Hållbarhet

Yritysvastuu ja kestävä kehitys

Fondian juristit auttavat yritystäsi hallitsemaan kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yritysten vastuullisuustyö oikeudellistuu

Kaikkien toimialojen yritykset kohtaavat vastuullisuuteen liittyviä monitahoisia haasteita, mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sijoittajat, työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät edellyttävät yhä useammin, että yritykset ja niiden johto noudattavat liikejuridiikkaan perustuvien määräysten lisäksi eettisiä säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja kansainvälisiätoimintaohjeita ja periaatteita.

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti lisääntyvän sääntelyn kohteena. EU:ssa on juuri voimaan tulleita, luonnosvaiheessa olevia ja ehdotettuja useita säädöshankkeita lähes kaikista vastuullisuuden osa-alueista. Vastuullisuutta koskeva lainsäädäntö myös etenee nopeasti EU-tasolla, ja siirtymäajat ovat suhteellisen lyhyet. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnasta strategisella ja ennakoivalla otteella on tulossa edellytys yrityksen kauaskantoiselle arvonluonnille. Vastuullisuuteen liittyvät olennaiset kysymykset riippuvat yhtiön koosta, toimialasta, arvoista, muiden ohella. Siksi olennaiset vastuullisuuden oikeudelliset kysymykset ja osin myös sovellettava sääntely riippuvat yrityksestä ja toimialasta. Yhteisenä teemana vastuullisuus koskettaa kuitenkin kaikkia toimijoita, ja ja yrityksen on vähintään tehtävä valinta, miten se suhtautuu lisääntyviin vastuullisuusvaatimuksiin

Kestävä kehitys
Ympäristö
Korruptiontorjunta
Ihmisoikeudet 
Vastuullinen työnantajapolitiikka
Riskienhallinta
Yritysvastuu
Yhteiskuntavastuu
ESG
Vastuullinen liiketoiminta

Fondian juristit auttavat yritystäsi hallitsemaan kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia

Fondian juristit seuraavat tiiviisti kestävän kehityksen lainsäädännön kehitystä ja auttavat yritystäsi pysymään askeleen edellä muita. Juristeillamme on vankan asiantuntemuksen lisäksi selkeä näkemys liiketoiminnan ydinalueista ja ennakoivasta toimintatavasta. Avustamme kaikilla vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, henkilöstö, ympäristö ja liiketoimintaetiikka sekä korruptiontorjunta. 

Miksi tarvitset juristia vastuullisuustyön tueksi?

Vastuullisuustyö yrityksissä ei luonnollisesti ole uusi ilmiö, mutta oikeudellistuminen on tullut mukaan viimeisen 5 vuoden aikana toden teolla. Vastuullisuus on kiinteä osa liiketoimintaa ja jatkossa myös riskienhallintaa ja compliance-toiminnon suunnittelua. Juristimme keskittyvät sääntelyn liiketoimintavaikutuksiin ja määrittelevät avuksesi  konkreettisia neuvoja, jotka hyödyttävät yritystäsi sen koosta ja toimialasta riippumatta. Ne auttavat sinua hallitsemaan yrityksesi vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uskottava vastuullisuustyö on paitsi imagokysymys, jatkossa myös juridista riskienhallintaa. Yritys voi joutua myös juridisesti vastaamaan esimerkiksi sopijakumppaneilleen omista vastuullisuustoimistaan tai pahimmillaan mahdollisista laiminlyönneistä.

Autamme sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Toimintaohjeiden laatiminen ja tarkistaminen  

 • Toimintaprosessien luominen uuden sääntelyn mukaisena ja ESG-toimintamallit projektoituna

 • Vastuullisuuden sopimusvaikutusten läpikäynti

 • Ihmisoikeusriskien laatiminen ja päivitys

 • Ihmisoikeusriskien hallinta liiketoiminnassa ja prosessien luominen

 • Vastuullisuus uudelleenjärjestelyissä: ESG Due Diligence- palvelut

 • Kestävän rahoituksen sääntelyyn liittyvät vaatimukset ja kouluttaminen

 • EU-taksonomian erityiskysymykset ja sääntelyn soveltaminen

 • Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelua koskevan lainsäädännön soveltaminen   

