Förändringar i hållbarhetsrapporteringen - EU:s rapporteringsdirektiv antaget

Fondia
Nyheter 14 december 2022

Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD) har antagits i sin slutliga form i Europeiska unionen, då Europeiska unionens råd antog förslaget den 28 november 2022. 

Detta innebär att det nya direktivet kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2024. Rapporteringsskydligheten träder dock i kraft stegvis från och med den 1 januari 2024.  Först kommer stora företag som redan rapporterar icke-finansiell information och som omfattas av det så kallade direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) att omfattas av rapporteringsskyldigheten. Därefter kommer skyldigheten att utökas årligen till att omfatta andra och mindre företag tills det är heltäckande år 2028.

Standarderna för hållbarhetsrapportering på EU-nivå, som är viktiga för tillämpningen av direktivet, är för närvarande i utkastform men kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av rapporteringen.

Effekterna av hållbarhetsrapporteringsdirektivet:

  • Rapporteringsskyldigheten kommer att påverka mer än 50 000 företag i hela EU.

  • Det nya rapporteringsdirektivet kräver verifiering av rapporterade uppgifter och en mer formaliserad rapporteringsprocess.

  • Direktivet kräver en dubbel väsentlighetsbedömning, vilket innebär att man bedömer effekterna i två riktningar: verksamhetsutövarens inverkan på miljön och samhället och hållbarhetsfaktorernas inverkan på verksamhetsutövaren.

  • Direktivets skyldigheter kompletteras av EU:s standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS), som fortfarande är ett utkast och som kommer att antas under första halvåret 2023.

Det är därför hög tid att bedöma direktivets inverkan på verksamheten och förbereda sig för ökade rapporteringsskyldigheter. Utöver de obligatoriska skyldigheterna kommer många intressenter att kräva att man kommunicerar, rapporterar och delar med sig av sitt hållbarhetsansvar. Se därför till att ditt företag följer det nya direktivet om hållbarhetsrapportering så snart som möjligt. Fondias experter hjälper ditt företag att hantera den rättsliga utvecklingen inom hållbarhet på ett proaktivt och affärsorienterat sätt.

Artikeln har skrivits av Netta Skön och Jussi Hakanen.