Kommersiella avtal

Värdeskapande avtalsrådgivning som riskminimerar och tillväxtsäkrar er verksamhet.

Kommersiella avtal

Ändamålsenliga och välskrivna avtal utgör grunden för bra affärer. Fondias jurister ger råd till våra kunder i ärenden som rör enskilda avtal såväl som genomförande av mer omfattande och komplexa projekt.

Avtal
Villkor
Motpart
Standardavtal
Avtalsförhandling
Anbud
Upphandling
Avtalsrätt
Sekretessavtal
Licensavtal
T&C
IT-avtal
Distributionsavtal
Återförsäljaravtal
Samarbetsavtal

Erfarenhet och engagemang

Vårt team upprättar avtal för bolagets alla behov, oavsett bransch, på lokal eller internationell nivå.

Vi lär känna er och er verksamhet för att säkerställa att den rådgivning vi ger skapar värde och minimerar risker för motstridiga avtalstolkningar och konflikter, samtidigt som vi undviker onödigt komplicerade avtal och upplägg. Oavsett storlek och bransch anpassar vi vårt team och vår rådgivning så att den ger er praktisk hjälp som enkelt kan appliceras i er verksamhet.

Några exempel på avtal som våra experter gärna hjälper våra kunder med är:

 • Allmänna villkor

 • Försäljning- och köpeavtal

 • Avtal om köp av tjänst

 • Sekretessavtal

 • Leverans- och distributionsavtal

 • Licensavtal

 • Underleverantörsavtal

 • Samarbetsavtal

 • Agent- och kommissionsavtal och mycket mer.

Våra jurister kan bistå med:

 • Upprätta avtal och allmänna villkor

 • Bedöma och kommentera avtal och villkor som föreslagits av motparten

 • Upprätta avtalsmallar

 • Föra avtalsförhandlingar

 • Utvärdera avtalsprocesser och bereda intern avtalspraxis

 • Bedöma, förutse och hantera risker

 • Utbilda personal i grundläggande avtalsrättsliga frågor

M&A

"För oss är det prestigelösa partnerskapet det viktigaste med Fondia."

Våra experter

Våra experter på kommersiella avtal bistår våra kunder med såväl enskilda avtal som genomförande av mer omfattande och komplexa project. Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom kommersiella avtal. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Måste jag ha ett sekretessavtal och behöver det i så fall vara ömsesidigt?

Som utgångspunkt behövs ofta sekretessavtal (på engelska non-disclosure-agreement, NDA). Även om det finns skyddslagstiftning, ex. lagen om företagshemligheter där företag ges ett visst grundskydd så är det skyddet ofta otillräckligt. Det är väldigt vanligt med sekretessavtal kopplade till olika typer av avtal. Även fristående sekretessförbindelser förekommer ofta exempelvis i samband med föravtal vid företagsförvärv tills dess parterna har ingått ett slutligt avtal, i anställningsavtal eller i aktieägaravtal.

Ömsesidigt bindande sekretessavtal är ofta viktigt vid föravtal inför företagsförvärv. Sekretessåtaganden som enbart binder den ene parten är vanligt i avtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, anställningsavtal och i samband med avtalsförhandlingar. Även när en idé eller uppfinning ska presenteras för en investerare, köpare eller samarbetspartner är ensidiga sekretessåtaganden ofta centrala.

Vad reglerar ett sekretessavtal?

Syftet med sekretessavtal är flera. Exempelvis ska det försäkra parten/parterna om att en person eller ett företag som får del av känslig information också behandlar informationen konfidentiellt, det vill säga inte avslöjar information om avtalet eller dess innehåll till någon utomstående. Sekretessavtalet kan även förtydliga vilken typ av information som ska vara sekretessbelagd och på så vis kan man undvika tvister kring frågan om vilken information som är konfidentiell information. Man bör även i avtalet tydliggöra hur länge åtagandet ska gälla och vilken konsekvens det ska få om en part bryter mot sekretessåtagandet. Vi på Fondia är vana vid att hjälpa företag med att upprätta sekretessavtal och fristående sekretessförbindelser. Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig.

Måste jag upprätta ett entreprenadavtal?

Entreprenadavtal ingås ofta mellan en beställare och en entreprenör för utförande av exempelvis bygg-/anläggnings- eller installationsarbeten. Det är oerhört vktigt att ett avtal ingås skriftligen där omfattning av arbetena, pris, tider, ansvar, garantier, betalningsvillkor m.m. tydliggörs. Det är särskilt viktigt när bägge parter är företag då det inte finns någon lagstiftning som reglerar utförande av tjänster företag emellan. Ofta hänvisar parterna till något av standardavtalen AB 04 (utförandeentreprenad) ABT 06 (totalentreprenad) eller ABS 09 (konsumententreprenad). Rör det sig om underentreprenöravtal hänvisas ofta till standardavtalen AB-U 07 eller ABT-U 07. Alla standardavtal är framtagna för att skapa en balans mellan parterna varför ändringar i dessa i möjligaste mån bör undvikas om denna balans ska upprätthållas. Om ändringar ändå ska göras måste det tydligt framgå vad det är för ändringar och i vissa fall är det även viktigt att ändringarna anges på rätt ställe i kontraktshandlingarna för att de ska vara giltiga.

Vi på Fondia är vana vid att upprätta, granska och revidera alla typer av entreprenadavtal. Kontakta oss gärna för mer information.

Vad är ett letter of intent (avsiktsförklaring) och när behövs det? (avsiktsförklaring)

Under avtalsförhandlingar, särskilt när det är är omfattande förhandlingar eller förhandlingar som berör känsligt informationsutbyte och dessutom pågår under lång tid, är det vanligt att parter tidigt vill säkerställa vilka villkor som ska gälla för avtalsförhandlingen. Parterna anger då i en avsiktsförklaring, s.k. letter of intent, sin förhandlingsvilja. Dokumentet fyller en viktig funktion eftersom det behandlar förhandlingens större frågor och ofta kompletteras avsiktsförklaringen med regler om sekretess och informationsskyldighet.

Frågan om dessa avsiktsförklaringar är juridiskt bindande är omdiskuterad. Men oavsett uppnås ett viktigt syfte då avsiktsförklaringen medför en form av moralisk bundenhet.

Aktuellt