Hur kan ett företag agera proaktivt för att minimera risken att hamna i tvist?

Tvister är ett ovälkommet inslag i en verksamhet, men riskerar trots det att drabba de flesta företag förr eller senare. Att tänka och agera proaktivt i fråga om tvister minskar däremot både risken för att tvister alls ska uppstå, och för det fall så ändå sker optimerar det även möjligheterna att gå vinnande ur en tvist.

Denna artikel, skriven av vår expert Christian Borghesi, är första delen i tvistelösningsgruppens artikelserie gällande tvist och tar alltså sikte på hur ett företag strategiskt kan agera för att minska risk för kostnads- och resurskrävande tvister.

Vikten av att vara förutseende

För att undvika tvister bör företag redan i ett tidigt skede arbeta med att identifiera och förebygga problem och risker som i förlängningen kan leda till tvist. Detta innebär bland annat:

  • att utvärdera potentiella risker i verksamheten vilket inkluderar utvärdering av risker knutna till bolagets avtalsförhållanden;

  • att regelbundet granska, utvärdera och vid behov omförhandla verksamhetskritiska avtal;

  • att vara uppdaterad på såväl allmänna som branschspecifika regler för den egna verksamheten;

  • att implementera en tydlig avtalspolicy;

  • att etablera en kultur av tydlig extern och intern kommunikation; samt

  • att löpande och strukturerat dokumentera kontakter med kunder och leverantörer.

Genom att agera proaktivt i sin riskhantering kan företag hantera utmaningar mer effektivt och förebygga kostsamma rättstvister.

Tidigt juridiskt stöd

Vid en potentiellt uppseglande tvist kan det vara avgörande att tidigt involvera en jurist för stöd och råd. En erfaren jurist kan göra en första bedömning av rättsläget och bolagets ställning, klargöra risker och möjligheter, ge strategisk rådgivning gällande den fortsatta hanteringen, bistå med att säkerställa bevisning och bidra till att om möjligt hitta en lösning på konflikten innan den eskalerar till en tvist.

Att säkerställa bevisning

När en tvist väl uppstår beror möjligheterna till framgång ofta på förmågan att föra fram bevisning för att styrka den egna saken. Styrkan av den bevisning som kan läggas fram för den egna saken påverkar förstås också möjligheterna att nå fram till en förmånlig förlikning med motparten. Att dokumentation av transaktioner, avtal och korrespondens finns bevarad är därför avgörande.

En utmaning med dokumentationen är att ett företag på förhand sällan kan avgöra vad som kan komma att bli relevant material vid en framtida tvist, som potentiellt kan ligga många år fram i tiden. Risken finns också att den som har varit närmast ansvarig redan har lämnat företaget när tvisten är ett faktum och att avgörande information och korrespondens därmed kan ha gått förlorad. En erfaren jurist kan hjälpa företaget att etablera rutiner för lagring av relevanta avtal och meddelanden.

Minska exponeringen för kreditförluster

Ett annat viktigt sätt att undvika tvister och kreditförluster, och även att hamna i ett bättre strategiskt läge om tvisten väl är ett faktum, är att se över hur företaget kan minska sin kreditrisk i avtalen med kunder. Det är generellt sätt alltid strategiskt bättre att vara den part som ”håller i plånboken” snarare än att vara den part som tvingas att vänta på en osäker betalning och kanske överväga att vidta rättsliga åtgärder.

I tider av lågkonjunktur, med sviktande lönsamhet och ett stort antal konkurser, är det än viktigare att se över hur företaget kan minska sin kreditrisk och säkra betalning för att själv inte riskera att drabbas av likviditetsbrist. Detta kan åstadkommas exempelvis genom att tillämpa korta betalningsfrister och att noga hålla koll på sina motparters ekonomiska situation och betalningsmönster. Plötsligt släpande betalningar bör medföra extra vaksamhet. Det kan också innebära att redan vid avtalstecknandet begära att motparten ställer säkerhet, t.ex. i form av pant eller borgen, till säkerhet för betalning. Observera att säkerheter som ställs ut först när det redan har börjat att gå utför för motparten löper risk att inte stå sig. En erfaren jurist kan bistå med att utvärdera värdet av och eventuella risker med en erbjuden säkerhet.

Rättsskyddsförsäkring m.m.

En rättsskyddsförsäkring ingår ofta i företagets grundförsäkring och ersätter del av kostnaden för ett juridiskt ombud i anledning av tvist. Det kan finnas anledning att se över att rättsskyddets omfattning är anpassat för företagets verksamhet, storlek och riskexponering. För företag verksamma inom exempelvis entreprenad, där risken för omfattande och kostsamma tvister tenderar att vara högre än i andra branscher, bör ofta en utökad rättsskyddsförsäkring tecknas. Utöver rättsskyddsförsäkring kan även projektspecifika försäkringar vara viktiga för att minska riskexponeringen.

Vårt team är redo att hantera era tvister och juridiska behov

På Fondia är vårt erfarna team dedikerat till att säkerställa att ditt företag hanterar sina tvister på bästa sätt, från proaktiva åtgärder till förhandling med motparten och att företräda i domstol eller skiljeförfarande. Vi är även rustade att hantera dina bredare juridiska behov, inklusive upprättande och granskning av avtal, utbildning i relevanta regelverk och implementering av olika legala strategier.