Investoritele
Ava MyFondia

ESG-valmiduse tagamiseks on vaja ajakohastada tarnijatega sõlmitud lepingud

Fondia
Blogi 26. veebruar 2024

Fondia legal services
Autorid: Netta Skön ja Emma Mäkelä

Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) teemad, mis tulenevad ELi õigusaktidest, muutuvad üha enam ettevõtete tarneahela juhtimise põhiosaks. Kui praegu rakenduvad kestlikkuse aruandluse nõuded Eestis ainult suurettevõtetele ja kõigile reguleeritud turgudel noteeritud äriühingutele, siis järjest enam räägitakse sellest, et edaspidi peaksid ka näiteks riigihanked oluliselt enam keskenduma keskkonnale ja sotsiaalsele vastutusele.

2023. aasta oligi märgiline just ESG ja jätkusuutlikkusega seotud regulatiivse keskkonna kiire arengu tõttu. Paljude ettevõtete tasandil võeti vastu ja jõustati või on praegu üleminekuperioodil jätkusuutlikkusega seotud algatused. Uued ESG nõuded hõlmavad kõiki äritegevuse aspekte, alates juhtimistasandist kuni tehnilise jätkusuutlikkuse aruandluse ja jätkusuutlikkuse teabe koostamiseni, samuti tarneahela juhtimiseni jne.

Kas teie lepingud on valmis uuteks ESG nõueteks ja nendega kooskõlas?

ESG-kohustused võivad mõjutada kogu organisatsiooni väärtusahelat ja seetõttu tuleks neid hoolikalt kaaluda nii menetluslikust kui ka lepingulisest seisukohast. Näiteks võivad ESG nõuded mõjutada ettevõtete väärtusahela hoolsuskohustuse täitmise menetlusi ja nõudeid, äripartnerite vaheliste andmete saamise ja aruandluse vajadusi, teatavate toodete impordi/ekspordi nõudeid, kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse meetmeid jne.

Tarneahela juhtimise ja selle raames sõlmitud lepingute puhul tähendab see, et ettevõtted peavad tagama, et kohaldatavaid ESG nõuded rakendatakse lepinguliste õiguste ja kohustustena erinevate lepingupoolte vahel. Lihtsamalt öeldes tuleb teada ning hakata jagama teavet oma tarneahelate kohta. Nõuete täitmiseks peab ettevõte teadma ja olema veendunud, et kõikide tarneahelas osalevate isikute puhul on tagatud õiglased töötingimused ja sotsiaalselt jätkusuutlik tegutsemine. Sellist infot peavad andma ettevõtte koostööpartnerid, mistõttu on soovituslik juba täna pikaajalisi lepinguid sõlmides sellele teemaderingile mõelda ning lepingutes vastavad andmete ja kinnituste andmise kohustused ette näha. Lepinguklauslid tuleks koostada nii, et need võimaldaksid ettevõttel edastada sellist teavet oma klientidele või muudele kaubanduspartneritele, kellel on CSRD alusel kohustuslikud aruandlusnõuded ja kes peavad seetõttu saama sellist teavet oma asjaomastelt tarneahela partneritelt.

Kui teie ettevõte kuulub otseselt CSRD uute jätkusuutlikkuse aruandlusnõuete reguleerimisalasse, on soovitatav ajakohastada oma tarnelepinguid, et lisada õigus saada oma tarnijatelt jätkusuutlikkuse ja ESGga seotud teavet kohustusliku aruandluse eesmärgil. Kui teie ettevõte ei kuulu otseselt uute eeskirjade kohaldamisalasse, kuid näiteks teie väärtusahelas olev klientettevõte peab CSRD kohaselt esitama aruandeid oma jätkusuutlikkuse kohta, siis on vaja lisada samamoodi asjakohased lepinguklauslid, et tagada, et selline klientettevõte saab teie ettevõtte kaudu kohustuslikku teavet. Tarnijatele lepingulise kohustuse kehtestamine vajaliku aruandlusega seotud teabe esitamiseks võimaldab teie ettevõttel vajaduse korral täita kohustuslikke aruandlusnõudeid.

Mida teha?

Just nüüd on hea aeg hinnata oma ettevõtte lepingute sisu ja tagada, et need oleksid ajakohastatud, et need sisaldaksid ELi ESG-määruste seisukohast vajalikke sätteid. Sellega tagate, et teie ettevõtte või teie klientide või äripartnerite suhtes kohaldatavad ESG-nõuded on täidetud.

Fondia ESG- ja lepingute ekspertidest koosnev meeskond abistab hea meelega vajalike lepingu muudatuste, uuenduste ja meetmete koostamisel, mis on teie ettevõtte jaoks olulised ESG-valmiduse loomisel.

Meie ekspertide kontaktid leiad siit: