Vastuullisuus kiinteistökehityksessä ei ole enää arvovalinta vaan välttämättömyys

Vastuullisuus on noussut yhä merkittävämmäksi osaksi myös laadukasta kiinteistöomistamista. Kustannusten nousun, energiakriisin sekä lisääntyvien ympäristö- ja ilmastotavoitteiden myötä kiinteistöomistajalla ei ole enää mahdollisuutta olla kiinnittämättä huomiota vastuullisuuteen taikka sen kehittämiseen kiinteistössä. Vastuullisuus on ollut vapaaehtoiselta pohjalta osa alan kehitystä jo vuosia, ja saman suuntaiseen muutokseen ohjaavat myös nopealla tahdilla lisääntyvät lainsäädännön vaatimukset.

Kiinteistöomistajan ja -sijoittajan kannalta kiinteistöomaisuuden tulee olla paitsi tuottavaa, mutta myös vastuullisesti ylläpidettyä. Viimeaikaisen kehityssuunnan perusteella voidaan todeta, että useimmiten nämä kaksi tavoitetta kulkevat käsikädessä. Vastuullisuus ei olekaan enää pelkkä arvovalinta vaan osa laadukasta omistamisen strategiaa ja riskienhallintaa, minkä lisäksi vastuullisuudella on suora yhteys kiinteistön arvonmuodostukseen ja tuotto-odotuksiin.

ESG-mittaristot osana laadukasta kiinteistön ylläpitoa

Juristin työpöydällä tämä yllä kuvattu kehitys näkyy monella tavalla. Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus tarkoittaa, että kiinteistökehittämisen ja kiinteistössä tapahtuvan toiminnan osalta huomioidaan kiinteistöomaisuuden vaikutukset niin eri sidosryhmiin, yhteiskuntaan kuin ympäristöön. Näin ollen vastuullisuuden ajurit tulee huomioida kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa ja muovata niitä kulloistenkin vaatimusten mukaan. 

Ammattimaisen ja vastuullisen kiinteistösijoittamisen ja -kehityksen keskiössä ovat alalla jo vakiintuneet ESG-mittaristot, joiden avulla arvioidaan ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Muuttuva ja monimutkaistuva lainsäädäntö ja sen mukanaan tuomat lisääntyvät kiinteistöön kohdistuvat velvoitteet tulevat lisäämään vastuullisen toiminnan vaatimuksia tulevaisuudessa entisestään. Alan toimijoiden tulee olla yhä valmiimpia vastaanottamaan uusia muutoksia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan mm.

  • uusi rakentamislaki

  • EU:n kestävän rahoituksen sääntely (ml. taksonomia)

  • päivittyvä jätelainsäädäntö sekä

  • energiatehokkuusdirektiivin uudistuksen tuomat muutokset.

Kannattavan liiketoiminnan kannalta on olennaista, että erilaiset muutosajurit huomioidaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta omistuksen arvo kehittyy toivotulla tavalla ja esimerkiksi hankittava rahoitus on mahdollisimman edullista.

Ekotehokkaat sopimuslausekkeet sekä vuokranantajan että vuokralaisen intressissä

Erilaisten raportointivelvoitteiden ohella vastuullisuus konkretisoituu käytännön toiminnaksi kiinteistöomistamisessa esimerkiksi osana sopimusten laadintaa (vuokrasopimukset, urakkasopimukset) tai kiinteistökehityshankkeen suunnitteluprosessin eri vaiheissa.  Konkreettinen esimerkki vastuullisesta kiinteistöomistamisesta ovat ympäristöystävälliset ja ekotehokkaat sopimuslausekkeet vuokrasopimuksissa (green lease). Ekotehokkaiden sopimuslausekkeiden hyödyntäminen vaikuttaa muun muassa kiinteistökohtaisen ympäristösertifioinnin (esim. BREEAM- ja LEED-sertifikaatti) saavutettavuuteen ja siten suoraan kiinteistön arvoon sekä siitä saatavaan sijoitustuottoon. Ekotehokkaiden sopimuslausekkeiden sisällyttäminen vuokrasopimukseen on kiinteistönomistajan kannalta taloudellisesti järkevää, sillä niiden avulla kiinteistöstä on saatavilla parempi ja varmempi tuotto laadukkaan vuokralaisen myötä. Vastuullinen vuokralainen puolestaan valitsee jatkossa liiketoiminnalleen varmimmin kohteen, jossa mm. ekotehokkuus on huomioitu myös vuokrasopimuksessa.

Ekotehokkaiden sopimuslausekkeiden avulla voidaan velvoittaa sekä vuokralaista että vuokranantajaa. Sopimuslausekkeiden sisältö ja laajuus riippuu pääsääntöisesti osapuolten tahdosta ja neuvotteluasetelmasta. Sopimuslausekkein voidaan velvoittaa huomioimaan erikseen sovittavalla tavalla sekä taloudellista-, ympäristö- ja sosiaalista vastuuta samanaikaisesti. Usein tämän päivän markkinatietoiset toimijat myös haluavat panostaa näihin kaikkiin osa-alueisiin. Sopimuslausekkeita muotoiltaessa ja sopimusneuvotteluissa on hyvä ottaa nämä tavoitteet huomioon.

Haluatko kuulla lisää vastuullisen kiinteistökehityksen lainsäädännön vaatimuksista ja niihin tulossa olevista muutoksista?

Kiinteistöoikeuteen erikoistuneet juristimme neuvovat kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa aina suunnittelusta kaavoitukseen, luvitukseen ja rakentamisen sopimuksiin.

Tutustu kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijoihimme tai ota heihin suoraan yhteyttä >>