AMA AF 21 ersätter tidigare utgåva av AMA AF 12 - vad är skillnaden och vad ska du tänka på?

Svensk Byggtjänst har vid årsskiftet 2021/2022 gett ut en ny utgåva av AMA AF (allmän material och arbetsbeskrivning för administrativa föreskrifter), AMA AF 21, att ersätta tidigare utgåva från 2012 (AMA AF 12). En ny version av RA (råd och anvisningar) har i samband med detta även getts ut.

AMA AF är avsedd att användas som ett referensverk vid upprättande av administrativa föreskrifter som ansluter till branschens standardavtal AB 04 (utförandeentreprenader) och ABT 06 (totalentreprenader).  

Den nya upplagan är föranledd av att Svensk Byggtjänst har funnit ett behov av att föra in i bokutgåvan de många nyheter och ändringar som redan har tillkommit genom AMA-Nytt, samt att inarbeta nytillkomna krav inom bland annat upphandling, klimat och miljö. Bland nyheterna märks även ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor. Boken har därutöver strukturerats om, koder och rubriker har tillkommit respektive tagits bort och innehåll har flyttats och genomgått språkliga förändringar. Totalt rör det sig om mer än 300 förändringar, vilka närmare kan följas genom en av Svensk Byggtjänst publicerad jämförelsetabell.

Hur ska branschens aktörer förhålla sig till nya AMA AF 21?

Grundläggande att ha med sig är att AMA AF 12 inte slutar att gälla för att AMA AF 21 har tillkommit. Tillämpligheten av AMA AF bygger på vilken utgåva som parterna har refererat till i det individuella avtalet. För befintliga avtal som ansluter till AMA AF 12 innebär den nya utgåvan därmed ingen förändring och nya avtal kan om parterna så önskar fortfarande hänvisa till tidigare utgåva.

Viktigt att tänka på är även att en övergång till AMA AF 21 kommer att innebära att befintliga inköpsmallar kommer att behöva ses över och omarbetas så de är i överensstämmelse med AMA AF 21 (att de hänvisar till rätt koder osv.). En övergång innebär således såväl en kostnad som en risk för missar och oklarheter vid avtalsskrivningen, exempelvis genom felreferenser.

Samtidigt pågår sedan 2015 ett arbete hos BKK (Byggandets kontraktskommitté) med att omarbeta AB 04 och ABT 06. Detta arbete har kommit att dra ut på tiden, men det senaste beskedet är att nya AB och ABT ska vara färdigställda under 2022.  De nya standardavtalen kommer i sin tur att föranleda behov av ytterligare en ny utgåva av AM AF, och därmed ytterligare anpassningar hos de aktörer som vill börja använda de nya standardavtalen med anslutande AMA AF.

Det kan därmed å ena sidan finnas skäl att avvakta något med implementeringen av en ny AMA AF i den egna affärsverksamheten. Å andra sidan kan det tänkas att AB 04 och ABT 06 kan komma att leva kvar i branschen under en längre tid, parallellt med de nya utgåvorna, för vilket fall en uppdaterad utgåva som ansluter till dessa fyller en god funktion. Beslutet måste göras efter överväganden hos den enskilde aktören.

Vi i entreprenadgruppen på Fondia hjälper gärna till om du har några frågor.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

AMA AF 21