Andmed ja tehisintellekt

Andmed on muutunud igapäevases äritegevuses üha olulisemaks. Laske meie ekspertidel end aidata orienteeruda andmetega seonduvates regulatsioonides.

Andmemajanduse regulatsioonidega seotud uued väljakutsed ja võimalused

Peaaegu kõik tööstusharud on moel või teisel seotud andmemajandusega. Ettevõtted omandavad või jagavad andmeid partneritega, kasutavad neid oma äritegevuses või kasutavad platvormiteenuseid kas otse või oma teenuste turustuskanalitena. Ka uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt toovad kaasa uusi õigusalaseid küsimusi, mida olemasolevad regulatsioonid ega kohtupraktika ei käsitle. EL on reageerinud sellele oma andmestrateegiaga ja seotud õigusaktidega. Uutes regulatsioonides orienteerumine ja olemasolevate kohaldamine uutele ärimudelitele ning tehnoloogilistele arendustele on ühelt poolt vajalik, kuid teisalt ka võimalus leida uusi ärieeliseid.

Fondia juristid aitavad Teie ettevõttel kohaneda andmemajanduse õiguslike väljakutsete ja võimalustega

Meie andmemajanduse juristid jälgivad tähelepanelikult EL ja liikmesriikide regulatiivseid arenguid. Tuginedes olemasolevale kliendikogemusele, aitame leida lahendusi andmete, tehisintellekti ja platvormiteenuste kasutamisega seotud õigusalastes küsimustes. Samuti aitame oma klientidel tuvastada uutest regulatsioonidest (nt juba kehtiv Digiteenuste õigusakt, Digiturgude õigusakt või tulevased Andmemäärus ja Tehisintellekti käsitlev õigusakt) tulenevaid ärialaseid võimalusi.

Me osutame alljärgnevaid teenuseid:

 • Vastavuse tagamise eesmärgil toote ja ärimudeli kujundamise strateegiline ettevalmistamine.

 • Jooksev tugi seoses regulatiivsete arengutega.

 • Regulatiivse mõju hindamine protsessidele ja ärimudelitele.

 • Uute regulatsioonidega vastavuse tagamiseks teenuse tingimuste läbivaatamine ja vajadusel nende kohandamine.

 • Lepingupõhjade ajakohastamine vastavuse tagamiseks andmetega seonduvate regulatsioonidega.

 • Sisemiste vastavuseeskirjade koostamine ja sellega seotud koolitused.

 • Protsesside vastavusse viimine regulatiivsete nõuetega.

 • Järelevalve- ja aruandlusteenused ettevõtte õiguste ja huvide kaitsmiseks.

Tehisintellekti kasv võimaldab suurendada tootlikkust, kuid võib kaasa tuua uusi riske, mida kontrollida ja maandada

Tehisintellekt muutub ettevõtete jaoks sõltumata tegutsemise valdkonnast üha aktuaalsemaks. Tehisintellekt teeb endale teed läbi populaarsete kontorirakenduste järjest suurema hulga töölaudadeni. Uusi tehisintellekti kasutavaid rakendusi ja tööriistu sünnib iga kuu sadu. Kuna tehisintellekt avab uue potentsiaali ja võimaldab seeläbi suurendada tootlikkust, on see väga atraktiivne ettevõtetele, kes soovivad oma äri arendada. Et tehisintellekti ilmselgeid eeliseid säästval viisil täielikult ära kasutada, on ka asjade õiguslikule poolele tähelepanu pööramine hädavajalik.

Fondia saab teid tehisintellekti teekonnal abistada

Soovime aidata teil tagada tehisintellekti valdkonna nõuetele vastavus ning kasutada tehisintellekti nutikalt ja tõhusalt. Seetõttu oleme kokku pannud juristide meeskonna, kellel on kogemusi tehnoloogia, andmekaitse ja intellektuaalomandi valdkondades ning kes aitavad teil tehisintellekti valdkonnas nutikal ja nõuetele vastaval viisil orienteeruda. Meie juristid aitavad heameelega tehisintellekti kasutamise õiguslike tagajärgede hindamisel teie ettevõttes ning nõuete täitmiseks ning juriidiliste ja äririskide maandamiseks vajalike meetmete määratlemisel.

Oleme kohal, et teid nõustada kõigis tehisintellektiga seotud küsimustes:

 • Erinevate lepingute (nt kliendilepingud, arenduslepingud, litsentsilepingud, üldtingimused) koostamine ja läbivaatamine.

 • Tehisintellekti arendamise, hankimise, kasutamise ja ostmise poliitikate loomine.

 • Tehisintellekti süsteemide ja tööriistade riskianalüüsid.

 • Andmekaitse mõjuhinnangud.

 • Vastavuse ja juhtimise küsimused.

 • Tehisintellekti kasutamisega seotud eetilised kaalutlused.

 • Tehisintellektiga seotud intellektuaalomand.  

ELi andmestrateegia - 5 olulist regulatsiooni:

Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust!

Viimased ajaveebi postitused andmete ja tehisintellekti kohta