 • Kestävyyskannustimet johdon palkitsemismalleissa

 • Kestävyyskannustimien luominen rakennusprojekteihin  

 • Kestävyysnäkökulmien sisällyttäminen toimittajasopimuksiin  

 • Ympäristövastuun kysymykset

 • Vastuullisten henkilöstökäytäntöjen ja -periaatteiden toteuttaminen   

 • Markkinointi ja kestävä kehitys - ”viherpesun” välttäminen  

 • Kestävyys hallinnointijärjestelmässä  

Tiesitkö että… 

1

Kestävän rahoituksen sääntely on kehittyvä kokonaispaketti

EU:n taksonomia-asetuksessa luokitellaan, mikä on ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Asetus edellyttää suuremmilta pörssiyhtiöiltä ja taloudellisilta toimijoilta kattavaa raportointia vuodesta 2022 alkaen. Yritykset, jotka eivät kuulu asetuksen piiriin, voivat kuitenkin hyötyä yhdenmukaistamisesta ja raportoinnista, koska se voi tuottaa esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta, tehdä investointeja ja suojata viherpesuun liittyviltä syytöksiltä. Taksonomia on jatkuvasti päivittyvä dynaaminen kokonaisuus. Ympäristötavoitteita on useita, ja kriteeristöjä julkaistaan lisää. EU taksonomian lisäksi kestävän rahoituksen sääntelyä kohdistuu rahoitusmarkkinatoimijoihin erityisten tiedonantovelvollisuuksien muodossa. Niin sanottu tiedonantovelvollisuusasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) on täysimääräisesti sovellettavaa oikeutta vuoden 2023 alusta. Kestävän rahoituksen sääntelyn eri säädökset muodostavat kokonaisuuden, jonka hallinta edellyttää erityistä osaamista.

2

Ilmastoneutraali EU & Biodiversiteetiagenda

EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämän saavuttamiseksi EU on ehdottanut, että tavoite sisällytetään ilmastolakiin, joka vaatii EU:n toimielimiä ja kansallisia hallituksia toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi. On erittäin todennäköistä, että tulevaisuudessa yhtiöille asetetaan yhä enemmän lakisääteisiä kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia, jotta ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.  Biodiversiteettikysymykset ja luontokadon pysäyttäminen ovat globaali teema, joiden ratkaiseminen on nykyisen sukupolven tehtävä. Montrealin biodiversiteettikokous joulukuussa 2022 asetti erittäin kunnianhimoiset tavoitteet luontokadon pysäyttämiselle. Tähän työhön tarvitaan mukaan myös yrityksiä. Yritysten luontotyö on noussut korkealle priorisointijärjestyksessä, kun kyse on ympäristötavoitteista. Biodiversiteetin edistämiseen ja luontopositiivisten ratkaisujen osalta lainsäädäntöä on kuitenkin toistaiseksi yksityisten yritysten toimien osalta vähän tai sen soveltaminen ei ole vakiintunutta. Miten säädellään ja sovitaan esimerkiksi yrityksen biodiversiteettitoimet yksityisessä sopimussuhteessa tai kaupallisesti? Autamme näissä asioissa eteenpäin.

3

Sääntelyä tulee lisää ja se on tullut jäädäkseen

Vastuullisuutta koskevassa julkisessa keskustelussa ja myös osin sääntelyn määrän lisääntymisen takia on havaittavissa tiettyjä trendejä. Vastuullisuusteemat ovat osin tästä syystä myös negatiivisen tarkastelun kohteena. Ylilyönneiltä ei voida välttyä, mutta sääntelyä on annettu osin sen vuoksi, että toimijoiden toiminnan vertailu helpottuu ja suurimmat vastuullisuuteen liittyvät kipukohdat saataisiin sääntelyllä poistettua.

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen asiantuntijamme

Kokeneet lakiasiantuntijamme avustavat kaikissa yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvissä sääntelyasioissa ja sääntelymenettelyissä. Tutustu asiantuntijoihimme paremmin tai ota heihin suoraan yhteyttä!

avtal

"Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa."