Millisel määral saame tulevikus rääkida süsinikuneutraalsusest? Euroopa Liit plaanib karmistada keskkonnaalaste väidete kasutamist.

Fondia
Blogi 25. aprill 2023

Fondia õigusbüroo

Sustainability
EU Green Deal

Tarbekaupade turul on levinud erinevate keskkonnaalaste väidete kasutamine. Eurobaromeetri andmetel tunneb kuni 84% eurooplastest, et keskkonnakaitse on neile oluline ning 68% neist nõustub, et praegused tarbimisharjumused mõjuvad Euroopa loodusele negatiivselt. Sellest lähtuvalt on paljud ettevõtted märgistanud oma tooted kui „keskkonnasõbralik“, „süsinikuneutraalne“ või „valmistatud 40% ringlussevõetud plastist“. Komisjoni 2020. aasta uuringu kohaselt ei leitud kuni 40%-le keskkonnalastest väidetest aga alust. Euroopa Komisjoni uue ettepaneku eesmärk on ohjeldada keskkonnaalaste väidete laialivalguvat turgu.  

22. märtsil avaldas Euroopa Komisjon oma ettepaneku seoses direktiiviga, mis käsitleb konkreetsete keskkonnaalaste väidete kontrollimist ja edastamist. Ettepaneku eesmärk on püüda ühtlustada vabatahtlike, tarbijatele suunatud keskkonnaalaste väidete hindamist ja järelvalvet. Lisaks on ettepaneku eesmärk kontrollida plahvatuslikult suurenenud era- ja avalike keskkonnamärgiste arvu. Seega hõlmab ettepanek täpsemaid nõudeid selle kohta, kuidas keskkonnaalaseid väiteid tuleb tõendada, kuidas neid kontrollida ning nende edastamist reguleerida.  

Direktiiv hõlmaks kõiki ettevõtete vabatahtlikke tekstipõhiseid keskkonnaalaseid väiteid või keskkonnamärgisel sisalduvaid väiteid, mis on seotud keskkonnamõjude, keskkonnaperspektiivide või ettevõtte toodete, teenuste või organisatsioonide tegevusega, millel on keskonnamõju, mis on suunatud ELi riikides elavatele tarbijatele. Direktiivi ei kohaldataks aga nn mikroettevõtete suhtes (aastane käive alla kahe miljoni euro ja vähem kui kümme töötajat) ning teiselt poolt nõuete suhtes, mis on reguleeritud muude õigusaktidega.  

 

Põhinõuded keskkonnaalastele väidetele

Ettepaneku kohaselt peaks tulevikus olema võimalik keskkonnaalaseid väiteid piisavalt põhjendada ja põhjendusi peaks olema võimalik eelnevalt kontrollida. Direktiiviga kehtestataks ka miinimumnõuded põhjendusele ja lõppkokkuvõttes tarbijatele väidete esitamisele. Direktiivi põhinõuded oleks järgmised: 

  • Keskkonnaalaseid väiteid peavad toetama laialdaselt tunnustatud teaduslikud tõendid ja täpne teave ning arvesse tuleb võtta kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid.

  • Väited, mis võrdlevad toote keskkonnamõju konkurendi keskkonnamõjuga on lubatud ainult siis, kui võrdlus on õiglane ja põhineb samaväärsel teabel. 

  • Üldise keskkonnamõju koondhindamisel põhinevad keskkonnaalased väited on põhimõtteliselt keelatud, kui väide ei põhine ELi eeskirjadel või EL koostatud hindamissüsteemidel. 

  • Keskkonnaalased väited, mis tõstavad esile ettevõtte või toote meetmeid ettevõtte või toote tulevaste keskkonnaeesmärkide saavutamiseks (nt süsinikunetraalsus teatud aastaks), peavad sisaldama selgeid ettevõttesiseseid kohustusi ja tõendatavat ajakava eesmärgi saavutamiseks.  

  • Saastekvootide puhul nõutakse ettepanekus suuremat läbipaistvust seoses sellega, millised nõuded puudutavad ettevõtte enda tegevust ja millised põhinevad ostukrediidil, lisaks on teada lisanõuded seoses hüvitiste kajastamisega. 

  • Keskkonnamärgiste süsteemid, otsuseid tegevad organid ning  kontrollmenetlused  peavad tulevikus olema läbipaistvamad ning nende kohta peab olema tasuta kättesaadav piisavalt üksikasjalik ja kergesti mõistetav teave. 

  • Tulevikus nõuab keskkonnamärgiste kasutamine kolmanda isiku kontrolli liikmesriigi määratud sõltumatu ettevõtja poolt.  

  • Uusi avalikke keskkonnamärgise süsteeme saab välja töötada ainult ELi tasandil. 

  • Tulevikus peavad uued erasektori keskkonnamärgise süsteemid sisaldama veelgi ambitsioonikamaid keskkonnaeesmärke, mis tuleb samuti eelnevalt kinnitada. 

  • Keskkonnaalaste väidete kontrollimiseks kasutatav teave peab olema üldsusele kättesaadav kas füüsilisel kujul või näiteks veebisaidi lingi kaudu. 

 

Kuidas edasi? 

Ettepanek on esitatud kaalumiseks Euroopa Liidu Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule. On võimalik, et selle protsessi käigus tehakse eelnõu tekstis täiendavaid muudatusi. 

Siiski soovitame juba praeguses etapis hinnata teie ettevõtte poolt kasutatavaid keskkonnaalaseid väiteid ja teie ettevõtte tulevast turundusstrateegiat ning vajaduse korral muuta seda  seoses kavandatava direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate väidetega.