Kokemuksia vihreän siirtymän hankkeiden pikakaistasta

Säännökset eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijasta aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä ja hallintotuomioistuimissa tulivat voimaan tämän vuoden alusta. Kerroimme aiemmin vihreän siirtymän hankkeiden etusijan lupamenettelyitä koskevassa blogissamme mm. siitä, minkälaisiin hankkeisiin ja millä edellytyksin tätä pikakaistaa voidaan soveltaa.

Aina ei ole yksiselitteistä, onko lupahakemuksen kohteena olevassa hankkeessa tai toiminnossa kyse etusijasäännösten mukaisesta hankkeesta. Etusijaa koskevan pyynnön yhteydessä onkin erityisen tärkeää kuvata ja perustella täsmällisesti hankkeen kuuluminen säännösten soveltamisalaan.

Etusijaa sovelletaan hakemukseen, kun hakija on toimittanut riittävän selvityksen aluehallintovirastolle siitä, että hakemuksen mukaisessa toiminnassa otetaan huomioon ei merkittävää haittaa –periaate (Do No Significant Harm, DNSH). DNSH-selvitykseen liittyy teknisten, luonnontieteellisten sekä juridisten kysymysten tarkastelua, ja arvioinnin toteuttamiseen on jo olemassa sovellettavaa ohjeistusta.

DNSH-periaatetta sovelletaan etusijaharkinnassa eri yhteydessä kuin taksonomiaraportointivelvollisuuden arvioinnissa. Etusijakysymyksen yhteydessä ei siten edellytetä taksonomia-asetuksen delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen teknisten arviointikriteereiden täyttymistä. Hakemuksen DNSH- selvityksen laatimisen kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana yksityiskohtien kanssa. Selvitystä laadittaessa kannattaa tarkastella hankkeen vaikutuksia ja muuta lupa-aineistoa laajasti. Kaikkien DNSH-selvityksessä esitettyjen yksityiskohtien osalta tulee löytyä perustelut hankedokumentaatiosta.  

Menettelyllinen etusija on kuluvan vuoden aikana myönnetty jo useille säännösten soveltamisalaan kuuluville lupahakemuksille. Vaikka etusijaan liittyvä DNSH-harkinta toteutetaan taksonomia-arviointia kevyempänä menettelynä, on DNSH-selvitys syytä laatia huolellisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta edellytykset menettelyllisen etusijan saamiselle tulevat selvitetyksi lupaviranomaiselle tai hallintotuomioistuimelle.

Fondian kokeneet asiantuntijat ovat apunasi haettaessa vihreän siirtymän hankkeelle menettelyllistä etusijaa menestyksekkäästi. Ole rohkeasti yhteydessä.