Skydda era företagshemligheter: En kort guide

Alla företag tänker kanske inte på företagshemligheter som en tillgång i företaget, men företagshemligheter kan ofta besitta ett stort värde. En företagshemlighet kan vara allt från affärsstrategier till kundlistor och unika tillverkningsprocesser. Att aktivt skydda dessa kan vara avgörande för att bevara företagets konkurrensfördelar.

Vad är företagshemligheter?

Lagen om företagshemligheter syftar till att skydda företagshemligheter. För att lagen ska vara tillämplig krävs dock att företaget självt har vidtagit aktiva åtgärder för att skydda informationen och hålla den hemlig.

För att information alls ska klassificeras som en företagshemlighet enligt lagen om företagshemligheter måste den uppfylla ett antal kriterier.

  1. informationen ska avse affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet,

  2. informationen ska varken vara allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget,

  3. innehavaren ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen, och

  4. röjande av informationen ska vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.

Guide till att skydda företagshemligheter

Även när lagen om företagshemligheter i och för sig är tillämplig ger den dock många gånger ett otillfredsställande skydd, inte minst med hänsyn till bevisproblem vad gäller ett angrepp och därav orsakad skada. Också av detta skäl är det av vikt att företagets ledning vidtar proaktiva åtgärder för att skydda bolagets företagshemligheter.

Här är sex steg ni kan följa för att säkerställa att värdefulla företagshemligheter förblir skyddade:

  1. Identifiera vad som är företagshemligheter: Det första steget är att klart definiera vilken information som är kritisk för ert företag och som skulle kunna skada er verksamhet om den kom ut. All företagsinformation är inte att klassas som företagshemligheter.

  2. Utbilda era anställda: Se till att alla anställda förstår värdet av företagshemligheter och deras roll i att skydda dem. Regelbunden utbildning och påminnelser är nyckeln till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

  3. Fysisk och digital säkerhet: Investera i säkerhetssystem som begränsar åtkomst till och spridning av känslig information, både fysiskt och digitalt, till den som inte har faktisk behov av informationen.

  4. Implementera sekretessavtal: Använd sekretessavtal för att juridiskt binda anställda, samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter till sekretess. För nyckelpersoner kan även övervägas en konkurrensklausul.

  5. En tydlig it- och privacy policy gällande hur arbetsverktyg, som en jobbdator, får användas och i vilken mån arbetsgivaren kan komma att ta del av information på dessa, kan vara avgörande för att senare kunna bevisa ett angrepp.

  6. Hantera incidenter snabbt och effektivt: Ha en plan på plats för hur ni ska hantera situationen att en företagshemlighet riskerar att ha spridits. Snabba åtgärder är av stor vikt för att minimera skada och avskräcka framtida incidenter.

Genom att följa dessa steg kan ni skapa en stark kultur av sekretess inom ert företag och säkerställa att era företagshemligheter förblir just det – hemliga. Om ni önskar hjälp med att arbeta med era företagshemligheter är ni välkomna att kontakta vårt team inom immaterialrätt på Fondia.