Kuluttajaluottojen sääntelyä tiukennetaan ja verkkokauppiaille asetetaan uusia huomioitavia velvoitteita

Kuluttajansuojalain uudet säännökset koskien verkkokauppiaita ja kuluttajaluottojen myöntäjiä tulevat voimaan lokakuun alussa. Uudet säännökset asettavat vaatimuksia maksutapojen esittämiselle verkkokaupoissa ja velvoittavat todentamaan kuluttaja-asiakkaiden henkilöllisyyden, milloin maksutavaksi on valittu lasku tai osamaksu.

Muutosten tavoitteena on lisätä maksamisen turvallisuutta, estää väärinkäytöksiä ja vähentää kuluttajien velkaantumista. Laki määrää maksutapojen esittämisjärjestyksen, jossa ensin esitetään maksutavat ilman luottoa tai maksunlykkäystä, sitten hyväksyttävät luotto- ja yhdistelmäkortit ja lopuksi lasku- ja osamaksu. Vahva tunnistautuminen verkkokaupan kassalla, milloin maksutapavaksi on valittu lasku tai osamaksu, on pakollista, mikä parantaa maksamisen turvallisuutta ja pyrkii vähentämään identiteettivarkauksia.

Myös kuluttajaluottojen sääntelyyn tulee muutoksia, joiden tarkoituksena on vähentää kuluttajaluottoihin liittyviä velkaongelmia ja ohjata luottojen hinnoittelua yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan. Korkokattoa alennetaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokatto koskee kaikkia kuluttajaluottoja, mukaan lukien hyödykesidonnaiset luotot ja puhtaat rahaluotot. Poikkeuksena ovat liikennevälineiden osamaksukauppa ja esinevakuudelliset asuntoluotot. Lisäksi korkokatto sidotaan viitekorkoon, mikä mahdollistaa sen, että korkokatto säilyy tehokkaana myös korkojen nousun aikana. Koska muutoksen tarkoituksena on laskea korkokattoa nykyisestä, korko ei kuitenkaan saa sopimuksen mukaan ylittää 20:tä prosenttia. Käytännössä näin voisi käydä ilman erillistä sopimusehtoa silloin, kun korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko nousisi yli 5. prosenttiin.

Uusilla säännöksillä pyritään myös tiukentamaan kuluttajaluottojen markkinointia koskevaa sääntelyä. Esimerkkejä kielletyistä markkinointimenettelyistä ovat kuluttajiin kohdistuva markkinointi, joka hyödyntää heidän taloudellista haavoittuvuuttaan, ja väärät väitteet luoton eduista. Tulevaisuudessa seuraamusmaksu voi kohdistua niihin rikkomuksiin, jotka liittyvät hyvän luotonantotavan vastaiseen markkinointiin. Aiemmin tämä oli hankalaa, koska hyvää luotonantotapaa koskeva lainkohta oli yleisluontoinen eikä mahdollistanut seuraamusmaksun määräämistä. Nyt lainkohtaa on tarkennettu esimerkein, jotka konkretisoivat hyvää luotonantotapaa. Erityisesti korostetaan, että luotonottoa ei saa markkinoida tavalla, joka vähättelee sen vakavuutta tai merkitystä.

Asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta laajennetaan koskemaan erilaisia luottotilanteita, paitsi uuden luoton hakemista myös luoton määrän tai luottorajan korottamista. Todentamisen tulee tapahtua ennen kuluttajaluottosopimuksen tekemistä tai luoton määrän/luottorajan korottamista. Näin ollen jatkossa pelkkä verkkopankkiin kirjautuminen ei ole riittävä, vaan tunnistautuminen tulee tehdä uudelleen ennen luottosopimuksen tekemistä. Mahdollisuus hyödyntää heikkoa tunnistamismenetelmää on poistettu laista. Tunnistamista koskevat tiedot on myös säilytettävä lain edellyttämällä tavalla.

Nämä muutokset ovat osa laajempaa kuluttajansuojalain uudistusta ja niiden tavoitteena on vahvistaa kuluttajien oikeuksia ja suojaa. Tulevaisuudessa yritykselle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo näitä säännöksiä, voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Kokeneet markkinoinnin ja kuluttajansuojan asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa kuluttajansuojalakiin liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu markkinoinnin ja kuluttajansuojan tiimiimme tai ota heihin suoraan yhteyttä >>