofördröjligen ställs för rätta fullgörandet av partens åligganden. Denna bestämmelse ger tyvärr många gånger en falsk trygghet i förhållande till den nytta en hävning normalt innebär. En hävning ger trots allt endast den hävande parten en rätt till skadestånd – i konkurrens med övriga fordringar i konkursen där möjligheten till utdelning vanligtvis är begränsad. Det kan även vara så att konkursboet har såväl en rätt som en vilja att inträda i avtalet – vilket om så sker även kan innebära en bättre position för den andre parten än vad som kan uppnås genom en hävning. Det är därmed klokt att först orientera sig om läget, ta kontakt med konkursförvaltaren samt ta hjälp av juridisk expertis innan en hävning eventuellt kommer i fråga. 

 

Kontakta konkursförvaltaren och projektets övriga aktörer

Det är klokt att tidigt etablera kontakt med konkursförvaltaren. I dessa kontakter bör det klargöras om konkursförvaltaren har något intresse av att inträda i avtalet och färdigställa entreprenaden men också vilka anspråk som parten har mot konkursbolaget gällande exempelvis återstående arbetsprestation, betalning, vite eller skadestånd. Samtliga krav kan i detta läge ofta ännu inte anges i exakta summor, men man bör ändå så långt möjligt försöka ange vad för krav det rör sig om och vad kraven grundar sig på. Det kan även vara aktuellt att förhandla om att köpa loss införskaffat material som annars skulle komma att ingå i konkursen eller om biträde med att ta över avtal med exempelvis underentreprenörer eller leverantörer (som dock måste samtycka till detta). 

I entreprenader enligt AB04/ABT06 tillåts normalt inte att en part riktar krav direkt mot motpartens avtalspart, exempelvis en beställare/slutkund eller en underentreprenör. Det kan dock beroende på situationen finnas anledning att överväga att ta kontakt med dessa i projektet redan involverade parter och se om det går att nå någon överenskommelse om övertagande av befintliga avtal och garantier, alternativt att träffa nya avtal om slutförande av projektet. 

 

Om Fondias entreprenadteam

Fondias entreprenadjurister kan hjälpa till med exempelvis framtagande av avtalsvillkor för att minska din riskexponering, bistå med rådgivning om du misstänker att din avtalspart riskerar att hamna på obestånd eller försättas i konkurs, eller med att hantera en redan uppkommen konkurssituation. Ta gärna kontakt med oss.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Du vet väl att vi har ett aktuellt webbinarium på ämnet den 28 mars. Läs mer här.

Konkurs
Byggbranschen