Konkurrenslagstiftning uppdateras– Konkurrensverket får utökade befogenheter!

Fondia
Nyheter 16 mars 2021

Case

Uppdateringen innebär att Konkurrensverket får ökade tillsynsbefogenheter under gryningsräder samt utökade befogenheter att besluta om sanktioner. Vidare förändras instansordningen för konkurrensskadeavgiften, vilket medför att sådan avgift blir ett mer lättillgängligt sanktionsverktyg för Konkurrensverket.

För vilka gäller detta? 

Alla företag, branschorganisationer och andra typer av företagsorganisationer. 

Från när gäller de nya reglerna? 

I Sverige från 1 mars 2021. 

Vad kan ni göra? 

För er som omfattas av konkurrenslagstiftningen är det viktigt att vara medveten om de risker som dessa nya regler kan komma att medföra och uppdatera era interna rutiner (inklusive de för gryningsräder). 

Vill du veta mer, de smaskiga detaljerna? 

Tidigare behövde Konkurrensverket ansöka hos Patent- och marknadsdomstolen för att kunna besluta om konkurrensskadeavgift. Med de nya reglerna kan dock Konkurrensverket själva fatta beslut om en sådan avgift, vilket förenklar processen.  

Konkurrensverket kommer att kunna ålägga företag att genomföra såväl beteendemässiga som strukturella åtgärder, såsom föreläggande om uppbrytning av företagskoncentrationer. 

Myndigheten får ökad befogenhet att sanktionera företag (upp till 1% av företagets omsättning) om de uppsåtligen eller genom oaktsamhet hindrar utredningar genom att exempelvis tillhandahålla oriktiga eller vilseledande uppgifter. Detta omfattar även utredningar där en gryningsräd försvåras genom att exempelvis personal bryter försegling. 

Konkurrensverket får vidare utökade tillsynsbefogenheter, närmare bestämt: 

  1. de får numera utan samtycke spegla och ta med digital information från företagets lokaler till sina egna lokaler, försegla lokaler, bokföring eller affärshandlingar så länge de anser nödvändigt för undersökningen; 

  2. företagshemligheter av teknisk natur skyddas inte längre av sekretess, utan måste tillgängliggöras; och 

  3. det krävs inte längre en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna för att gryningsräd ska få ske i anställdas eller styrelseledamöters privata bostäder. 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring hur det här påverkar er!

Konkurrensrätt och offentlig upphandling