LDaaS

Företagsöverlåtelser och finansiering

Vi vet vad som krävs för en lyckad transaktion.

Företagsöverlåtelser och finansiering

Transaktion
Finansiell
Due diligence
Finansiering
Investering
M&A
Förvärv
Joint venture
Omstrukturering
Fusion
Fission
Private equity
Venture capital
Exit
Fastighetstransaktioner
Borgen
Målbolag
Finansiär
DD
Investeringsrunda
Kapitalanskaffning
Överlåtelse
Affärsrörelse

Engagemang och erfarenhet

Fondias engagerade transaktions- och finansieringsteam hjälper dig hela vägen. Flera av våra jurister har jobbat både som konsulter och som bolagsjurister. Vi förstår därför vikten av affärsförståelse, pragmatisk och balanserad riskbedömning, proaktiva lösningar, förtroendeskapande förhandlingar samt tydlig och effektiv kommunikation.

Med ett skräddarsytt team anpassat efter transaktionen och er unika verksamhet får ni konkreta råd i alla stadier av projektet. Teamet har, i varje steg, helheten och er målbild som utgångspunkt och vi är inte nöjda förrän vi ser att ni har lyckats.

Våra teammedlemmar verkar som projektledare i ett flertal olika investeringsupplägg och företagsförvärv och har mångårig erfarenhet av att representera och ge råd till olika parter såsom köpare, säljare, finansiärer, investerare och målbolag. Teamet är välkänt för sin marknadskännedom, pragmatiska inställning och inte minst sin fasta beslutsamhet att uppnå kundens mål.

Vi kan erbjuda bred kunskap och erfarenhet inom:

 • Företagsförvärv och överlåtelse av affärsrörelse

 • Omstrukturering

 • Joint venture-arrangemang

 • Kapitalanskaffning (investeringsrundor)

 • Management buyouts och transaktioner med minoritetsaktier

 • Private equity- och venture capital-transaktioner

 • Exitprocesser

 • Aktiemarknadstransaktioner (t.ex. börsnoteringar och offentliga uppköpserbjudanden)

 • Fastighetstransaktioner

 • Planering av transaktionsstrukturen

 • Pantavtal och borgensåtaganden

 • Incitamentsprogram för ledning och nyckelpersoner - fast pris

 • Juridiska due diligence-processer

 • Koncernstrukturer (fusion, fission etc.)

 • Processer för integration av målbolaget

 • Ägarfrågor

Planerar du att sälja ditt bolag?

Ta del av inspelat webbinarium där vi ställer frågorna - och ger svaren - som du behöver för en lyckad försäljning av ditt bolag.

Case

"Vi planerade att överlåta ett dotterbolag i Finland och bestämde oss för att låta Fondia sköta uppdraget. Vi fick inte enbart juridisk rådgivning, utan också råd gällande hela förhandlingssituationen."

Våra experter

Lär känna våra experter inom företagsöverlåtelser och finansiering bättre. Teamet leds av Kristina Nilsson och Fredrik Niklasson.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom företagsöverlåtelser och finansiering. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Måste jag ha ett sekretessavtal och behöver det i så fall vara ömsesidigt?

Som utgångspunkt behövs ofta sekretessavtal (på engelska non-disclosure-agreement, NDA). Även om det finns skyddslagstiftning, ex. lagen om företagshemligheter där företag ges ett visst grundskydd så är det skyddet ofta otillräckligt. Det är väldigt vanligt med sekretessavtal kopplade till olika typer av avtal. Även fristående sekretessförbindelser förekommer ofta exempelvis i samband med föravtal vid företagsförvärv tills dess parterna har ingått ett slutligt avtal, i anställningsavtal eller i aktieägaravtal.

Ömsesidigt bindande sekretessavtal är ofta viktigt vid föravtal inför företagsförvärv. Sekretessåtaganden som enbart binder den ene parten är vanligt i avtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, anställningsavtal och i samband med avtalsförhandlingar. Även när en idé eller uppfinning ska presenteras för en investerare, köpare eller samarbetspartner är ensidiga sekretessåtaganden ofta centrala.

Vad reglerar ett sekretessavtal?

Syftet med sekretessavtal är flera. Exempelvis ska det försäkra parten/parterna om att en person eller ett företag som får del av känslig information också behandlar informationen konfidentiellt, det vill säga inte avslöjar information om avtalet eller dess innehåll till någon utomstående. Sekretessavtalet kan även förtydliga vilken typ av information som ska vara sekretessbelagd och på så vis kan man undvika tvister kring frågan om vilken information som är konfidentiell information. Man bör även i avtalet tydliggöra hur länge åtagandet ska gälla och vilken konsekvens det ska få om en part bryter mot sekretessåtagandet. Vi på Fondia är vana vid att hjälpa företag med att upprätta sekretessavtal och fristående sekretessförbindelser. Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig.

Vad är ett letter of intent och när behövs det? (avsiktsförklaring)

Under avtalsförhandlingar, särskilt när det är är omfattande förhandlingar eller förhandlingar som berör känsligt informationsutbyte och dessutom pågår under lång tid, är det vanligt att parter tidigt vill säkerställa vilka villkor som ska gälla för avtalsförhandlingen. Parterna anger då i en avsiktsförklaring, s.k. letter of intent, sin förhandlingsvilja. Dokumentet fyller en viktig funktion eftersom det behandlar förhandlingens större frågor och ofta kompletteras avsiktsförklaringen med regler om sekretess och informationsskyldighet.

Frågan om dessa avsiktsförklaringar är juridiskt bindande är omdiskuterad. Men oavsett uppnås ett viktigt syfte då avsiktsförklaringen medför en form av moralisk bundenhet.

Aktuellt