Redo för exit - vad innebär det?

Fondia
Insikter 8 november 2023

Artikeln är skriven av Elina Kumpulainen och går också att läsa på engelska.

Att bygga upp ett framgångsrikt företag är en enorm prestation, men varje affärsresa når så småningom ett vägskäl där ett beslut måste fattas – ska man fortsätta på den inslagna vägen eller ge sig ut på ett nytt äventyr? Det avgörande ögonblicket kommer ofta i form av en exitstrategi. Vanliga exitstrategier är försäljning av företaget eller verksamheten, sammanslagning med ett annat bolag eller börsnotering (initial public offering, IPO).

Exitförberedelser

Att vara förberedd för exit innebär att företaget är redo att hantera en betydande ägarförändring. Oavsett om planen är att sälja företaget/verksamheten, gå samman med ett annat bolag eller söka finansiering, är förberedelserna avgörande. Ur ett juridiskt perspektiv omfattar exitprocessen ett brett spektrum av komplexa frågor och överväganden. För att undvika negativa överraskningar och fallgropar efter transaktionen, genomför potentiella köpare eller investerare ofta en grundlig due diligence (företagsbesiktning) för att kunna bedöma värdet av och riskerna relaterade till målföretaget.

Juridiska överväganden

Legal due diligence täcker flera viktiga juridiska områden, såsom:

  • granskning av avtal;

  • bolagsstyrning och regelefterlevnad;

  • utvärdering av immateriella rättigheter;

  • granskning av pågående och potentiella tvister;

  • anställningsavtal, anställningsförmåner och incitamentsprogram; samt

  • skatteefterlevnad och eventuella utestående skatteskulder.

Det är t.ex. viktigt att säkerställa att avtal ingåtts skriftligt (och innehåller tillräckliga bestämmelser om bl.a. uppsägningsrätt och ansvarsbegränsningar för målbolaget) samt att de inte innehåller några ofördelaktiga klausuler som i väsentligt avseende kan äventyra exitprocessen. Resultatet av en legal due diligence är avgörande för att fastställa den övergripande risk som är förknippad med en transaktion och som kan påverka villkoren för affären eller beslutet att gå vidare. Det gör det möjligt för den förvärvande eller investerande parten att fatta välgrundade beslut, förhandla om villkoren och utveckla en strategi för att hantera eventuella juridiska problem som kan uppstå efter förvärvet eller investeringen.

Exitförberedelser och riskkapitalfinansiering

Exitförberedelser är viktiga även för yngre bolag i behov av att attrahera riskkapitalfinansiering (venture capital, VC). För nystartade företag och företag i tidiga skeden, kan en VC-investering vara avgörande. Den kan ge det finansiella stöd som behövs för att bolaget ska kunna skala upp och växa. VC-investerarna bidrar dessutom ofta med strategiska råd, relevanta nätverk och professionella bolagsstyrningsmodeller för styrelsen. Men VC-investerare letar inte bara efter lovande affärsidéer. Innan de fattar det slutliga finansieringsbeslutet, är de också angelägna att säkerställa att målföretagets dagliga verksamhet är tillräckligt organiserad och följer tillämpliga lagar och förordningar. VC-investerare räknar med stor, och i de flesta fall kortsiktig, avkastning på sin investering. För dem innebär beredskap för exit strategisk planering och potential för en lukrativ exit genom försäljning av företaget/verksamheten eller börsintroduktion. VC-investerare vill se att bolag de investerar i är redo för en omfattande tillväxt, som i slutändan leder till en hög vinst. Samtidigt är en VC-investering i sig riskfylld och investerarna vill minska den risken så mycket som möjligt.

Hur kan beredskap för exit säkerställas och när bör förberedelserna påbörjas?

Förberedelseprocessen för exit är komplex och kräver gedigen juridisk expertis, noggrann planering (inkl. projektledning) och uppmärksamhet på detaljer, vilket kan ta lång tid att etablera och genomföra fullt ut. Med hjälp av professionella juridiska rådgivare, som erbjuder juridiskt stöd inom ett brett spektrum av juridiska områden, kan utmaningarna hanteras och en så smidig exit som möjligt säkerställas. Kom ihåg att tidiga förberedelser är nyckeln till en väl förberedd exit. Att prioritera ordning på de juridiska aspekterna kommer löna sig i det långa loppet. För en exit inom de närmaste åren, är den bästa tidpunkten att sätta igång med de nödvändiga förberedelserna nu. Med hjälp av proaktiv professionell juridisk rådgivning, kan fokus läggas på de viktigaste delarna i förhandlingsfasen av en exitprocess och affären genomföras till bästa möjliga pris och villkor.

Om Fondias M&A-tjänster

Fondias engagerade transaktions- och finansieringsgrupp hjälper dig hela vägen med team som både arbetar gränslöst mellan våra verksamhetsländer och med experter inom samtliga affärsjuridiska områden. Flera av våra jurister har jobbat både som konsulter och som bolagsjurister, med stor erfarenhet av bl.a. förberedelser för exit.

Ta gärna kontakt med oss. Vi finns i Sverige, Finland, Estland och Litauen