Uusi akkuasetus ja asianmukainen huolellisuus

EU law

Elokuussa 2023 voimaan tullut EU:n akkuasetus korvasi vuoden 2006 akku- ja paristodirektiivin ja laajeni kattamaan kaikenlaisten akkujen ja paristojen koko elinkaaren. Akkuasetus vahvistaa erityisesti raaka-aineketjun kestävyyttä tuomalla uusia vaatimuksia koskien asianmukaista huolellisuutta, yhtiöiden hallintojärjestelmää ja riskienhallintaa.

Akkuasetus yhdenmukaistaa EU-alueella akkuihin ja paristoihin liittyviä vaatimuksia ja käytännössä muuttaa merkittävästi monia akkujen valmistukseen, myyntiin, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyviä toimintoja. Asetus nostaa akkujen ja paristojen keräystavoitteita ja vahvistaa kiertotalouden kautta raaka-aineketjun kestävyyttä. Lisäksi kerättyjen akkujen talteenotolle ja kierrätettyjen materiaalien käytölle uusien akkujen valmistuksessa asetetaan erillisiä vaatimuksia. Akkuraaka-aineisiin liittyvänä merkittävänä uudistuksena asetukseen on tullut kokonainen luku asianmukaisen huolellisuuden, eli niin sanotun due diligencen, huomioimisesta akkuraaka-aineiden hankinnassa.

Asetuksen mukainen talouden toimijan käsite on laaja ja kattaa kaikenlaiset toimijat, joilla on akkujen tai paristojen valmistamiseen, uudelleenkäytön valmistelemiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen valmistelemiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen tai uudelleenvalmistamiseen, markkinoilla saataville asettamiseen tai markkinoille saattamiseen, mukaan lukien verkossa, tai akkujen käyttöönottoon liittyviä velvoitteita.

Asianmukainen huolellisuus kestävyyden ajurina

Asetuksen mukaan talouden toimijoiden, jotka saattavat markkinoille akkuja ja paristoja tai ottavat niitä käyttöön, on 18.8.2025 täytettävä asetuksessa vahvistetut asianmukaisen huolellisuuden velvoitteet, ja niiden on kehitettävä ja pantava täytäntöön akkuja ja paristoja koskevat asianmukaisen huolellisuuden toimintapolitiikat. Toimintapolitiikat tulee todentaa ja määräajoin tarkistaa ilmoitetun laitoksen toimesta.

Keskeisen sisältönsä asianmukainen huolellisuus saa dokumentaatiovaatimusten lisäksi erityisesti sitä kautta, että toimijoiden tulee sisällyttää asianmukaisen huolellisuuden toimintapolitiikat niiden hankinta- ja toimittajasopimuksiin. Lisäksi toimijoiden tulee luoda ja pitää käytössä toimitusketjun valvonta- ja läpinäkyvyysjärjestelmä, johon sisältyy muun muassa alkuperäketju- tai jäljitysjärjestelmä, jolla yksilöidään toimitusketjun alkupään toimijat.

Riskinhallinnalla kohti kestävyyttä

Asianmukaisen huolellisuuden rinnalla uusi akkuasetus tuo konkreettisia ja yksityiskohtaisia vaatimuksia riskienhallintaan. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden tulee laatia asetuksessa määritelty riskienhallintasuunnitelma. Osana suunnitelmaa tulee yksilöidä ja arvioida toimitusketjun haitallisten vaikutusten riski. Yritysten tulee integroida asetuksen mukainen riskienhallinta strategiseen suunnitteluunsa, sillä asetus edellyttää sen soveltamisalaan kuuluvilta toimijoilta strategian suunnittelua ja toimeenpanoa, jolla vastataan tunnistettuihin riskeihin haitallisten vaikutusten estämiseksi ja vähentämiseksi.

Uusi akkuasetus on sisällöltään hyvin laaja ja yksityiskohtainen, ja toimijoiden onkin tärkeää perehtyä sen vaatimuksiin ja ottaa ne huomioon esimerkiksi kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissa.

Ympäristöjuristimme ovat apunasi uuteen asetukseen perehtymisessä sekä sen asianmukaista huolellisuutta, yhtiöiden hallintojärjestelmiä ja riskinhallintaa koskevissa vaatimuksissa.