Hållbar finansiering och EU:s klimattaxonomi – kommissionen antar nytt åtgärdspaket

Fondia
Insikter 20 maj 2021

Hållbarhet

EU-kommissionen antog den 21.4.2021 ett omfattande åtgärdspaket i syfte att i större utsträckning styra investeringar till hållbara verksamheter inom EU. Åtgärdspaketet innehåller en delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi, förslag på direktiv om utökade krav på företags hållbarhetsredovisning och sex delegerade rättsakter om investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning. Vi har tidigare skrivit om EU:s taxonomi och dess betydelse för fastighetsbranschen i ett blogginlägg, som du kan läsa på engelska här.

EU:s klimattaxonomi klassificerar miljömässigt hållbara investeringar

Kommissionen nådde en politisk överenskommelse om den delegerade rättsakten om EU:s klimattaxonomi (EU Taxonomy Climate Delegated Act). Syftet med rättsakten är att främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka aktiviteter som bäst bidrar till EU:s miljömål. Rättsakten väntas träda i kraft den 1 januari 2022. I samband med att reglerna träder i kraft tas de första tekniska granskningskriterierna i bruk. Kriterierna gör det möjligt att identifiera vilka ekonomiska aktiviteter som i väsentlig grad bidrar till att uppnå taxonomins miljömål om klimatanpassning och begränsning av klimatförändringar.

Nya krav på hållbarhetsredovisning ska förbättra tillgången till hållbarhetsinformation

Det föreslagna nya direktivet om hållbarhetsredovisning för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) skärper de nuvarande rapporteringsskyldigheterna enligt direktivet om hållbarhetsrapportering (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Det föreslagna direktivet medför krav på hållbarhetsredovisning för alla stora företag och börsbolag, vilket är cirka 40 000 fler företag än som idag är skyldiga att hållbarhetsredovisa. Direktivet syftar till att förbättra tillgången till tillförlitlig och jämförbar hållbarhetsinformation. Beroende på hur förhandlingarna av direktivet går och förutsatt att förslaget antas kommer företag först år 2024 att behöva rapportera om hur hållbarhetsaspekter påverkar företagets verksamhet samt vilken inverkan företagets verksamhet har på människor och miljö, i enlighet med direktivet.

Ändringar i investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning

De sex delegerade rättsakterna om investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag och produkttillsyn och styrning ska säkerställa att aktörer på finansmarknaden, så som kapitalförvaltare och försäkringsbolag, integrerar hållbarhetshänsyn i sin verksamhet, sina rutiner, sina produkter och i rådgivningen till kunder. Dessa ändringsakter, som väntas börja tillämpas i oktober 2022, ska uppmuntra det finansiella systemet att bistå företag i omställningen till en mer hållbar verksamhet och att stödja företag som redan idag är hållbara och bidra till minskad ”greenwashing”.

Förväntningar på framtiden och EU:s taxonomi

Hållbar finansiering lyfts som ett viktigt område för att EU ska kunna uppnå sitt mål om klimatneutralitet till år 2050 och initiativen på området duggar tätt. Att vi genom EU:s taxonomiförordning får ett lagstadgat klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar ses av många som historiskt. Taxonomin har dock även mötts av kritik från olika håll. Vad kan sägas om framtiden vad gäller hållbar finansiering och EU:s taxonomi?

Först och främst ska den delegerade rättsakten om EU:s klimattaxonomi formellt antas av kommissionen och granskas av Europaparlamentet och rådet, som har möjlighet att invända mot akten. Rättsakten ska vidare ses som ett levande dokument och kommer att justeras i takt med den tekniska utvecklingen. Kriterierna för vilka aktiviteter som väsentligt bidrar till målen om klimatanpassning och begränsning av klimatförändringarna ska omprövas med jämna mellanrum. Kriterierna kan framöver även komma att omfatta andra sektorer och aktiviteter än i dagsläget. En ytterligare delegerad akt planeras att antas senare i år som omfattar jordbruk och vissa energislag som idag inte regleras i taxonomin. Därutöver väntas en delegerad akt som fokuserar på aktiviteter som väsentligt bidrar till taxonomins övriga fyra miljömål.

Inte minst vattenkraftens, naturgasens, kärnkraftens, skogsbrukets och bioenergins roll inom taxonomin har diskuterats i stor utsträckning och kritiserats från olika perspektiv. I den slutgiltiga rättsakten inkluderas vattenkraften, skogsbruket och bioenergin som hållbara lösningar. Kärnkraften väntas omfattas av en kommande delegerad akt. Även naturgasen ska omfattas av en kommande kompletterande delegerad akt men kommer att klassas som en övergångsteknik.

Arbetet med taxonomin kommer att fortgå en bra tid framöver och det återstår att se vilka uppdateringar och revideringar som beslutas om härnäst. Det är tydligt att taxonomin kommer att skapa ringar på vattnet utanför sitt tillämpningsområde och det finns all anledning att hålla ett öga på utvecklingen – även för företag som inte träffas direkt av reglerna.