Ensi vuonna kuluttajakauppaa pelataan uusilla säännöillä

Göteborg

Taustaa

Hallitus on antanut esityksensä kuluttajansuojalain muuttamiseksi eduskunnalle. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alusta lähtien.

EU:n tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanemiseksi kuluttajansuojalakiin ehdotetaan muutoksia erityisesti tavaran virheestä ja sen seuraamuksista.

Kokonaan uutta sääntelyä on tulossa digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja (digipalvelut) koskevista sopimuksista EU:n digisopimusdirektiivistä johtuen. Näin mm. Ohjelmistojen, sähköisten kirjojen, digitaalisten pelien ja pilvipalvelujen tarjoajien tulee tuntea uudet säännöt. Laissa säädetään digipalvelun toimittamisesta, sen virheestä ja virheen seuraamuksista sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamisesta. Säädökset soveltuvat paitsi silloin, kun kuluttaja maksaa sisällöltä tai palvelusta kauppahintaa, myös sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja luovuttaa henkilötietoja palveluntarjoajalle kauppahinnan sijaan.

Säädösten taustalla on EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ja yksi sen kolmesta päätavoitteesta parantaa kuluttajien ja yritysten verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia koko Euroopassa.

Merkittävimmät muutokset tavaran kaupassa

Uudessa laissa säädetään nykyistä tarkemmin virheettömän tavaran ominaisuuksista. Sen lisäksi, että tavaran tulee olla sopimuksen mukainen, sen tulee myös täyttää tavaralle asetetut yleiset vaatimukset. Käytetyn tavaran virheellisyyttä arvioidaan jatkossa samoin perustein kuin uuden tavaran virheellisyyttä. Lisäksi kuluttajalla olisi tietyin rajoituksin vapaus valita vaatiiko hän tavaran korjaamista vai virheettömän tavaran toimitusta virheellisen tilalle.

Digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kaupassa myyjän tulee lähtökohtaisesti huolehtia tarvittavien turva- ja muiden päivitysten toimittamisesta ostajalle määrätyn ajanjakson ajan.

Nykyinen 6 kuukauden virheolettama-aika pitenee vuoteen. Virhevastuuaika sen sijaan säilyy ennallaan ja määräytyy Suomessa tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella ja rajautuu viime kädessä vanhentumisajan perusteella. Tässä Suomen virhevastuusääntely menee muita EU maita pidemmälle.

Takuuehdot tulee jatkossa aina antaa kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Koska takuun tulee olla ostajalla lisäetu, jatkossa takuuajan tulee olla pidempi kuin vuosi.

Digipalveluja koskevat uudet säännöt kiteytettynä

Digipalvelu on toimitettava kuluttajalle ilman aiheetonta viivästystä sopimuksen tekemisen jälkeen.

Digipalvelun virhettä koskeva sääntely on pitkälti yhdenmukainen tavaran kauppaa koskevan sääntelyn kanssa. Jatkuvasti pidemmän ajan kuluessa toimitettavan digipalvelun osalta elinkeinonharjoittaja vastaa virheestä, joka ilmenee sopimusaikana. Elinkeinonharjoittajalla on vastaavasti velvollisuus toimittaa kuluttajalle tarvittavat turva- ja muut päivitykset. Säännöksissä otetaan kantaa myös virheellisestä integroinnista johtuvaan virheeseen. Erona tavarakauppaan on se, ettei kuluttajalla ole velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa uhalla, että kuluttaja menettää oikeuden vedota virheeseen.

Jos digipalvelussa on virhe, ensisijainen seuraamus on virheen oikaisu ja toissijaisia seuraamuksia hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen. Kuluttajalla on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa ja vaatia vahingonkorvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta, myös henkilövahingosta. Kun sopimus puretaan, elinkeinonharjoittajan on pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luovuttamaa tai luomaa digitaalista sisältöä tai palvelua ja tietyin poikkeuksin kuluttajan pyynnöstä annettava kuluttajan saataville kaikki se sisältö, jonka kuluttaja on luovuttanut tai luonut digipalvelua käyttäessään.

Elinkeinonharjoittajalla on tietyin reunaehdoin oikeus tehdä muutoksia digipalveluun ja kuluttajalla on vastaavasti tietyin edellytyksin oikeus purkaa sopimus, milloin muutos vaikuttaa kielteisesti kuluttajan mahdollisuuksiin päästä digitaalisen sisältöön tai käyttää sitä.

Mitä kuluttajakauppaa pelaavien yritysten pitäisi nyt sitten tehdä?

Kuluttajansuojalainsäädäntö on pakottavaa lainsäädäntöä eikä kauppiailla ole mahdollisuutta heikentää sopimusehdoin tai muutoin kuluttajan asemaa ja oikeuksia. Varmistu siis, että tunnet velvoitteesi ja noudatat niitä käytännön toiminnassasi . Tarkista ja päivitä tarvittaessa sopimus- ja takuuehtosi ja kouluta henkilöstösi erityisesti reklamaatioiden käsittelyyn.

Mahdollisuutesi tehdä rajat ylittävää kuluttajakauppaa EU alueella entistä ennakoitavimmin pelisäännöin ovat parantuneet. Harkitse lähdetkö pelaamaan isommalla pelikentällä.

Muista pelata reilusti.