Ettevõtte vastutus ja kestlikkus

Suurenenud kestlikkuse nõuded ettevõtetele 

Suurenenud kestlikkuse nõuded ettevõtetele 

Majandusharust sõltumata seisavad ettevõtted silmitsi nii kestlikkusega seotud keeruliste väljakutsete kui ka sellega kaasnevate suurte ärivõimalustega. Investorid, töötajad, kliendid ja teised huvigrupid eeldavad järjest enam, et ettevõtted ja nende juhtkond järgiksid lisaks õigusnormidele ka eetilisi põhimõtteid ja rahvusvahelisi raamistikke. Kestlikkuse küsimused on poliitikute päevakorras tähtsal kohal nii siseriiklikul kui ka EL-i tasandil ning valdkonna õiguslik areng on kiire. Kestlikkusega seotud riskide strateegiline ja ennetav juhtimine on muutumas pikaajalise väärtuse loomise eeltingimuseks. Üleminek kestlikule majandamisele pakub ajaga kaasas käivatele ettevõtetele ka suuri ärivõimalusi.

Fondia asjatundjad aitavad hallata ettevõtte kestlikkusega seotud riske ja ärivõimalusi 

Fondia juristid jälgivad kestlikkusega seotud õiguse arengut ja aitavad püsida sellest sammu võrra ees. Lisaks pädevusele kestlikkusega seotud teemades on meie juristidel pikaajaline kogemus äriõiguses ning ennetav lähenemine kõigile teemadele. Aitame erinevates kestlikkuse valdkondades: inimõigused, keskkond ja ärieetika, sh korruptsioonivastane võitlus.

Millega saame teid aidata? 

Meie juristid formuleerivad kestlikkuse nõuded konkreetseteks nõuanneteks, olenemata teie ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast ning aitavad hallata kestlikkusega seotud riske ja ärivõimalusi.

Aitame teid muuhulgas järgmistes küsimustes: 

 • Tegevusjuhendite ja -strateegiate koostamine ja läbivaatamine

 • Rikkumistest teavitamise korraldamine

 • Stiimulite loomine kestlikkuseks ehitusprojektides

 • Kestlikkuse aspektide integreerimine tarnelepingutesse

 • Keskkonnasäästlikkuse küsimused – kõik, alates taastuvenergiast ja lubadega seotud küsimustest kuni keemiliste ainete ja jäätmete käitlemiseni

 • Vastutustundliku tööhõive põhimõtete ja meetmete rakendamine

 • Turundus ja kestlikkus nn rohepesu vältimiseks

 • Ettevõtte kestlik juhtimine

 • Nõuanded kestlikuks investeerimiseks ja rahastamiseks (EL-i taksonoomia regulatsioon, avalikustamise regulatsioon jne)

 • Isikuandmete vastutustundlik ja läbipaistev töötlemine

 • Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavadest tulenevate riskide haldamine tehingutes ning hoolsuskohustus

 • Nõuanded inimõigustega seotud küsimustes

 • Korruptsiooni ja rahapesuga seotud riskide ennetamine ja maandamine

Kas teadsite, et… 

1

Taksonoomia määrus reguleerib keskkonnasäästliku investeeringu ning sätestab aruandlusnõudeid suurematele börsi- ja finantsettevõtetele alates 2022. aastast. Ka ettevõtted, kellele määrus otseselt kohustusi ei pane, võivad määruse nõuete järgimisest ja aruannete esitamisest kasu saada. Nii on neile tagatud parem juurdepääs rahastusele ja investeeringutele ning kaitse rohepesu väidete vastu. 

2

EL-i eesmärk on muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Eesmärgi saavutamiseks kohustab EL enda institutsioone ja liikmesriikide valitsusi selle nimel tegutsema. On tõenäoline, et tulevikus on oodata täiendavaid ettevõtetele kehtestatavaid kestlikkuse nõudeid, et tagada kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050. 

3

Eeldatakse, et Euroopa Komisjon esitab 2021. aastal keskkonna ja inimõiguste alaste hoolsuskohustuste kohta regulatiivse ettepaneku. Sellega saaksid hõlmatud ning konkreetsemalt reguleeritud ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Ülevaated

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!