Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet - vad innebär det för dig som säljare av en sådan verksamhet?

Energi

Inom ramen för säkerhetsskyddslagen faller en del förpliktelser på dig som säljare av verksamhet som klassas som säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) handlar om skyddet för verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Sådan säkerhetskänslig verksamhet är omgärdad av bestämmelser om hur den som bedriver den ska se till att den har skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

En mycket viktig del av skyldigheterna är att göra säkerhetsanalyser och vidta säkerhetsskyddsåtgärder rörande informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. En annan lika viktig skyldighet är att anmäla om man bedriver sådan säkerhetskänslig verksamhet till den tillsynsmyndighet som Regeringen bestämmer.

Tillsynsmyndigheterna har, förutom tillsynsansvaret, möjlighet att ta ut sanktionsavgifter på mellan 25 000 och 50 000 000 kronor. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är ”samordningsmyndigheter” och tillsynsmyndigheter är bl.a. Affärsverket Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, FMV och Finansinspektionen, för att nämna några.

Säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetskänslig verksamhet är ett vitt begrepp. Verksamheter vilka kan definieras som samhällsviktiga finns ofta inom sektorer såsom:

  • energiförsörjning

  • vattenförsörjning

  • livsmedelsförsörjning

  • transporter

  • finansiella tjänster

  • informationssystem för elektronisk kommunikation

Verksamhet som behandlar informationsuppgifter vilka i sig inte klassas som säkerhetskänsliga, men som används i en säkerhetskänslig verksamhet, kan också omfattas.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

När det gäller överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom, är det viktigt att komma ihåg att det ska göras en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning (och samråd), om verksamhetsutövaren avser att överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet (gäller dock ej fast egendom).

Detta ska göras innan man påbörjar överlåtelseprocessen. Även här får en tillsynsmyndighet utfärda förelägganden att vidta åtgärder. Om dessa inte följs eller det annars anses vara olämpligt, får överlåtelsen förbjudas. I sammanhanget bör noteras att överlåtelse utan samråd, eller i strid med förbud, är ogiltig och den som avser sälja säkerhetskänslig verksamhet har en skyldighet att upplysa köparen om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten och vilka skyldigheter som verksamhetsutövare har under lagen.

Fondias team inom företagsöverlåtelser guidar dig till en lyckad transaktion vid överlåtelse av verksamhet som klassas som säkerhetskänslig. Vi har kontor i Stockholm Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Säkerhetsskyddslagen
Säkerhetskänslig verksamhet