Den nya förordningen om förpackningar och förpackningsavfall och dess inverkan på förpackningarnas hållbarhet

Fondia
Insikter 7 maj 2024

Författare: Netta Skön och Satu Pohja

Den nya förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) godkändes av Europaparlamentet i slutet av april. Förordningen innebär ett betydande steg mot hållbarhet inom förpackningsindustrin. Med stränga standarder syftar den till att öka återvinningen, minska avfallet och anamma principerna för cirkulär ekonomi.

Krav på cirkulär ekonomi för plastförpackningar

En av de viktigaste åtgärderna i förordningen är den obligatoriska användningen av återvunnet material i plastförpackningar. Förordningen syftar till att uppnå ett återvunnet innehåll på 30% till 2030 och 50% till 2040. Detta innebär att plastkomponenterna i förpackningar som släpps ut på EU-marknaden måste innehålla minst en viss mängd återvunnet material från konsumenternas plastavfall, baserat på förpackningens typ och form. Det är viktigt att notera att beräkningen av andelen återvunnet material görs per tillverkningsanläggning och år, i enlighet med förordningen.

Förordningen innehåller också mål för återanvändning, krav på att förpackningar går att återfylla och samt krav på pantsystem för engångsprodukter för att öka återvinningsgraden. Medlemsstaterna måste t.ex. uppnå en separat insamlingsgrad på minst 90 % per år för engångsplastflaskor och dryckesbehållare av metall senast 2029.

Utökat producentansvar utmanar marknaden

Förordningen begränsar specifika förpackningsformat och inför utökat producentansvar, vilket innebär att producenterna får stå för kostnaderna för avfallshanteringen. Denna förändring är en utmaning, men driver också på innovation och uppmuntrar företag att anta grönare metoder.

Den nya förordningen förväntas träda i kraft i början av sommaren 2024 och kommer att införas stegvis från och med 2026. Eftersom datumet för tillämpningen av förordningen närmar sig måste aktörer och andra intressenter som omfattas av förordningen förbereda sig för förändringen i god tid. I samband med förberedelserna är det viktigt att vara uppmärksam på definitionerna i förordningen och att noggrant anpassa dem till kraven enligt annan lagstiftning som verksamheten träffas av.