För investerare
Gå till MyFondia

Ny lag om klimatdeklaration

Entreprenad

Den 1 januari 2022 införde Sverige en ny lag; Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. Du som är byggherre och som har fått bygglov beviljat efter den 1 januari 2022 kommer därför i flera fall behöva lämna in en klimatdeklaration för byggnaden.

Om lagen

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader reglerar skyldigheten för en byggherre att i samband med uppförandet av en ny byggnad beräkna och deklarera den påverkan på klimatet som byggnaden har. Klimatdeklarationen ska registreras hos Boverket och byggherren måste också spara underlaget till grund för klimatdeklarationen i fem år från det att den har lämnats in.

Lagen kompletteras av en förordning (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader samt av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.

När klimatdeklaration krävs är bekräftelse på att en sådan har lämnats in till Boverket en förutsättning för beviljande av slutbesked.

Vilka byggprojekt berörs?

Klimatdeklaration ska upprättas när nya byggnader uppförs. Kravet att klimatdeklarera gäller motsatsvis inte andra anläggningar än byggnader; exempelvis vindkraftverk, parkeringsplatser eller idrottsplatser. Eftersom det ska röra sig om nya byggnader gäller reglerna inte heller när olika åtgärder vidtas med befintliga byggnader.

Följande byggnader undantas också från kravet om klimatdeklaration:

·       Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år,

·       Byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ Plan- och bygglagen,

·       Byggnader för industri- eller verkstadsändamål,

·       Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,

·       Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 m²,

·       Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet,

·       Byggnader som byggs av vissa statliga byggherrar, och

·       Byggnader som uppförs av privatpersoner utan koppling till näringsverksamhet.

Vem ansvarar för klimatdeklarationen?

Det är byggherren som ansvarar för att klimatdeklaration görs, lämnas in och att underlagen sparas i minst fem år. Byggherren kan delegera det faktiska utförandet av olika delar av arbetet till annan, exempelvis en arkitekt, en konstruktör eller någon annan konsult eller till entreprenören. Det formella ansvaret enligt lagen går emellertid inte att lämna över till någon annan. Se råd i denna fråga nedan.

I nya AMA AF 21 finns en ny kod för klimatdeklaration som kan användas vid framtagande av administrativa föreskrifter och kontrakt.

Vad bör jag tänka på inför ett nytt byggprojekt?

Arbetet med klimatdeklarationen bör börja redan i planeringsstadiet, genom frågor som exempelvis vilka miljöambitioner som byggprojektet ska ha och hur byggnadens miljöpåverkan kan minskas.

Om du som byggherre avser att helt eller delvis delegera arbetet med klimatdeklarationen är det viktigt att det tydliggörs och dokumenteras vem som ska utföra och ansvara för vad, liksom vad som ska gälla om någon uppgift senare skulle visa sig vara felaktig eller missvisande. Oavsett vem som har orsakat ett fel i klimatdeklarationen är det du som byggherre som vid en tillsyn riskerar att drabbas av en sanktionsavgift; det ansvaret går inte att lämna bort. Däremot kan byggherren på avtalsrättslig väg, beroende på omständigheterna, ha rätt till ekonomisk kompensation från den som har lämnat den felaktiga uppgiften.

Vad ska klimatdeklareras?

En klimatdeklaration ska i korthet innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från byggskedet, i vilket innefattas dels råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskedet, dels transport samt bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Klimatdeklaration ska göras per byggnad. Ett projekt med flera byggnader kräver alltså flera klimatdeklarationer och att en samlad redovisning delas upp per byggnad.

Kravet på klimatdeklaration omfattar endast byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar samt icke-bärande innerväggar och andra rumsbildande byggdelar (som innerdörr och undertak). Klimatpåverkan från markarbeten, installationer och fast inredning omfattas inte.

Det finns i dagsläget inga lagstadgade gränsvärden för vad som är ett för högt värde i klimatdeklarationen. Det finns dock en risk för att drabbas av sanktionsavgift om man medvetet eller genom vårdslöshet har deklarerat ett för lågt värde.

Var hittar jag klimatdata?                                                                                                                        

Klimatdata kan finnas specifikt för använda byggprodukter om tillverkaren har tagit fram detta (genom en miljövarudeklaration eller EPD). Boverket tillhandahåller dock en klimatdatabas med allmänt tillämpliga klimatdata som får användas i klimatdeklarationen. Användaren ska dock ha med sig att dessa Boverkets generella klimatdata är högt räknade jämfört med genomsnittliga värden.

Var hittar jag mer information?

Boverket är den myndighet som utövar tillsyn, upprättar föreskrifter och tillhandahåller information om den nya lagen. På Boverkets hemsida finns en handbok med mer information.

Kan Fondia hjälpa mig med juridisk rådgivning gällande klimatdeklaration?

Vi i entreprenad/fastighetsgruppen på Fondia hjälper gärna till om du har några frågor.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Klimatdeklaration

Läs fler aktuella artiklar