För investerare
Gå till MyFondia

EU:s direktiv om lönetransparens är ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv

Fondia
Insikter 18 mars 2024

Författare: Pia Ahonen, Maija Ainamo och Sara van Helleputte

EU:s nya direktiv om lönetransparens (EU) 2023/970, som antogs våren 2023, syftar till att stärka tillämpningen av principen om lika lön för arbetstagare oavsett kön för lika eller likvärdigt arbete i arbetslivet (likalöneprincipen).

Direktivet gäller för både offentliga och privata arbetsgivare, men rapporteringsskyldigheten varierar beroende på antalet anställda. EU:s medlemsländer är skyldiga att implementera direktivet i nationell lagstiftning senast i juni 2026, och frågan har redan väckt en intressant debatt.

Den 25 maj 2023 beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta ställning till hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Det huvudsakliga innehållet i lönetransparensdirektivet

De nya bestämmelserna i lönedirektivet ger både arbetssökande och arbetstagare rätt till tillgång till information, möjlighet till prövning och fastställer även arbetsgivarens skyldighet att rapportera.

Nedan följer några av de viktigaste kraven enligt direktivet:

  • Insyn i lönesättning vid rekrytering: De nya bestämmelserna innebär att arbetsgivare måste informera arbetssökande om ingångslön eller löneintervall för den aktuella tjänsten, antingen i platsannonsen eller innan intervjun äger rum. Arbetssökande ska få löneinformation utan att behöva fråga efter den, och arbetsgivare får inte fråga om arbetssökandens lönehistorik.

  • Tillgång till information under anställningen: Arbetstagaren har rätt att fråga arbetsgivaren om den genomsnittliga lönenivån, uppdelad efter kön, för arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete. Direktivet ger dock inte arbetstagaren rätt att ta del av enskilda arbetstagares löner.

  • Rapporteringsskyldighet och förhandlingar om löneskillnader: Arbetsgivare kommer att vara skyldiga att rapportera om löneskillnaderna mellan könen i sin organisation till behöriga myndigheter. Om rapporten visar en löneskillnad på över 5%, som inte kan motiveras med objektiva och könsneutrala kriterier, måste arbetsgivaren vidta åtgärder genom att genomföra en gemensam bedömning i samarbete med arbetstagarföreträdare.

  • Rätt till prövning: Om en arbetstagare anser sig vara utsatt för diskriminering på grund av kön kan arbetstagaren ha rätt till kompensation. Enligt bestämmelserna om bevisbörda måste arbetsgivaren kunna bevisa att det inte har förekommit någon överträdelse av likalöneprincipen.

  • Utökat tillämpningsområde: För första gången inkluderar direktivet intersektionell diskriminering, vilket innebär diskriminering baserad på en kombination av flera grunder såsom kön, etnicitet eller sexualitet. Direktivet innehåller också bestämmelser som säkerställer att behoven hos arbetstagare med funktionsnedsättning beaktas.

Förändringar för arbetsgivaren

Syftet med lönetransparensdirektivet är att främja jämställdhet på arbetsplatsen och under rekryteringsprocessen, samt att klargöra definitionen av likvärdigt arbete i olika sammanhang. För arbetsgivare kommer implementeringen av direktivet innebära en del nya skyldigheter gentemot den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen. Trots detta kan de kommande förändringarna ses som en möjlighet, eftersom uppfattad rättvis lön kan ha en betydande inverkan på de anställdas engagemang och motivation, samt på den övergripande bilden av arbetsgivaren.

Hur kan du som arbetsgivare förbereda dig inför de kommande förändringarna?
  • Vi uppmuntrar arbetsgivare att förbereda sig inför genomförandet av direktivets bestämmelser genom att noggrant granska sina lönestrukturer i förväg, även om detaljerna i den nationella lagstiftningen ännu inte är fastställda. Det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att de har en process för lönekartläggning på plats.

  • Det är också klokt att börja överväga lönesättningen med tanke på att framtida lagstiftning kommer att göra löneskillnader mellan könen mycket mer synliga.

  • Arbetsgivare kan börja säkerställa att deras lönepolitik är rättvis och transparent genom att fastställa tydliga kriterier för lön och löneökningar. Dessutom bör arbetsgivare förbereda sig på att anställda kommer att ha rätt att begära och få information om genomsnittliga lönenivåer på arbetsplatsen, uppdelade efter kön för grupper av anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. En tidig anpassning till de kommande kraven kommer att underlätta och göra övergången till jämställda löner mer positiv i framtiden.

  • Lönekartläggning, arbetet med aktiva åtgärder samt andra verktyg för att motverka diskriminering och öka jämställda löner enligt direktivet kan också öka anställdas tillfredsställelse, motivation, engagemang och produktivitet på arbetsplatsen.

Fondias team inom arbetsrätt hjälper gärna till med rådgivning.

Vi har kontor i Stockholm Göteborg och Malmö.