För investerare
Gå till MyFondia

Regelefterlevnad en fråga om att bygga värde

Fondia
Insikter 17 december 2020

Fondia logga mugg

För börsnoterade bolag finns det tydliga regelverk att följa, men för privata och onoterade bolag är dessa, med vissa undantag, inte obligatoriska. Idag ser vi att snedsteg ändå kan få stora konsekvenser i form av snabb ryktesspridning på internet och skador på varumärket. Samtidigt kan den med allt i sin ordning njuta av att vara attraktiva för kunder, anställda och framtida eventuella investerare. Följer ni reglerna?

Flera aktörer på marknaden vittnar om en ökad efterfrågan på kompetens inom regelefterlevnad och bolagsstyrning. Det som har varit en verklighet sedan en lång tid tillbaka för börsnoterade företag, vilka har sett ett växande regelverk med SOX-regler (Sarbanes-Oxley Act 2002), MAR-regler (Marknadsmissbruksförordningen) m.m. vid sidan av de mer eller mindre frivilliga bolagskoderna utfärdade av olika börsinstitut runt om i världen, har allt mer börjat avspegla sig i krav och förväntningar även på icke noterade bolag. Här bör noteras att det kan finnas särskild lagstiftning som berör bolag, noterade såväl som icke-noterade, av viss storlek, till exempel avseende hållbarhetsrapportering där nya regler står för dörren i början av 2021.

Det tycks framför allt vara två dominerande drivkrafter till att även icke noterade bolag behöver se över sin regelefterlevnad och bolagsstyrning:

  1. Ägare och investerare vill se välskötta företag där riskerna eliminerats vad gäller olika straffpåföljder, skadat varumärke och minskat värde på bolaget.

  2. Kunder, anställda och andra intressenter ger i allt högre utsträckning uttryck för vad de tycker om bolags sätt att bedriva sin verksamhet på.

Hur vill ni framstå?

En faktor som har medverkat till att öka fokus på att hantera dessa frågor på ett professionellt och skyndsamt sätt är den hastighet med vilken nyheter om hur ett företag sköter sin verksamhet sprids. På väldigt kort tid kan nyheter om hur företag agerar inom korruption, mutor, miljöbrott, barnarbete, visselblåsning m.m. spridas på sociala medier och i internationell nyhetsrapportering. Och när det bland dessa intressenter finns kunder som är aktiva på sociala medier, kan nyheter om hur ett företag sköter frågor med anställda eller hur de lever upp till sitt miljöansvar, spridas med blixtens hastighet.

I företag där ingen, eller ytterst lite, fokus läggs på regelefterlevnad hamnar ett större ansvar på styrelsen att utöva kontrollansvar över att företagsledningen säkerställer frågor om regelefterlevnad och bolagsstyrning. Detta medför att den personliga risken ökar för ledamöter att ta plats i styrelsen i sådana bolag, liksom att deras tid i högre utsträckning får läggas på dessa frågor istället för att diskutera företagets strategi och väg till lönsam tillväxt.

Därför ökar fokus på regelefterlevnad och bolagsstyrning:

  • Medan inställningen i Europa för noterade bolag sedan länge varit en frivillig efterlevnad av regelverk har ett land som USA valt lagstiftningsvägen, tex genom Sarbones-Oxley lagen. Med en ökad globalisering och allt fler bolag som noterar sig på NYSE (New York Stock Exchange), kan efterlevnad av amerikanskt regelverk bli en realitet, alternativt smitta av sig med en utbredd förväntan på regelefterlevnad.

  • Pandemin har fört med sig ett stort intresse för digitalisering och företag som missar att göra en juridisk genomlysning av vilka regler som gäller vid en digitalisering riskerar böter och andra straffpåföljder.

  • Kreativa och disruptiva affärsstrategier bör genomgå en juridisk genomlysning innan den slutligen kan beslutas. Annars finns risk för att bolaget står med en icke genomförbar strategi eller en strategi som blev avsevärt dyrare än man hade uppskattat.

Fondia tillhandahåller en rad olika tjänster inom regelefterlevnad och bolagsstyrning och har kompetens att vägleda företag i dessa områden och härmed säkerställa att uppkomna värden i bolag behålls – och stärks ytterligare!