Varumärkeslicenser: Ett sätt att få din verksamhet att växa även i motvind

IP Teknologi

I ett föränderligt ekonomiskt klimat är det många företag som kämpar för att överleva. Kostnaderna stiger och investeringar kan upplevas som svåra med valet att de skjuts på framtiden. Dock kan det finnas möjligheter till nya inkomstkällor även i osäkra tider och en sådan är att titta i företagets byrålåda för att se vilka immateriella tillgångar som företaget har. Ett företags värde består idag till stor del av just dess immateriella tillgångar och dessa tillgångar kan rätt använda generera goda intäkter.

Ett företags varumärkesrättigheter är exempel på värdefulla immateriella tillgångar. En varumärkeslicens kan vara ett kraftfullt verktyg för företag som vill växa och utvecklas, men som känner att de behöver en partner för att nå sina mål. Den gemensamma nämnaren med varumärkeslicenser är samarbete. Genom att samarbeta med andra aktörer uppnås fördelar för samtliga parter där licensen kan ses som en katalysator/möjliggörare för berörda verksamheter. I det här blogginlägget vill vi ge några tips om vilka möjligheter varumärkeslicensering kan skapa samt några saker man bör tänka igenom innan man signerar licensavtalet.

Fördelar med varumärkeslicenser

Det finns flertalet fördelar med varumärkeslicenser, men en tydlig fördel är att det kan vara god hjälp vid expansion in på en ny marknad, både ny territoriell marknad och ny produkt-/tjänstemarknad.  

Marknadsexpansion

Varumärkeslicenser kan hjälpa dig som företagare att expandera till nya marknader utan att t ex behöva investera i egen infrastruktur. Detta kan vara en fördel om ni önskar växa internationellt, men inte har de resurser som krävs för att etablera er i nya länder eller regioner. Genom att licensiera ut ert varumärke till en partner i det aktuella landet eller regionen kan ni snabbare nå ut till en ny marknad. Ett företag som tillverkar kläder kan till exempel genom att licensiera ut sitt varumärke till en partner i ett nytt land expandera sin verksamhet till den nya marknaden utan att behöva investera i egen produktion och logistik.

Nya produkter eller tjänster

Varumärkeslicenser kan hjälpa er att lansera nya produkter eller tjänster utan att behöva utveckla dem själva. Detta kan vara en fördel om ni som företag har en stark varumärkesprofil, men inte kompetens eller resurser att själva utveckla vissa typer av produkter eller tjänster. Genom att licensiera ut ert varumärke till en partner som har expertis inom det aktuella området kan ni snabbare lansera nya produkter eller tjänster som bygger på just er varumärkesprofil. Ett företag som utvecklar mobilspel kan med hjälp av en varumärkeslicens få till ett samarbete med en partner som har expertisen att utveckla spelet för andra plattformar, med resultatet att man kan nå ut med fler typer av spelprodukter.

Analys inför licensgivning

Även om varumärkeslicenser ger stora möjligheter finns det, som i alla affärsbeslut, risker att beakta och analysera. En licens innebär i praktiken en viss inlåsningseffekt och man vill därmed se till så att licensupplägget är noga genomtänkt. Innan det överhuvudtaget är dags att börja förhandla ett licensavtal finns det några inledande frågor som vi rekommenderar att du som varumärkesinnehavare ställer dig själv och noga besvarar.

Vad vill du uppnå?

När du överväger att licensiera ut ditt varumärke är det viktigt att först och främst noga funderar på vad du vill uppnå med licensavtalet. Vill du expandera till en ny marknad? Lansera en ny produkt eller tjänst? När du tydligt vet vad du vill uppnå kan du göra en inledande ekonomisk kalkyl avseende om ett licensupplägg är det mest ekonomisk fördelaktiga för just ditt företag eller om det bästa för er verksamhet kanske är någonting annat, t ex att istället använda återförsäljare.

Välj rätt partner.

Om ovan inledande fråga visar att ett licensgupplägg verkar vara en bra lösning för ert företag är nästa punkt att fokusera på vem som ska bli licenstagare. Den andra parten i din varumärkeslicens är mycket viktig. Du ska välja en partner som är seriös och har goda utsikter att lyckas. När du väljer partner bör du säkerställa att partnern har erfarenhet och kompetens inom det område som du vill licensiera ut ditt varumärke inom. Du vill gärna ha en partner som har samma mål som du med licensavtalet, samt gärna konkret erfarenhet av att arbeta med just varumärkeslicenser. Vidare, hur ser partnerns ekonomiska situation ut? Har denne de finansiella resurserna som krävs för att investera i ditt varumärke? Licenstagaren kommer att bli ditt ansikte utåt så det är viktigt att du känner förtroende för partnern och att denne inte kommer att agera på ett sätt som resulterar i dålig marknadsföring för ditt varumärke. 

Vilken typ av licens ska ges?

En exklusiv licens innebär att man ger licenstagare en ensamrätt till att använda varumärket inom det avgränsade område (verksamhetsområde och territoriellt) som licensen inkluderar. Det innebär att inte heller innehavaren till varumärkesregistreringen som licensen grundar sig på får använda varumärket inom det aktuella området. Fördelen med att välja en sådan licens kan bland annat vara att licenstagaren då är redo att ta en större del av kostnaderna som investeringen innebär, eftersom denne slipper konkurrera med andra licenstagare. En exklusiv varumärkeslicens ger ofta möjlighet att kräva en högre royalty, d v s licensavgift. En kompromiss kan vara att licenstagaren under en inledande tidsperiod ges en exklusiv licens, men att licensen därefter övergår till en icke exklusiv licens, vilket ger licensgivaren möjligheten att därefter ge fler licenser och att även använda varumärket själv.

Glöm inte licensavtalet!

Lägg tid på att upprätta ett tydligt licensavtal! Otydliga avtal innebär onödiga affärsrisker, vilket kan bli en dyrköpt läxa.

Det finns stora möjligheter att anpassa licensavtal efter situation. Men med den flexibiliteten kommer även ansvaret hos parterna att säkerställa att avtalet reglerar licensupplägget på ett tydligt sätt. För att utforma ett effektivt och tydligt varumärkeslicensavtal behöver avtalet reglera bland annat vilka rättigheter som ges/licensieras ut (för vilka produkter/tjänster får varumärket användas), hur ersättning ska beräknas och rapporteras, vilket territorium som licensen avser, hur länge licensen löper och hur den kan förlängas, vilka möjligheter licensgivaren har att granska licenstagarens arbete, hur eventuella varumärkesintrång ska hanteras och även hur eventuella konflikter parterna emellan ska hanteras.

Istället för att endast se avtalet som nödvändig formalia rekommenderar vi på Fondia att ni ser det som en möjlighet att diskutera visioner och samarbetet med licenstagaren på djupet för att säkerställa att ni är överens om upplägget och målet. Om ni känner att ni behöver hjälp med att upprätta licensavtalet är ni alltid välkomna att kontakta oss på Fondia. Vi kan ge rådgivning rörande alltifrån enstaka licensfrågor till att hjälpa er med hela avtalsupplägget (förhandlingar och avtal), oavsett om licenssamarbetet rör verksamhet i Sverige eller utomlands.

Varumärkeslicens
Licensavtal