För investerare
Gå till MyFondia

Så kan affärsjuridiken hjälpa er säkra en ansvarsfull och hållbar företagsverksamhet

Fondia
Insikter 9 september 2021

Stenar

Hållbarhetsomställningen medför både stora utmaningar och möjligheter för näringslivet. På Fondia känner vi ett stort engagemang för våra kunders arbete med att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Matilda Lindblad och Satu Relander från Fondia berättar mer om hur affärsjurister kan stödja företag i arbetet.  

Juridiken som ett verktyg för hållbar utveckling

Med hållbarhet tänker vi på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och särskilt på frågor som rör arbetsvillkor, miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och affärsetik.

Juridiken är viktig i arbetet med att säkerställa att er verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Juridiken kan exempelvis användas för att skapa en mer hållbar värdekedja, genom att integrera hållbarhetsrelaterade åtaganden och mål i avtal med leverantörer, partners och kunder på ett juridiskt bindande sätt som möjliggör effektiv uppföljning (läs mer här). Vidare kommer affärsjuridiken in i bilden vid frågor kopplat till förnybar energi, omställningen till en cirkulär ekonomi och miljörättsliga frågor av olika slag.

Företag som marknadsför sina produkter och tjänster som hållbara eller miljövänliga behöver ha koll på regelverk och praxis för att undvika att marknadsföringen anses bidra till så kallad greenwashing. Det blir vidare allt vanligare att hållbarhetskrav aktualiseras inom ramen för offentlig upphandling. Även konkurrensrätten rör sig mot beaktande av hållbarhetsaspekter.

Arbetsrätt och mänskliga rättigheter – viktiga aspekter av ansvarsfullt företagande

Normativa ramverk kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och säkerställer gottgörelse vid kränkningar. Under året väntas lagstiftningsförslag komma från EU-kommissionen med krav på att företag identifierar, förebygger och lindrar risker kopplat till mänskliga rättigheter och miljö. Företag tjänar på att hålla sig uppdaterade på utvecklingen och säkerställa att frågor kopplat till mänskliga rättigheter beaktas i verksamheten, inklusive i leverantörskedjan (läs mer här).

Arbetstagares rättigheter och god arbetsmiljö utgör likaså viktiga aspekter av ansvarsfullt företagande. Det handlar bland annat om främjande av mångfald, jämställdhet, inkludering och en god arbetsmiljö – vilket är frågor som våra arbetsrättsjurister arbetar med.

Affärsetiskt agerande

Affärsetik handlar om efterlevnad av lagar, regler och riktlinjer samt i bredare bemärkelse av normer och värderingar. Här kan en affärsjurist bidra med vägledning kring uppförandekoder och policyer som tydliggör företagets inställning i affärsetiska frågor, samt förebyggande och hantering av risker kopplat till affärsetik, såsom korruption och penningtvätt.

För att kunna hantera oegentligheter behöver problemen komma upp till ytan. Enligt förslaget om den nya visselblåsarlagen ska medelstora företag senast i juli 2022 inrätta en intern rapporteringskanal som kan användas för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen (läs mer här).

Frågor kring ansvarsfullt företagande blir även aktuellt inom dataskyddsjuridik. Genom ansvarsfull hantering av personuppgifter och dataskyddsfrågor kan rätten till privatliv och skyddet för den personliga integriteten skyddas och upprätthållas.  

Fondias affärsjurister hjälper er i arbetet

Genom att med stöd av jurister integrera frågor kring företagsansvar och hållbarhet i verksamheten kan ni säkra långsiktigt värdeskapande, undvika risker och greenwashing-anklagelser samt ta vara på affärsmöjligheter.

Våra experter bistår er gärna i ert arbete för att säkerställa att er verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.