För investerare
Gå till MyFondia

En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

Fondia
Nyheter 16 mars 2021

EU law

Ja, det är namnet på den handlingsplan som EU-kommissionen presenterade i november 2020. En plan som är en del av EU:s nya industristrategi. Den omfattande åtgärdsplanen vittnar om att området immaterialrätt är ett kritiskt område för EU, för dess ekonomi och konkurrenskraft.

Det övergripande syftet med handlingsplanen – och dess alla ingående delar – är att åstadkomma effektivare skydd och stöd till företag som utvecklar nya innovationer och nya verk, vilka främjar EU:s ekonomi och samhället. Det föreligger behov av att se över och uppdatera EU:s regler inom immaterialrättens områden, menar EU-kommissionen.

Man har satt upp fem områden som högprioriterade i handlingsplanen:

  • Åstadkomma effektivare immaterialrättsligt skydd.

  • Stödja små och medelstora företag att använda sig av immateriella rättigheter.

  • Säkerställa effektivare tillgång till immateriella tillgångar – vilka är publicerade – samtidigt som rättighetsinnehavare ska kunna garanteras skälig avkastning på gjorda investeringar.

  • Bedriva effektivt intrång i immateriella rättigheter.

  • Söka sprida insikt och förståelse av respekt för lagliga rättigheter och för rent spel på en global nivå.

Många verksamma inom immaterialrättsområdet anser att en sådan handlingsplan har behövts sedan länge. Noteras bör att många intressen inom immaterialrätten står i konflikt med andra frågor varvid en balans dem emellan måste hanteras. Såsom immaterialrättens krock med områden som yttrandefrihet, informationsfrihet, rätten till hälsa, frihet för konsten, EU:s grundpelare om fri konkurrens mm. Denna balans har utövats av bl.a. Europadomstolen i många år. Det återstår att se hur EU-kommissionen ska ta sig an handlingsplanen och hantera ovan beskrivna balansgång.

Teknologi och IPR