Kuluttajansuojalaki muuttuu jälleen vuoden 2023 alusta, oletko valmis?

Kuluttajansuojalakia ollaan parhaillaan muuttamassa useilta osin. Olemme kirjoittaneet aiemmin tammikuussa 2022 voimaan tulleista lainmuutoksista, ja tämä kirjoitus käsittelee seuraavana voimaan astuvia muutoksia. Nämä seuraavat kuluttajansuojalain muutokset perustuvat pääasiallisesti direktiiviin 2019/2161/EU Euroopan Unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi (ns. Omnibus-direktiivi).

Tässä käsiteltävät kuluttajansuojalain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa heinäkuussa 2022, ja näitä muutoksia aletaan soveltaa 1.1.2023. Alla käyn läpi keskeisiä muutoksia, joihin jokaisen elinkeinonharjoittajan on hyvä varautua ennen vuodenvaihdetta. Nämä keskeiset muutokset koskevat muun muassa elinkeinonharjoittajien tiedonantovelvollisuuksia tuotteita markkinoitaessa sekä etä- ja kotimyyntiä. Lisäksi lakiin tulee uutta verkossa toimivia markkinapaikkoja koskevaa sääntelyä.

1. Markkinointia ja tietojen antamista koskevia sääntöjä uudistetaan

Alennusmarkkinointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä jatkossa yrityksen markkinoidessa tuotetta alennettuun hintaan sen on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Yllä esitetystä perussäännöstä voidaan poiketa tilanteessa, jossa kyse on tuotteen hinnan alentamisesta asteittain yli 60 päivän aikana. Tällöin velvoite kohdistuisi edeltävään alimpaan hintaan, jolla tuotetta on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Velvollisuutta ilmoittaa hintaa ei sovelleta kuitenkaan nopeasti pilaantuviin elintarvikkeisiin tai palveluihin.

Yrityksen tulee lisäksi jatkossa antaa kuluttajalle tietoa siitä, ovatko yrityksen internetsivuilla olevat tuotteiden arvostelut todellisuudessa peräisin kuluttajilta, jotka ovat tuotetta käyttäneet tai ostaneet. Tämän ilmoituksen yhteydessä on myös kerrottava, miten on varmistettu, että arvostelut ovat oikeita. Lisäksi kielletään tekaistujen arvostelujen ja suositusten käyttäminen sekä niiden vääristely.

On tilanteita, joissa yritys määrittää tarjoustensa hinnan yksilöllisesti tietyille kuluttajille tai kuluttajaryhmille hyödyntäen automaattista päätöksentekoa ja kuluttajakäyttäytymisen profilointia, jonka avulla arvioidaan kuluttajan ostovoimaa. Tuolloin yrityksen on annettava tieto myös siitä, jos kulutushyödykkeen hinta on määritelty yksilöllisesti tällaisen automaattisen päätöksenteon perusteella.

2. Etä- ja kotimyyntiä koskevaa sääntelyä tiukennetaan

Muutoksia tulee kuluttajan peruuttamisoikeuteen tietyissä koti- ja etämyyntitilanteissa. Ensinnäkin puhelinmyynnissä tulee käytettäväksi vahvistusmenettely: jos kuluttaja ei ole kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla puhelinkeskustelun jälkeen hyväksynyt yrityksen kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa.

Digitaalisen sisällön toimittamisessa kuluttajan peruuttamisoikeutta on taas laajennettu siten, että kuluttajan tulee nimenomaisesti hyväksyä peruuttamisoikeuden menettäminen, mikäli sisältöä aletaan toimittaa välittömästi. Lisäksi, jos kyseessä on sellaista palvelua koskeva sopimus, jossa elinkeinonharjoittaja ei pysty palvelun luonteesta johtuen täyttämään sopimusta kokonaisuudessaan ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttaja ei menettäisi peruuttamisoikeutta.

Jos ei ole selvää, onko sopimus palvelusopimus vai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskeva sopimus, sopimukseen olisi sovellettava palvelujen peruuttamisoikeutta.

3. Markkinapaikat

Uutta sääntelyä kohdistuu jatkossa myös verkossa toimivaan markkinapaikan tarjoajaan. Verkossa toimivalla markkinapaikalla tarkoitettaisiin palvelua, jossa tarjotaan kuluttajalle mahdollisuutta tehdä etäsopimuksia muiden elinkeinonharjoittajien tai yksityishenkilöiden kanssa hyödyntäen markkinapaikan tarjoajan verkkosivustoa tai sovellusta.

Verkossa toimivan markkinapaikan olisi annettava kuluttajalle tieto siitä, onko hyödykkeitä tarjoava taho elinkeinonharjoittaja vai muu taho sekä siitä, miten sopimukseen liittyvät velvoitteet jakautuvat hyödykkeen tarjoavan kolmannen tahon ja verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan välillä.

Verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan olisi jatkossa annettava kuluttajalle tieto myös niistä keskeisistä muuttujista, jotka määrittävät kuluttajalle hakukyselyn tuloksena esitettävien kulutushyödykkeiden järjestyksen, ja näiden keskeisten muuttujien suhteellisen merkityksen verrattuna muihin muuttujiin.

4. Hinnanalennus ja vahingonkorvaus

Lakiin on lisätty myös säännökset kuluttajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut tai laiminlyönyt noudattaa kuluttajansuojalain säännöksiä sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa.

5. Henkilötietojen luovuttaminen huomioidaan jatkossa kuluttajasääntelyssä

Jatkossa kuluttajansuojalain tiettyjä säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin kuluttajasopimuksiin, joissa kuluttaja ei maksa hyödykkeestä kauppahintaa, vaan luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan henkilötietojaan yritykselle.

Näihin sopimuksiin sovelletaan jatkossa kohtuuttomia sopimusehtoja, markkinointia ja menettelytapoja sekä kotimyyntiä ja etämyyntiä koskevien kuluttajansuojalain lukujen säännöksiä.

Kuluttajansuojalaki päivittyy tiuhaan tahtiin

Uudet kuluttajansuojalain muutokset on huomioitava muun muassa kuluttajakauppaa tekevien yritysten markkinoinnin ja mainonnan menettelytavoissa. Lisäksi yritysten on hyvä tarkistaa myös kuluttajasopimustensa ehdot, edellyttävätkö ne uuden sääntelyn myötä päivittämistä. Uusia muutoksia on kuitenkin jo suunnitelmissa. Yhtenä seuraavista muutoskohteista on henkilöön kohdistuvien palveluiden sääntely, joita nykyinen kuluttajansuojalaki ei juuri kata. Pidämme teidät asiassa kuitenkin ajan tasalla.

Huomioithan myös tämän vuoden alusta voimaantulleet kuluttajansuojalain muutokset, jotka koskevat erityisesti tavaran virhettä ja digipalveluita. Näistä muutoksista löydät aikaisemman blogitekstimme täältä.

Fondian Kuluttajansuoja- ja Markkinointitiimi auttaa mielellään uusien sääntöjen liiketoiminnallisten vaikutusten arvioinnissa sekä jalkauttamisessa organisaatioonne.

Järjestämme kuluttajansuojalainsäädännön muutoksia koskevan aamiaistilaisuuden 18.10.2022 Fondia Helsingin toimistolla Aleksanterinkadulla - ilmoittaudu mukaan tästä!