Mitä vastuullinen työnantajuus on lakipalvelualalla?

Työoikeus

Pohdin aiemmassa blogissani ”Jaksetaanko teillä yli kuusikymppiseksi töissä?” työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Aivan liian vähän puhutaan asiantuntijatyön kuormittavuudesta, sekä keinoista lisätä työssäjaksamista. Yritysvastuu, CSR ja ESG ovat kuumia aihealueita tällä hetkellä. Monilla työnantajilla on valmiiksi jo keinoja toteuttaa vastuullista työnantajuutta omassa toiminnassaan. Tietyillä toimialoilla, kuten lakipalvelualalla ja muilla asiantuntija-aloilla, eri yrityksillä on hyvin erilaiset toimintatavat ja lähestyminen asiaan.

Suomen Lakimiesliitto kertoi 2021 työstävänsä lakipalvelualalle vastuullisen työnantajuuden periaatteita. Periaatteita on kaavailtu lakipalveluyritysten sekä niiden asiakkaiden käyttöön ja sitouttamiseksi vastuulliseen työnantajuuteen. Periaatteet ovat olleet kommenttikierroksella lakipalvelualan yrityksissä ja myös liiton alayhdistyksiä on kuultu. Lakimiesliiton valtuuskunta käsitteli toukokuussa kokouksessaan periaatteita ja tiedottaa tekemistään päätöksistä erikseen. Fondialla oli kunnia pitää pyydetty kommenttipuheenvuoro ennen valtuuskunnan kokousta pidetyssä kevätseminaarissa, jossa oli läsnä valtuuskunnan jäseniä sekä liiton henkilökuntaa.

Liitto on periaatteita laatiessaan käyttänyt apuna ESG/CSR-asioihin erikoistunutta konsulttia, ja lakipalvelualan yritysten henkilöstölle on tehty tutkimuksia alan kuormitustekijöistä. Tutkimuksista niin Suomessa kuin maailmalla kävi ilmi, että juristit kokevat nimenomaan työaika-asioiden olevan suurin kuormitustekijä lakipalvelualalla. Juristin työ koetaan olevan aikatauluun sidottua sekä epäsäännöllistä, jolloin varsinkin nuorten lakimiesten työviikko voi venyä kohtuuttoman pitkiksi ylitöineen. Lakipalveluyrityksissä ei ole mietitty kollektiivisesti työn kuormitustekijöiden vähentämistä tai poistamista, eikä alalla ole työehtosopimusta.  

Kommenttipuheenvuoroa pitäessäni minulle vahvistui kuulijoiden reaktioista sekä kommenteista, että Fondia on edelläkävijä monissa lakipalvelualan vastuullisen työnantajuuden asioissa. Saamme kiitosta juristeiltamme mm. lähijohtamisesta sekä työaikajärjestelyistämme, ja jaamme näitä toimintatapojamme mielellämme myös muille alan työnantajille.  Lainsäädäntö tarjoaa yleisesti hyvät reunaehdot lakimiesten työaikaan ja kaikille lienee selvää, että pääsääntöisesti lakimiehet lakipalveluyrityksissä kuuluvat työaikalain piiriin. Laissa on säännelty ylitöiden enimmäismäärät sekä lepoajat. Fondialla olemme lisänneet työajan joustoja liukuvalla työajalla sekä tuntipankkijärjestelmällä, jolloin juristi voi työaikalain rajoissa joko kerryttää tai lainata saldoa tuntipankkiin. Lisäksi säännöllisen työn määrää ohjaamme myös esimerkiksi bonusohjelmalla, niin ettei tekemällä ylitöitä kerry enemmän bonusta bonusohjelmassa. Työkykyjohtaminen Fondialla on lisäksi esimiesten jatkuvaa vuoropuhelua tiimiläisten kanssa ja ennalta ehkäisevää tukea työterveyshuollosta. Yksilöllinen huomioiminen ja kahdensuuntainen jousto tuovat arkeen tarpeellista väljyyttä ja vaihtoehtoja.

Työkykyjohtaminen ei ole työnantajalle vapaaehtoista, vaan lainsäädännössä on asetettu työnantajalle lukuisia henkilöstön työkyvyn johtamiseen liittyviä velvoitteita. Kepin sijaan toivottavaa on kuitenkin, että työnantajat tiedostavat porkkanan vaikutuksen työkykyjohtamisessa. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakkaille sekä yritykselle parempaa tulosta kuin huonosti voiva henkilöstö. Me uskomme, että juristin levänneet aivot tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Lisäämällä lakipalvelualalla juristien hyvinvointia teemme myös yhteiskunnalle palveluksen, jolloin työurien pidentäminen mahdollistuu. Nyt vallitsee työntekijän työmarkkinat, ja työnhakijat kysyvät työnantajalta mitä työhakijalle on tarjolla. Näen lakipalvelualan mielelläni jatkossakin houkuttelevana toimialana, jossa juristeja kiinnostaa mielekkäiden työtehtävien lisäksi työn ja vapaa-ajan tasapaino.