Juristi nõuanded tehnoloogia ja tehisintellekti kasutuselevõtuks

Fondia
Blogi 13. märts 2024

Tehnoloogia ja tehisintellekti kasutamine ettevõttes - Fondia legal servicesAutorid: Arttu Ruukki ja Henna Tolvanen

Ettevõtte edukus tugineb üha enam tehnoloogiale ja tehisintellekti kasutamisele. See pole enam pelgalt uuendusmeelsete ettevõtete privileeg, vaid hädavajalik samm kõigile, kes soovivad äris konkurentsis püsida. 

Ettevõtte teekonnal tehisintellekti kasutuselevõtuni võib juhinduda kolmest peamisest põhimõttest: 

  1. Ole kursis asjakohaste regulatsioonidega. 

  2. Suhtle, hari ja julgusta. 

  3. Tea, mida sul on võimalik saavutada. 

Ole kursis regulatsioonidega 

Organisatsiooni toimimise alustalaks on reguleeriv raamistik ning juhtkonna ülesanne on tagada selle järgimine. Praegusel hetkel on tehisintellekti seadusandlus alles kujunemisjärgus. Seda rakendatakse järk-järgult järgmise kolme aasta jooksul (keeldude osas võib-olla juba 2024. aastal), tuues AI arendajatele ja kasutajatele uusi olulisi kohustusi, eriti kõrge riskiga kasutusjuhtumite korral. Juba enne seda kohaldatakse  tehisintellekti kasutamisele mitmeid eeskirju, millest kõige olulisemad käsitlevad isikuandmete töötlemist. Euroopa Liidu üldise andmekaitsemääruse (GDPR) ning teiste eraelu puutumatusega seotud õigusaktide tähtsus tehisintellekti rakenduste kasutamisel on märkimisväärne. Lisaks andmekaitsele mängivad olulist rolli ka teised asjakohased õigusaktid ärisaladuste, autoriõiguste kaitse ja tööõiguse kohta. 

Lisaks rangele reguleerimisele juhindutakse tehisintellekti kasutamisel ka mittesiduvast õigusest, näiteks UNESCO või OECD tehisintellekti eetilistest põhimõtetest. Tehisintellekti kasutajad peaksid lisaks kehtivate õigusaktide järgimisele, ennetavalt aktiivselt jälgima ka tulevasi regulatiivseid arenguid. Õiguslikult mittesiduvatest põhimõtetest kinnipidamine loob juba praegu hea aluse selliseks ennetavaks tegevuseks, kuna näiteks tehisintellekti määrus tugineb suurel määral samadele põhimõtetele. 

Suhtlemine, harimine, julgustamine 

Kuigi tehisintellekti kasutamisest töökohal räägitakse järjest enam, võib see endiselt olla paljudele töötajatele võõras ning tehisintellekti mõiste võib jääda ebaselgeks. Sisekommunikatsioon ja koolitused on olulised vahendid, mis aitavad tagada, et tehnoloogiat ja tehisintellekti kasutatakse eetiliselt ja õiguslikult jätkusuutlikul viisil. 

Ettevõttepoolne suunamine ja julgustamine tehisintellekti ning teiste tehnoloogiate kasutamisele töö tulemuslikkuse suurendamiseks on äärmiselt oluline kahel põhjusel: 

  • Esiteks, selged juhised, koolitus ja läbimõeldud võimalikud kasutusjuhud, mis on kohandatud ettevõtte enda protsessidele, parandavad oluliselt kohanemise määra ja edendavad tehisintellekti vahendite kasutamist erinevates tööülesannetes. Kui töötajad tunnevad, et neid toetatakse ja juhitakse, langeb lävi uute tehnoloogiate proovimiseks ja tehnoloogia muutub ideaalis igapäevaelu osaks. Samuti tuleks töötajaid koolitada, et neil oleksid piisavad oskused hinnata tehisintellekti abil loodud materjali kvaliteeti ja täpsust. Kõik see tõstab kogu organisatsiooni küpsust ja võimekust AI kasutamiseks üldiselt, mis omakorda avab võimaluse tööprotsesside oluliseks parandamiseks ja uute konkurentsieeliste loomiseks. 

