Vihreän siirtymän hankkeiden etusija lupamenettelyissä - kuka mahtuu mukaan?

Säännökset eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä ja hallintotuomioistuimissa tulivat voimaan tämän vuoden alusta.

Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia muutettiin väliaikaisesti niin, että tietyille vihreää siirtymää tukevia investointeja koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille säädettiin väliaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2026. Lisäksi näitä hankkeita koskevat valitukset käsitellään kiireellisesti vuosina 2023—2028.

Etusijan piiriin kuuluvien toimintojen ja hankkeiden luetteloa muokattiin jonkin verran eduskuntakäsittelyn aikana.  Etusija koskee seuraavia laitoksia tai toimintoja:

  • energiatuotantolaitokset, jotka tuottavat energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalat ja niihin liittyvät vesitaloushankkeet

  • uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita

  • vedyn valmistus ja hyödyntäminen, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista

  • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi 

  • akkutehtaat ja akkumateriaalien valmistus, talteenotto ja uudelleenkäyttö

Menettelyllistä etusijaa voidaan soveltaa myös hankekokonaisuuteen, jonka luvan tarve olennaisilta osin perustuu edellä tarkoitettuun toimintoon. Hankekokonaisuuden osalta sanamuotoa näin lievennettiin lupaperusteen osalta alkuperäisestä esityksestä, jonka mukaan etusijaa olisi voitu soveltaa hankkeeseen, joka pääasiallisen lupaperusteen osalta täyttää luettelon hankkeen edellytykset.

Etusijaa sovelletaan hakemukseen, kun hakija on toimittanut riittävän selvityksen aluehallintovirastolle siitä, että hakemuksen mukaisessa toiminnassa otetaan huomioon ei merkittävää haittaa –periaate (Do No Significant Harm, DNSH). DNSH on myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) vihreän siirtymän hankkeita koskevan rahoituksen kriteeri. Ei merkittävää haittaa –periaatteen mukaisella arvioinnilla (DNSH-arvioinnilla) varmistetaan, ettei hanke aiheuta merkittävää haittaa seuraaville ympäristötavoitteille: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Etusijan saamiseksi riittävän selvityksen sisältöä määritellään tarkemmin asetuksella.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että DNSH-periaatetta sovelletaan taksonomiaraportointivelvollisuuden ulkopuolisessa yhteydessä, eikä etusijakysymyksen yhteydessä siten edellytetä taksonomia-asetuksen delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen teknisten arviointikriteereiden soveltamista, vaan menettely toteutetaan kevyempänä menettelynä. DNSH-periaatteen mukaisuuden arviointi ei ole myöskään luvan myöntämisen oikeudellinen edellytys eikä etusija voi olla muutoksenhaun kohteena.

Oikeudellisesti DNSH-periaate tarkoittaa etusijaa koskevassa menettelyssä siis eri asiaa kuin EU:n taksonomiasääntelyssä. DNSH-arviointiin liittyy kuitenkin myös tässä yhteydessä teknisten, luonnontieteellisten sekä juridisten kysymysten tarkastelua, ja arvioinnin toteuttamiseen on olemassa sovellettavaa ohjeistusta.

Kysymys etusijasta otetaan huomioon lupaviranomaisessa viran puolesta, kun soveltamisalaan kuuluvan hankkeen osalta esitetään riittävä selvitys DNSH-periaatteen mukaisuudesta.  Selvitys voidaan toimittaa myös jo vireillä olevaa lupahakemusta koskien ja siten nopeutettu menettely on mahdollinen myös hakemuksen myöhemmissä vaiheissa.

Jos yllä käsiteltyihin aiheisiin liittyen herää kysyttävää, Fondian kokeneet ympäristö- ja energiaoikeuteen erikoistuneet juristit ovat mielellään apunasi. Avustamme myös DNSH-tarkastelujen ja selvitysten tekemisessä hankekohtaisesti.