Isikuandmete kaitse Fondias

Fondias on meie jaoks oluline austada Teie privaatsust ning kaitsta hoolikalt Teie isikuandmeid. Meie eesmärgiks on, et kogu isikuandmete töötlemine oleks läbipaistev, mistõttu oleme käesolevasse sektsiooni koondanud kogu teie isikuandmete töötlemist puudutava informatsiooni.

Fondia tegutseb neljas riigis, kellest igaüks tegutseb andmete vastutava töötlejana. Kõik päringud ja taotlused palume saata e-posti aadressile: privacy(at)fondia.com.

Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania
Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Käesolevaga oleme jaotanud isikuandmete töötlemisega seonduvad selgitused erinevatesse sektsioonidesse vastavalt sellele, millises rollis soovite oma andmete töötlemise kohta teavet saada. Me ei teosta profileerimist ega automaat-otsustamist.

 

Kellele me andmeid avaldame? Kas edastame andmeid väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda? 

Peale meie volitatud töötlejate ja sõltumatute vastutavate töötlejate, kellega me jagame andmeid vastavalt igas ülaltoodud teema kategoorias märgitule, ei avalda me andmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda tuleb teha tulenevalt õigusaktist või seda nõuavad ametiasutused. 

Isikuandmete töötlemisel kasutame rahvusvahelisi pilveteenuseid ja seoses nende teenustega võidakse andmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Tagame, et andmete edastamisel rakendatakse GDPR-i kohaseid kaitsemeetmeid. 

 

Riskid ja turvameetmed 

Fondia kasutab Teie isikuandmete kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu vältimiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Muuhulgas hõlmab see näiteks turvalisi ja privaatseid ühendusi (nt VPN), krüptimist ja asjaolu, et juurdepääs Teie isikuandmetele on alati piiratud töötajatega, kes vajavad juurdepääsu oma ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Hindame regulaarselt oma süsteeme, rutiine ja eeskirju, et olla kindel, et need on ohutud ja kaitstud. 

Lisateabe saamiseks kasutage käesolevas privaatsusteates märgitud kontaktinformatsiooni. 

 

Millised on Teie kui andmesubjekti õigused? 

GDPRi kohaselt on andmesubjektil mitmeid õiguseid. Kui Te soovite oma õigusi kasutada või Teil on küsimusi, kasutage käesolevas privaatsusteates märgitud kontaktinformatsiooni. 

Õigus saada infot 

Teil on õigus saada teavet, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ning seda teavet jagame me Teile käesoleva privaatsusteatise kaudu.  

Õigus tutvuda andmetega 

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid ja saada koopia meie poolt töödeldavatest Teie isikuandmetest. Andmetega tutvumise õigus hõlmab ka täiendavat informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise kohta. 

Õigus andmete parandamisele 

Meil on kohustus tagada, et töödeldavad isikuandmed on õiged. Sellegipoolest kui Te leiate, et Teid puudutav info on ebatäpne või puudulik, on Teil õigus nõuda ebatäpsuse parandamist. 

Õigus esitada vastuväiteid 

Kui me töötleme isikuandmeid enda õigustatud huvist lähtuvalt, on Teil igal ajal õigus esitada töötlemisele vastuväiteid. Kui me ei suuda tõendada, et meil on andmete töötlemiseks mõjuvad õigustatud põhjused, peame töötlemise lõpetama. 

Nõusoleku tagasivõtmise õigus 

Kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades käesolevas privaatsusteates märgitud kontaktinformatsiooni. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei mõjuta see Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. 

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele 

Teil on teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Näiteks juhul kui olete oma isikuandmete töötlemisele vastu vaielnud. Töötlemise piiramise nõudmisel on Teil võimalus keelata meil Teie isikuandmete kasutamine muudel eesmärkidel kui näiteks nõuete menetlemiseks. Niisamuti on Teil võimalus keelata meil isikuandmete kustutamist, kui see on näiteks vajalik kahjunõude esitamiseks. 

Õigus andmete kustutamisele 

Teatud olukordades saate taotleda oma isikuandmete kustutamist. Samas ei ole võimalik Teie isikuandmeid kustutada juhul, kui need on vajalikud eesmärkide täitmiseks, milleks andmeid koguti, juriidilise kohustuse täitmiseks või nõuete menetlemiseks. 

Andmete ülekandmise õigus 

Kui me töötleme Teie isikuandmeid lepingu täitmiseks, on Teil teatud olukordades võimalus oma isikuandmed lasta edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale. 

 

Lisateavet andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.aki.ee/et  

 

Kas Teil on meile andmekaitsealast sisendit? 

Olete teretulnud meiega ühendust võtma, kui on mõtteid või sisendit selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või soovite huvide kaalumise kohta lisateavet. Kasutage käesolevas privaatsusteates märgitud kontaktinformatsiooni. 

Samuti on teil võimalik esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele, milleks on Andmekaitse Inspektsioon. Täiendavat infot leiate siit.   

Juhul kui Teie isikuandmete GDPR-i vastane töötlemine on Teile kahju tekitanud, on Teil õigus nõuda kahju hüvitamist esitades nõude meile või nõudes hüvitist kohtu kaudu. 

 

Viimati ajakohastatud veebruaris 2024.