Laughing at the office

Incitamentsprogram

Vi hjälper dig att hitta rätt väg för att öka incitamentet bland dina medarbetare

Hitta - och behåll - den bästa kompetensen med rätt incitamentsprogram

I många branscher är det idag arbetstagarens marknad och för att ta ett bolag till nästa nivå är det viktigt att kunna motivera bolagets nyckelpersoner att stanna i bolaget. Ett vanligt tillvägagångssätt är att implementera ett incitamentsprogram, men vad innebär egentligen det och vilket av alla incitamentsprogram bör ni använda?

Incitamentsprogram till fast pris

Om ni funderar på att bredda bolagets ägarkrets direkt eller på sikt så är det viktigt att ta hänsyn till flera aspekter. Skatte-, bolags- och avtalsrättsliga aspekter bör beaktas för att det ska kännas tryggt både för bolaget och deltagarna i programmet. Alternativen och variablerna bland de upplägg som florerar på marknaden kan verka oöverskådliga, men Fondias experter kan stötta er hela vägen från start till mål – nu till fast pris.

Fondias jurister har lång erfarenhet av att hjälpa företag i alla storlekar och att skapa incitamentsprogram som passar bolagets specifika kultur och verksamhet. För oss är det viktigt att våra kunder erhåller lösningar som de förstår och att det sker till ett förutsägbart pris. Därför erbjuder vi de vanligaste incitamentsprogrammen till ett fast pris, från första mötet till implementering. Självklart lämnar vi er inte förrän vi ser att ni är nöjda och programmet är implementerat.

Incitamentsprogram
Teckningsoptioner
Kvalificerade personaloptioner
Personaloptioner

De vanligaste incitamentsprogrammen

1

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner innebär i korthet att bolagsstämman eller styrelsen (om den är bemyndigad) fattar ett beslut om att emittera teckningsoptioner till bolagets utsedda nyckelpersoner, anställda eller investerare. Teckningsoptioner medför en tydlig förutsägbarhet där optionsinnehavaren, vid förvärvet av teckningsoptionen, erhåller en rätt att i framtiden förvärva aktier i bolaget till ett pris som bestäms idag. Det är viktigt att teckningsoptionerna utformas på ett korrekt sätt för att teckningsoptionerna rent skattemässigt ska anses utgöra ett värdepapper samt att en marknadsmässig premie beräknas. Utifrån ett avtalsrättsligt perspektiv är det viktigt att ni tillsammans med oss diskuterar vad som ska hända om t.ex. optionsinnehavaren avslutar sin anställning eller missköter sig och om det ska finnas möjlighet för optionsinnehavaren att tillgodoräknas optionerna över löptiden (s.k. vesting). Därtill måste all formalia vara på plats och registrering ske hos Bolagsverket för att optionerna ska vara giltiga. Vi kan stötta er i hela processen.

2

Kvalificerade personaloptioner (KPO)

För att en personaloption ska anses vara kvalificerad krävs det att en rad olika förutsättningar är uppfyllda, både vid optionens utställande och under löptiden. Givet att samtliga förutsättningar är uppfyllda finns det möjlighet för den anställde att förvärva aktier i bolaget till ett pris som så lågt som aktiernas kvotvärde utan att det leder till någon förmånsbeskattning för den anställde och bolaget behöver därför inte heller betala några sociala avgifter. Beskattning sker först när den anställde säljer de aktier som hen förvärvat genom utnyttjandet av personaloptionen. KPO är ett relativt nytt begrepp som infördes 2018 och som utvidgades per den 1 januari 2022 för att kunna utgöra ett möjligt alternativ för fler bolag.

3

Personaloptioner

Incitamentet för den anställde i dessa sammanhang brukar ligga i ett kraftigt reducerat pris för aktierna, och möjligheten att innan aktieteckning följa bolagets utveckling. Personaloptioner beskattas på samma sätt som andra förmåner i inkomstslaget tjänst. Om den anställde betalar ett lägre pris för optionen och/eller aktierna än marknadsvärdet, kommer hen att bli beskattad på mellanskillnaden och bolaget ska i sin tur betala sociala avgifter. På grund av de ofta betungande skattemässiga konsekvenserna för både optionsinnehavaren och bolaget bör det övervägas om teckningsoptioner eller KPO kan vara ett mer fördelaktigt alternativ.

Funderar ni på incitamentsprogram?

Funderar ni på att implementera ett incitamentsprogram i ert bolag eller vill ni veta mer om vad det innebär och vilket alternativ som skulle passa just er? Boka in ett kostnadsfritt möte på 30 minuter med en av våra jurister så berättar vi mer.

Våra experter

Fondias experter inom skatterätt och affärsjuridik finns här för dig. Lär känna dem bättre nedan!.

Aktuellt