Uppsägningstid för VD – ny dom från Arbetsdomstolen

Fondia
Nyheter 30 april 2019

Arbetsrätt

Enligt en ny dom från Arbetsdomstolen (2019/12) ska inte bara arbetsgivaren utan även VD:n iaktta en uppsägningstid om sex månader, trots att någon uppsägningstid inte finns avtalad. Lojalitetsplikt råder under hela uppsägningstiden.

Bakgrund

Den verkställande direktören är i många bolag en viktig tillgång som inte är alldeles enkel att ersätta. I situationen då denne ska lämna sitt uppdrag uppstår inte sällan en svår och sårbar situation för bolaget att hantera. Det gäller inte minst att hitta en lämplig ersättare, och att se till att övergången mellan den gamla och nya VD:n blir så smärtfri som möjligt. En VD har även typiskt sett en betydande insyn i bolaget och verksamheten. Det är därför även viktigt att den tidigare VD:n inte tar med sig kunder, strategier och andra företagshemligheter in i en ny konkurrerande verksamhet.

Vad gäller?

Den verkställande direktören och andra personer i ledningspositioner omfattas inte av lagen om anställningsskydd och dess regler om uppsägningstid. Arbetsdomstolen har dock i tidigare avgöranden funnit att en VD har rätt till en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida, när det inte finns någon avtalad uppsägningstid. I praktiken är det dock vanligt att VD blir arbetsbefriad omedelbart efter en uppsägning från arbetsgivaren. Uppsägningstiden är ur den aspekten närmast en ekonomisk trygghet för den uppsagde. En obesvarad fråga har länge varit vad som gäller när en VD själv väljer att lämna sitt uppdrag. Arbetsdomstolen har nu klarlagt läget och funnit att en uppsägningstid om sex månader ska gälla även då VD:n själv väljer att lämna sin anställning. Enligt domstolen har arbetsgivaren typiskt sett och av flera anledningar ett intresse av viss omställningstid. Det kan till exempel röra sig om att rekrytera en ersättare, att VD:n finns tillgänglig för kunskapsöverföring och inte minst att säkerställa att den uppsagde VD:n inte tar med sig kunder och företagshemligheter från bolaget för att bedriva konkurrerande verksamhet.

Praktiska följder av Arbetsdomstolens beslut

Avgörandet innebär sammanfattningsvis en ökad trygghet för bolag som hamnar i den svåra situation som ett VD-byte kan innebära. En VD som väljer att lämna sitt uppdrag innebär ofta en förlust av en viktig nyckelperson och svårigheterna att hitta en lämplig ersättare kan vara nog så stora. I det läget kan det vara skönt med tryggheten att kunder och känslig information stannar i bolaget, så att fokus istället kan riktas mot en så smidig övergång som möjligt - även om anställningsavtal med reglerad uppsägningstid (mot förmodan) skulle saknas.

Anställningsavtal är alltid viktiga, men för en VD har det alltså extra stor betydelse eftersom det inte finns någon tydlig lagstiftning att falla tillbaka på. VD-avtalet reglerar såklart fler frågor än uppsägningstiden och vi rekommenderar att det alltid finns ett skriftligt och väl genomtänkt avtal på plats.

Mer från denna skribent