För investerare
Gå till MyFondia

Förslag om utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

Fondia
Insikter 15 september 2021

År 2018 infördes regler om kvalificerade personaloptioner (KPO) som innebär att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst, under förutsättning att företaget uppfyller vissa villkor. Istället beskattas den anställde först när andelen säljs, och då i inkomstslaget kapital. Kvalificerade personaloptioner syftar till att förenkla för unga företag att konkurrera om arbetskraft, där optioner är en möjlighet att långsiktigt knyta till sig personer med kvalificerad kompetens.   
 


I budgetpropositionen för år 2022 föreslår regeringen att reglerna som infördes år 2018 om kvalificerade personaloptioner ska utvidgas till att omfatta fler företag. Förslaget innebär i korthet att fler företag ska omfattas av reglerna genom att antalet anställda får uppgå 150 personer och företagets omsättning eller balansomslutning får uppgå till 280 miljoner kronor. Vidare föreslås att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna. Förslaget syftar till att skapa bättre möjligheter för unga företag att attrahera och behålla nyckelkompetenser. 

Budgetpropositionen innehåller även förslag till förändringar som syftar till att förenkla administrationen av kvalificerade personaloptioner. En KPO ska enligt förslaget kunna nyttjas genom förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En KPO ska även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.  

Eftersom en kvalificerad personaloption i dessa fall inte beskattas i inkomstslaget tjänst betalar arbetsgivaren därmed inte heller arbetsgivaravgifter.  

Beskattning
Optioner