  • Teiseks on riskijuhtimise seisukohalt olulised selged juhised selle kohta, kuidas tehisintellekti tuleks kasutada. See aitab töötajatel mõista, milliste ülesannete täitmiseks ja millises kontekstis võib tehisintellekti vahendeid kasutada, ning teha kindlaks olukorrad, kus nende kasutamine võib olla ebasobiv või isegi ohtlik. Eelkõige on oluline anda selgeid juhiseid  genereerivate tehisintellekti vahendite (GPT-de) kasutamise kohta, sest nendega kaasnevad märkimisväärsed riskid seoses andmete konfidentsiaalsuse, isikuandmete kaitse ja ebatäpse väljundmaterjali kasutamisega. 

Tehisintellekt on suurepärane vahend andmete analüüsiks, automaatse sisu loomiseks ja otsuste tegemise toetamiseks, kuid tasub kehtestada põhireeglid. Selgete põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine on oluline, tagamaks, et tehisintellekti kasutajad mõistaksid nii tehnoloogia potentsiaali kui ka piiranguid. Selline lähenemine mitte ainult ei minimeeri riske, vaid loob ka aluse usaldusele ja innovatsioonile ettevõttes. 

Tea, millist tulemust ootad 

Kui soovid kasutada tõhusat tehisintellekti vahendit oma ettevõttes, siis peaksid esmalt selgelt mõtestama oma eesmärgid ja tegevused, mida soovid tehnoloogia abil automatiseerida. Samuti on oluline kaaluda, kuidas see uus tehnoloogia sobib kokku olemasolevate süsteemidega ning millist tüüpi andmeid ja kui palju on vaja selle korralikuks toimimiseks. Tasub meeles pidada, et tehisintellekti vahendid võivad pakkuda palju, kuid nende kasutamine nõuab tavaliselt kohandamist ja pidevat täiustamist. 

Tehnoloogia kasutuselevõtt tähendab sageli ettevõttesiseste rollide ülevaatamist. On oluline määratleda, kes vastutab kommunikatsiooni eest, kes korraldab koolituse, milline roll uute tehnoloogiate juurutamisel on IT-osakonnal, õigusosakonnal, personaliosakonnal jne. Selleks et tagada tehnoloogia sujuv kasutuselevõtt, tasub aega võtta rollide ja vastutuse määratlemiseks. 

Tehisintellekti lahendused on keerulised süsteemid, mitte valmislahendused, ning nende optimaalseks toimimiseks on vaja pidevat jälgimist, hooldust ja uuendusi. See hõlmab ka töötajate koolitamist, et nad mõistaksid tehisintellekti toimimist ning suudaksid vahendeid hallata ja neid vastavalt muutuvatele vajadustele kasutada. Oluline on määratleda selged nõuded tehisintellekti lahenduste tehniliste omaduste, jõudluse, turvalisuse ja ühilduvuse osas. 

Tehisintellekt ei ole üks konkreetne tehnoloogia, vaid erinevate meetodite kogum. Tuleks mõista, et erinevad tehisintellekti lahendused lahendavad erinevaid probleeme. Põhjalikud eelnevad uuringud ja nõuete määratlemine tagavad, et valitud tehisintellekti lahendus vastab ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele.  

Enne suuremahuliste investeeringute tegemist on soovitatav läbi viia pilootprojekte ja teste, et hinnata lahenduse sobivust ning teha vajalikke kohandusi enne täielikku kasutuselevõttu. See tagab, et tehisintellekti lahendused toovad organisatsioonile reaalset kasu ning nende potentsiaali kasutatakse maksimaalselt ära. 

Fondia - Sinu partner tehnoloogia ja tehisintellekti integreerimisel   

Oleme siin selleks, et toetada teie organisatsiooni tehnoloogia väljakutsetes ning aidata teil ületada uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega seotud takistusi. Fondia meeskond, olgu selleks siis meie andme- ja tehisintellekti meeskond või õigustoimingute eksperdid, on teie jaoks olemas. 

See artikkel märgib Fondia tehisintellekti kasutuselevõtu teemalise artiklite sarja algust, pakkudes praktilisi soovitusi ettevõtetele, kes soovivad edukalt tehisintellekti kasutusele võtta. Me püüame käsitleda seda teemat mitmest erinevast vaatenurgast, et anda teile võimalikult konkreetseid juhiseid. 

Fondia andmemajanduse ekspert Eestis on Marit Saul: