Investoritele
Ava MyFondia

Vastutustundlikkus seisneb paljuski õiguslikes vahendites

Corporate Responsibility and Sustainability

Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik integreerimine ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse. Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele, vaid peab oluliseks ka keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ehk jalajälge, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab.

Jätkusuutlik äritegevus õiguslike vahendite abil

Kuidas meie juristidena saame toetada vastutustundlikku äritegevust? Fondias näiteks pöörame palju tähelepanu sellele, et meie klientide vastutustundlik äritegevus oleks samas inspireeriv ning kauakestev. Soovime ja saame seda omalt poolt toetada juriidiliste vahenditega.

Millised need on?

Esmalt võiks olla oluline jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid ja kohustused sõnastada lepingutes piisavalt põhjalikult ja selliselt, et nende täitmist oleks võimalik efektiivselt jälgida.

Keskkonnalubade taotlemise protseduuridesse võiks kaasata kohalikud kogukonnad ja saada soovitud tegevuseks nende heakskiit.

Juristide abi on kindlasti vaja ka toetamaks suuri ümberkorraldusi taastuvenergia projektides ning ringmajanduses. Muudatusi ei tasu teha lihtsalt muutmise pärast, vaid ette tuleks mõelda, mida saavutada soovitakse ning millised on selleks kohased ning ka praktikas toimivad vahendid.

Ka riigihangete läbiviimist saab kujundada säästva arengu perspektiive silmas pidades – selleks annab juba olemasolev seadusandlus suurepärased tööriistad. Järjest enam julgetakse neid ka kasutada.

Isegi konkurentsiõigus on liikumas täielikult turukeskselt mõtlemiselt säästva arengu aspekte arvestavas suunas.

Lisaks võiks õigusabi tarvis minna ka seoses säästva äritegevuse turundamisega ja seda reguleeriva järelevalvega, et vältida rohepesu. Näiteks, päris palju võib ümberringi märgata isetekkelisi rohemärke - tekstikast sõnadega "bio", "looduslik", "orgaaniline", "öko", "loodussõbralik" jne. Need ei ole aga reguleeritud standardid, vaid tootjatepoolsed lisatud omadussõnad - kas nad midagi endas ka kannavad, on juba iseasi.

Inimõigused äritegevuse osana

Kuni viimase ajani tundusid inimõigused äriõiguse juristide jaoks pisut kauge teemana, kuigi praktikas toimivad need suunavate printsiipidena paljudes õigusvaldkondades, mh näiteks tööõiguses. Nüüdseks oleme jõudnud sinna, et nõustame ettevõtteid ka selles, mida tuleb arvesse võtta, et inimõigused oleksid tagatud ka ettevõtte tegevuses, mh näiteks tarneahelates.

Uusi õiguslikke regulatsioone sellega seonduva asjakohase hoolsuse kohta on selle aasta lõpu poole oodata ka Euroopa Liidu poolt.

Veel regulatsioone säästva tuleviku tarbeks

Säästva arengu eesmärkide realiseerimisel mängivad võtmerolli finantsturud, kuna lõpuks otsustavad investorid, milliseid investeeringuid rahastada. Seda eesmärki, nagu ka investeeringu säästva arengu läbipaistvust, edendatakse nüüd samuti Euroopa Liidus vastavate regulatsioonide kaudu. Juristid saavad aidata selle üsna laia ja detailse regulatsiooni tõlgendamisel ja kohaldamisel.

Euroopa Liidu Roheline kokkulepe ja selle süsinikuneutraalsuse ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid toovad samuti pildile palju uusi regulatsioone.

Muud aspektid

Vastutustundlikkuse põhimõtte aspekte on kaasatud ka andmekaitse- ja tööõigusesse. Õigus privaatsusele on üks olulisemaid inimõigusi ja andmekaitse vastutustundlik korraldamine, samuti nagu õiglus ja läbipaistvus, edendavad seda.

Vastutustundlikkus on mõtteviis ning oluline on vastutustundlikkus rakendada äritegevusse loomulikul viisil.

Fondia eksperdid aitavad teid heameelega Teie äri vastutustundlikkuse parendamisel ning erinevate regulatsioonide tõlgendamisel ja kohaldamisel!