Förstärkt skydd för visselblåsare

tvist

Regeringen har fattat beslut om en proposition angående genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Enligt förslaget har medelstora företag två år på sig att inrätta interna rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare ska ha det på plats senast den 17 juli 2022.

 

Förslaget innebär i korthet följande:

 

  • Särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden ska införas och uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

  • Verksamheter med minst 50 arbetstagare blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler, så att de som omfattas av skyddet kan slå larm.

  • Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter ska vara skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler.

  • Möjlighet ska finnas att larma skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.

  • Visselblåsarfunktionen ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen.

  • Behöriga personer eller enheter, som utses till den interna rapporteringskanalen, kan antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som för verksamhetsutövarens räkning har anlitats för detta.

  • Inte bara anställda ska omfattas av skyddet för visselblåsare, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer ingående i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget. Skyddet gäller även innan de rapporterande personerna har börjat inom en verksamhet och efter att de har slutat, om de fått del av information under den tid de var verksamma.

  • Det är möjligt att omfattas av skyddet även om lämnad information senare visar sig vara felaktig, förutsatt att det har skett av misstag. För att omfattas av skyddet krävs att den som visselblåser vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att den information som rapporterades var sann. Personer som avsiktligt och medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information ska dock inte skyddas.

Har ni redan allt på plats? Vill ni veta mer? Fondia hjälper gärna till! Kontakta oss för att höra mer.

Arbetsrätt