Hur bygger vi hållbart? – Från ax till limpa

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna inom fastighets- och byggbranschen har blivit nyckelaspekter om vi ska kunna skapa hållbara samhällen idag och i framtiden. Hållbarhetsfokus behöver löpa som en grön tråd genom hela processen. Men hur kan du vara säker på att alla parter delar din vision? Och går det att vara hållbar i varje detalj?


Cirkulär ekonomi - vad, hur och varför?

Cirkulär ekonomi innebär att de material och råvaror som vi använder ska utnyttjas så länge det går. När materialet och resurserna är förbrukade ska de återanvändas och återvinnas. På så vis skapar vi ett kretslopp som inte kräver att vi tar av jordens resurser i onödan. Många aktörer i bygg- och fastighetsbranschen har börjat utforma strategier för att arbeta cirkulärt. Vi ser det såväl inom renoveringsprojekt som inom nybyggande och fastighetsunderhåll. Ambitionen är att skapa en hållbar bransch som bidrar med smartare resursanvändning och bättre energieffektivitet samt koldioxidsnåla och mer hållbara lösningar till samhället.

Hållbarhet genom hela värdekedjan

Vad är hållbart byggande och vad är en hållbar byggnad? Vad vi kan se är det allt ifrån smart energi- och resursanvändning genom byggnadens hela livslängd till effektiv och anpassningsbar utrymmesplanering. Likaså är fokus på återvinning, ekologiska val och hållbarhet i alla upphandlingar och avtal vid fastighetsaffärer av betydelse. Ett konkret sätt att synliggöra de åtgärder som vidtagits är att införskaffa ett miljöcertifikat för byggnaden i fråga.

En annan viktig aspekt, utöver energisnålhet och minskning av utsläpp, är naturligtvis användningen av återvunna material. Men att främja cirkulär ekonomi handlar också om att redan i byggnadens planeringsfas ta hänsyn till hur såväl en nära förestående som en framtida rivning av byggnaden kan utföras. Det kan exempelvis handla om att redan från början välja lösningar (såväl tekniska som materialmässiga) som stödjer en resurssnål rivning oavsett när den sker, och därmed också främja att redan utnyttjade råmaterial kan användas på nytt.

Cirkulär ekonomi med juridiken som verktyg

Cirkulär ekonomi inom byggprojekt främjas exempelvis av att byggherrar och beställare ställer krav på användning av återvunna material i entreprenadupphandlingar. Användningen av återvunnet material kan därmed tidigt inkluderas i kostnadskalkylerna i ett anbudsförfarande. På så sätt går fördelarna med återvunnet material inte obemärkta förbi. För att principer om cirkulär ekonomi i praktiken ska kunna förverkligas i ett projekt måste de krav som hör samman med ämnet implementeras i så stor utsträckning som möjligt och genom hela leverans-/värdekedjan.

Att omsätta energi- och resurssmarta val i praktiken kräver förutom åtgärder av fastighetsägaren även att hyresgäster och tjänsteleverantörer förbinder sig till de uppställda målen. Det här kan uppnås genom avtal som också beaktar energi och miljöeffektiva lösningar. Exempelvis är det möjligt att inkludera villkor som uppmuntrar till – eller kräver – energisnålhet och återanvändning av material.

Cirkulär ekonomi är en viktig del i en ansvarsfull affärsverksamhet och något som också investerare fäster allt större uppmärksamhet vid. Detta sker delvis via vägledning och reglering av finanssektorn på EU-nivå, men också i takt med att beställare och övriga kommersiella aktörer blir allt mer medvetna om dessa frågor.

Vi på Fondia bistår gärna i er affärsverksamhets strategiska hållbarhetsarbete. Detta kan vi exempelvis göra genom avtalskonstruktioner där vi skapar incitament för hållbarhet - från ax till limpa.

Mer från denna skribent