Mis on ESG ja miks see on sinu ettevõtte jaoks oluline?

ESG tähendab keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõtte valitsemise teemasid. Lühend tuleneb vastavatest inglisekeelsetest terminitest environmental, social, governance. See on raamistik, mis mõõdab ettevõtte jätkusuutlikkust, sotsiaalset mõju ja juhtimistavasid ning seda, kuidas juhitakse oma riske ja võimalusi nendes valdkondades. ESG on muutumas üha olulisemaks investorite, klientide, töötajate, reguleerivate asutuste ja muude huvigruppide jaoks, kes valivad oma partnereid eesmärgiga iseenda väärtused kestlikkuse eesmärkidega kooskõlas hoida. Suurenenud surve kestlikkusele ei ole piiritletud konkreetsete majandusharudega, vaid hõlmab kõiki ärivaldkondi.  

Fondia legal services

ESG ei ole vaid keskkonna teema 

Suur osa diskussioonist ESG teemal puudutab keskkonna valdkonda, sh näiteks süsinikujalajälg, saastamine, energiatõhusus, taaskasutuse ergutamine, veekasutus jne.  Vähemolulised ei ole aga teised kaks ESG sammast – sotsiaalsed ja valitsemistava teemad. Need teemad on äärmiselt aktuaalsed ka nendes ettevõtetes, kelle keskkonnalane jalajälg on tulenevalt nende ärivaldkonnast väike. 

Sotsiaalne aspekt hõlmab seda, kuidas ettevõte kohtleb oma töötajaid, kliente, tarnijaid, kogukondi ja muid rühmi, keda tema tegevus mõjutab. Siin saab palju ära teha juba nüüd. Kas töötajatele on tagatud sobivad töötingimused, nende heaolu ja mitmekesisus on hoitud? Kas toote või teenuse kvaliteet on kontrollitud ning tarbija pretensioonide korral on nendega tegelemine organiseeritud? Kas sinu tegevus põhjustab ümberkaudsetele ebamugavust või muud mõju – kuidas sellega tegeled? Kas töötled isikuandmeid vastutustundlikult ja läbipaistvalt? 

Valitsemistava teema hõlmab muuhulgas ettevõtte juhtimisselgust, aktsionäride huvide kaitsmist, juhatuse mitmekesisust, juhtkonna tasustamist, korruptsioonivastast võitlus, ausast konkurentsist kinnipidamist jne. Läbipaistva juhtimisstruktuuri loomine, eetiliste väärtuste väljatoomine, läbipaistev aruandlus ning maksukäitumine, riskide kaardistamine ja juhtimine on vaid mõned näited, kuidas ettevõte saab tagada oma valitsemistavade jätkusuutlikkuse ning korrektsuse.  

 

Aga miks ma juba praegu peaksin tegutsema? 

Kestlikkusaruandlus muutub aja jooksul kohustuslikuks ühe osana majandusaasta aruandest üha suuremale grupile ettevõtetele. Sellel ja järgmistel aastatel jääb see siiski piiritletuks suurte või börsil noteeritud ettevõtetega. See aga ei tähenda, et keskmised ja väiksemad ettevõtted teemasse ei peaks süvenema. Mõned põhjused, mis see on oluline juba täna: 

  • Sinu kliendid ja partnerid küsivad sinult sisendit. Kui sinu ettevõte on osaline tarneahelas või oled partnerluses ettevõttega, kelle jaoks on kohustuslik esitada kestlikkusaruannet või koostab sarnast aruandlust vabatahtlikult, siis selleks, et täita oma eesmärgid kestlikkuse osas, peab ta tagama sarnastel väärtustel baseeruvad  hankijad ja muud partnerid.  

  • Klientide ootused kasvavad koos teadlikkuse tõusuga. Üha rohkem kliente jälgivad toodet või teenust pakkuva ettevõtte eetilisust, jätkusuutlikkust ja kujundavad seda arvesse võttes oma tarbimisharjumused.  

  • Oled atraktiivsem tööandja. Sarnaselt klientidele ootab ka tööturg üha enam, et sinu ettevõtte juhtimine on läbipaistev, töötingimused töötajat kaitsvad ning võrdsus tagatud.  

  • Sul on paremad võimalused rahastuse kaasamisel ning IPO-ks valmistumisel. Läbimõeldud ning dokumenteeritud ESG protsessidega oled investorite silmis usaldusväärsem ja sinu ettevõtte riskid on paremini maandatud, mis annavad sulle eelise finantseeringu kaasamisel.  

  • Oled paremini valmis kui ettevõte kasvab ja/või regulatsioon muutub ning kestlikkusaruandlus muutub sulle kohustuslikuks. Kui oled end juba teemaga kurssi viinud, protsessid juurutanud, siis koheneda võimaliku suurema aruandluskohustusega on sinu ettevõtte jaoks hõlpsam, kiirem ning soodsam.  

ESG põhimõtete ja tavade kasutuselevõtuga saab ettevõte mitte ainult vähendada oma negatiivseid mõjusid, vaid luua ka positiivset väärtust endale ja oma sidusrühmadele. Sõlmides lepinguid, koostades eeskirju, juurutades põhimõtteid, saab üksikult väikeste, kuid koosmõjus suurte ja oluliste sammudega tõsta oma ettevõtte väärtust, läbipaistvust ning huvigruppide kaasatust. Fondia juristid aitavad sul kaasa mõelda, mida sinu ettevõtte saaks teha, et ESG-s sisalduvad S ja G oleksid sinu ettevõtte tugevuseks.  

Artikli tarbeks aitas mõtteid koondada Copilot ja ChatGPT.

 

Fondia ESG ekspert Eestis on Kaisa Borštšik