Lakkojen vaikutus urakka- ja konsulttisopimuksiin

Työmarkkinaneuvottelujen kevät on vilkkaimmillaan ja ammattiliitot ovat antaneet useita lakkovaroituksia.  Monilla lakoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia rakennusurakoihin.

Urakkasopimusten osalta lakkotilanteessa voi olla kyse Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 20 §:n mukaisesta ylivoimaisesta esteestä. Poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja.

Urakkasuhteissa muistettava oikeat menettelytavat

Jos käynnistyvä lakko aiheuttaa uhan urakkatöiden viivästymisestä, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä tilaajalle. Voidakseen vaatia urakka-ajan pidennystä ja kustannusten korvaamista, tulee urakoitsijan tehdä ilmoitus YSE 23 § mukaan viivytyksettä. Urakoitsijalla on tällöin YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan kohtuullinen pidennys sekä korvausta viivästyksestä aiheuttamista keskeytyskustannuksista YSE 50 §:n mukaisesti.

Urakoitsijan tulee näyttää toteen viivästyksen vaikutus urakkasuoritukseen. Lisäkustannusten perusteet ja määrä on näytettävä toteen tosittein tai muulla luotettavalla tavalla. Jos urakoitsijalla on YSEn mukainen oikeus urakka-ajan pidennykseen ja siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaajan tulee ehtojen 50 §:n mukaan korvata urakoitsijalle keskeytyksestä aiheutuneet vartiointikustannukset, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoitokustannukset.

Lisäksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle aiheutuneisiin muihin kustannuksiin keskeytysajan työpäivää kohti ensimmäisiltä 5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta, joka lasketaan jakamalla arvonlisäveroton urakkahinta urakka-ajan työpäivien määrällä.

Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa pidempään neuvottelumieli on valttia: urakoitsijan on syytä pyytää tilaajaa neuvotteluun ja pyrkiä sopimaan aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja viivästyksestä aiheutuvista kustannuksista.

Aktiivisia toimenpiteitä viivästyksen minimoimiseksi

Vaikka urakka-ajan pidentäminen olisi perusteltua, on urakoitsijan riippumatta viivästyksen syntymisen syystä ryhdyttävä kaikkiin vallassaan oleviin, viivästystä rajoittaviin toimenpiteisiin niiltä urakan osilta, joihin viivästys vaikuttaa. Myös tilaajalla on oikeus osoittaa toimenpiteitä, joihin urakoitsijan tulee ryhtyä työmaan aikataulun kiinnikuromiseksi tai viivästyksen minimoimiseksi (nk. ryntäysvaatimus). Tällaiset toimenpiteet voivat olla työntekijöiden lisäämistä työmaalle tai ylitöiden tekemistä.

Jos tällaisista YSE 1998 22 §:n toimista sovitaan, toimet eivät tietenkään saa olla työlainsäädännön, työsuojelun tai sovellettavan työehtosopimuksen vastaisia.  Mikäli sovitut toimet aiheuttavat lisäkustannuksia, tulee Osapuolten sopia näiden kulujen korvaamisesta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Oikeat menettelyt tärkeitä myös konsulttisopimussuhteissa

Vastaavasti alkavat lakot voivat vaikuttaa sopimusehtojen täyttämiseen myös konsulttisopimussuhteissa.  Myös Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa 2013 (KSE2013) on määräykset kyseistä tilannetta ajatellen.  Tällöin on ensi vaiheessa tärkeää varoittaa tilaajaa lakon mahdollisesti aiheuttamista viivästyksistä hankkeissa. Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vastaavan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan sekä korvaamaan konsultille viivästymisestä tai keskeytymisestä johtuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset korvaukset ja kulut enintään 50 työpäivältä. Tämä aika lasketaan siitä, kun konsultti on saanut ilmoituksen keskeyttämisestä.

Konsulttisopimuksen kummallakin osapuolella on velvollisuus tehdä viivästymistä koskeva ilmoitus viipymättä havaittuaan, että viivästys on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Samalla on ilmoitettava viivästymisen syy ja tehtävä ehdotus uudeksi aikatauluksi. Tulee myös huomata, että jos konsultti tilaajan toimenpiteistä tai konsultista riippumattomista syistä joutuu keskeyttämään työnsä niin pitkäksi ajaksi, että jo valmiina oleviin suunnitelmiin joudutaan tekemään kehityksen mukanaan tuomia muutoksia ja parannuksia, konsultilla on oikeus saada näistä ylimääräisistä töistä korvaus.

Jos joku urakka- tai konsulttitoiminnan kysymys mietityttää, Fondian kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijat ovat käytettävissäsi.