Andmekaitsetingimused

Fondia kliendi-, tarnija- ja turundusregistri andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Peamiselt saame isikuandmed Teilt kui andmesubjektilt, ametiasutustelt, krediidiinfo ettevõtetelt, kontaktteabeteenuse pakkujatelt ja muudest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.

Samuti võidakse käesolevates andmekaitsetingimustes nimetatud eesmärkidel isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks ajalehtedest ja muudest uudisteallikatest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest ja ettevõtete veebisaitidelt ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Vastutav töötleja:

Fondia Oyj PL 4 00101 Helsinki

ja meie kontserni ettevõtted: Fondia Legal Services AB, Fondia Eesti OÜ ja Fondia Lietuva UAB (edaspidi ”meie” või ”Fondia”)

Kontaktandmed andmekaitse küsimustes: privacy[at]fondia.com 

Milliseid isikuandmeid me töötleme? Millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

* Juhul, kui peame võimaliku juriidilise nõude jaoks töötlema isikuandmeid, võidakse töödelda olenevalt nõude laadist ka muid isikuandmete kategooriaid.

Kus kohast saame isikuandmeid?

Peamiselt saame isikuandmed Teilt kui andmesubjektilt, ametiasutustelt, krediidiinfo ettevõtetelt, kontaktteabeteenuse pakkujatelt ja muudest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.

Samuti võidakse käesolevates andmekaitsetingimustes nimetatud eesmärkidel isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks ajalehtedest ja muudest uudisteallikatest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest ja ettevõtete veebisaitidelt ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Avaldame käesoleva kliendi-, tarnija- ja turundusregistris sisalduvat informatsiooni meie koostööpartneritele, kes tegelevad turundusega ning korraldavad kampaaniaid ja üritusi meie nimel ja kes peavad end volitatud töötlejate asemel vastutavateks töötlejateks (need pooled hõlmavad sotsiaalmeedia ettevõtteid ja reklaamivõrgustikke). Muudel juhtudel me ei avalda informatsiooni teistele osapooltele, v.a kui kehtivad õigusaktid või ametiasutuste korraldused meilt seda nõuavad.  

Töötleme informatsiooni ise ning kasutame alltöötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ning meie jaoksTellime meie kliendi ning turundusregistri IT haldamis- ja hooldusteenust teenusepakkujatelt, kelle serverites isikuandmeid säilitatakse.

Osana meie toimingutest edastame isikuandmeid väljaspoole EL/EMP piirkonda. Olukordades, kus selline edastamine aset leiab kanname hoolt, et asjaomaseid isikuandmeid kaitstakse vastavalt kehtivate eraelupuutumatust käsitletavate õigusaktidega kasutades EL Komisjoni standartseid andmekaitseklausleid või.

Kuidas me oma veebilehel küpsiseid kasutame?

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid veebilehe haldamiseks ja arendamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja analüüsimiseks ja meie ning meie partnerite teenuste osas sihtreklaami edastamiseks. Küpsised võimaldavad meil koguda teavet näiteks selle kohta, milliselt veebisaidilt kasutaja on saabunud, milliseid lehti ja millal sirvitakse, millist brauserit kasutatakse ja seadme IP-aadressi kohta.

Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate meie Küpsisepoliitika

Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid andmeid säilitame?

Informatsiooni kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaasid ja nendest tehtud varukoopiaid säilitatakse lukustatud ruumides ja need on ligipääsetavad ainult selleks eelnevalt volitatud isikutele. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks, kus säilitatakse isikuandmeid, personaalne kasutajanimi ja salasõna.

Säilitame andmeid nii kaua, kui see on andmete töötlemise eesmärgist tulenevalt vajalik. Isikuandmed, mida säilitatakse Kliendi-, ja turundusregistris kustutatakse pärast seda, kui võimalike nõuete esitamise tähtaeg konkreetse kliendisuhte või teenuse osas on möödunud. Vaikimisi on määratud selleks periodiks kümme (10) aastat.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus saada juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek nende andmete osas, mille töötlemine põhineb Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Andmesubjektina on Teil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist ja esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult järgmisel aadressil: privacy@fondia.com.

Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebilehele muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid sellest teavitada ka muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie veebisaidil. Soovitame Teil aeg-ajalt käesolevaid andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.