Hållbarhet

ESG och hållbarhet

ESG och hållbarhet är nyckelfrågor för både företag och miljön. Fondia hjälper er följa lagar, minimera risker och se möjligheter!

Ökade hållbarhetskrav på företag

Företag inom alla branscher står inför både komplexa utmaningar och stora affärsmöjligheter vad gäller hållbarhet. Investerare, anställda, kunder och andra intressentgrupper förväntar sig i allt större utsträckning att företag och dess ledning att inte bara följer lagregler utan även etiska regelverk, interna riktlinjer och internationella ramverk.

Hållbarhet
Miljö
Anti-korruption
Mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
Riskhantering
Företagsansvar
CSR
ESG
Ansvarsfullt företagande

Fondias experter hjälper er att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter

Hållbarhetsfrågorna är högt upp på agendan för politiker på både nationell- och EU-nivå och rättsutvecklingen på området går snabbt. En strategisk och proaktiv hantering av hållbarhetsrisker är i allt större utsträckning en förutsättning för att kunna skapa värde och blomstra på sikt. Omställningen till ett hållbart näringsliv för även med sig stora affärsmöjligheter för den är snabb i vändningarna.

Fondias jurister följer noga rättsutvecklingen kring hållbarhetsfrågor med koppling till affärsjuridik och hjälper er att ligga steget före. Utöver kunskap om hållbarhetsfrågor har våra jurister gedigen erfarenhet inom Fondias övriga rättsområden, ett starkt affärsmässigt fokus och ett proaktivt arbetssätt. Vi bistår inom alla hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption och affärsetik.

Engagemang och erfarenhet

Våra jurister omsätter regelverken kring hållbarhet till konkreta råd för ditt företag oavsett storlek och bransch, och hjälper er att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter.

Vill du ha hjälp i en specifik fråga eller veta mer om vad vi kan hjälpa er med kopplat till företagsansvar och hållbarhet? Kontakta våra jurister idag för ett kostnadsfritt möte!

Skog

Vi bistår bland annat med:

 • Analys av tillämpbara regelverk inom ESG

 • Upprätta och revidera policyer och styrdokument för bolagsstyrning

 • Framtagande av riktlinjer vid dawn-raids eller vid besök av tillsynsmyndigheter

 • Framtagande av arbetsordning för styrelsen

 • Granskning av avtal med kunder, leverantörer, distributörer med flera i syfte att säkra regelefterlevnad

 • Riskarbete, exemplevis riskkartläggning, gradering av risker, processer för indicentrapportering

 • Ansvarsfull och transparent hantering av personuppgifter

 • Compliance Due Diligence bedömning vid förvärv (M&A)

 • Generell compliancerådgivning, exempelvis framtagande av complianceprogram, strategiska och operativa affärsbeslut, workshops och utbildning

 • Visselblåsning

 • Arbetsrättslig hållbarhet, inklusive arbetsmiljöfrågor

 • Hållbarhet relaterat till fastighet och entreprenad

Visste du att…

1

Taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen klassificerar vad som är en miljömässigt hållbar investering och innebär rapporteringskrav för större, noterade bolag samt finansiella aktörer med start år 2022. Även företag som inte omfattas kan dock gynnas av att linjera och rapportera, då det bland annat kan ge större tillgång till finansiering och skydda mot greenwashing-anklagelser.

2

Klimatneutralt EU

EU:s mål är att bli klimatneutralt till år 2050 och för att nå dit har EU föreslagit att målet skrivs in i en klimatlag som ställer krav på EU:s institutioner och nationella regeringar att agera för att nå målet. Det är mycket troligt att fler lagstadgade hållbarhetskrav på företag för att nå klimatneutralitet år 2050 är att vänta framöver.

3

Nya lagar på gång

En EU-lag om företagsansvar för människor och miljö, den så kallade Corporate Sustainability Due Diligence Directive, har tagit ett kliv närmare att bli ett direktiv efter att EU-parlamentet i juni 2023 har röstat om innehållet. Genom en gemensam lagstiftning blir det enklare att jämföra företags beteende vad gäller just företagsansvar inom dessa områden.

Våra experter

Kontakta gärna några av våra experter så hjälper de dig och ditt företag vidare.

Legal Health Check