Gå till MyFondia
Hållbarhet

Företagsansvar och hållbarhet

Hållbarhet är en nyckelfråga för både företag och miljön. Fondia hjälper er följa lagar, minimera risker och se möjligheter!

Ökade hållbarhetskrav på företag

Företag inom alla branscher står inför både komplexa utmaningar och stora affärsmöjligheter vad gäller hållbarhet. Investerare, anställda, kunder och andra intressentgrupper förväntar sig i allt större utsträckning att företag och dess ledning att inte bara följer lagregler utan även etiska regelverk, interna riktlinjer och internationella ramverk.

Hållbarhet
Miljö
Anti-korruption
Mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
Riskhantering
Företagsansvar
CSR
ESG
Ansvarsfullt företagande

Fondias experter hjälper er att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter

Hållbarhetsfrågorna är högt upp på agendan för politiker på både nationell- och EU-nivå och rättsutvecklingen på området går snabbt. En strategisk och proaktiv hantering av hållbarhetsrisker är i allt större utsträckning en förutsättning för att kunna skapa värde och blomstra på sikt. Omställningen till ett hållbart näringsliv för även med sig stora affärsmöjligheter för den är snabb i vändningarna.

Fondias jurister följer noga rättsutvecklingen kring hållbarhetsfrågor med koppling till affärsjuridik och hjälper er att ligga steget före. Utöver kunskap om hållbarhetsfrågor har våra jurister gedigen erfarenhet inom Fondias övriga rättsområden, ett starkt affärsmässigt fokus och ett proaktivt arbetssätt. Vi bistår inom alla hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption och affärsetik.

Engagemang och erfarenhet

Våra jurister omsätter regelverken kring hållbarhet till konkreta råd för ditt företag oavsett storlek och bransch, och hjälper er att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter.

Vill du ha hjälp i en specifik fråga eller veta mer om vad vi kan hjälpa er med kopplat till företagsansvar och hållbarhet? Kontakta våra jurister idag för ett kostnadsfritt möte!

Skog

Vi bistår bland annat med:

 • Upprätta och revidera uppförandekoder och policys

 • Visselblåsarprogram

 • Skapa hållbarhetsincitament i byggprojekt

 • Integrering av hållbarhetsaspekter i leverantörsavtal

 • Miljörättsliga hållbarhetsfrågor – allt från förnybar energi och tillståndsfrågor till kemikalie- och avfallshantering

 • Marknadsföring och hållbarhet – att undvika "greenwashing"

 • Hållbar bolagsstyrning

 • Rådgivning inom hållbara finanser (EU:s taxonomiförordning, disclosureförordningen etc.)

 • Ansvarsfull och transparent hantering av personuppgifter

 • Arbetsrättslig hållbarhet, inklusive arbetsmiljöfrågor

 • Hantering av ESG-risker i transaktioner

 • Rådgivning kring företagande och mänskliga rättigheter

 • Förebyggande och hantering av risker relaterat till korruption och penningtvätt

Visste du att…

1

Taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen klassificerar vad som är en miljömässigt hållbar investering och innebär rapporteringskrav för större, noterade bolag samt finansiella aktörer med start år 2022. Även företag som inte omfattas kan dock gynnas av att linjera och rapportera, då det bland annat kan ge större tillgång till finansiering och skydda mot greenwashing-anklagelser.

2

Klimatneutralt EU

EU:s mål är att bli klimatneutralt till år 2050 och för att nå dit har EU föreslagit att målet skrivs in i en klimatlag som ställer krav på EU:s institutioner och nationella regeringar att agera för att nå målet. Det är mycket troligt att fler lagstadgade hållbarhetskrav på företag för att nå klimatneutralitet år 2050 är att vänta framöver.

3

Nya lagar på gång

Kommissionen väntas under 2021 presentera ett lagförslag om miljömässig och mänskliga rättigheters due diligence. Enligt EU-parlamentets tidigare förslag ska även små och medelstora företag omfattas, men särregleras något.

Våra experter

Lär känna våra experter inom hållbarhet bättre nedan eller kontakta dem direkt!

Aktuellt