Kestävyys strategisena ja teknisenä vaatimuksena

Kestävyystietojen käyttö ja lisääntyvä vastuullisuussääntely

Kestävyysnäkökulmat ja vastuullisuus on 2020-luvun suuria ilmiöitä – moni yritys huomioi kestävyystekijät toiminnassaan laajemmin kuin mitä sääntely vaatii, profiloituakseen kestävinä toimijoina. Vastuullisuus ei voi olla pelkkä trendi. Vastuullisuuden tulee olla sidottu kiinteästi yrityksen liiketoiminnan strategisiin valintoihin ja vastuullisuuslinjausten mukaisten toimien toteutuminen tulee osoittaa raportoinnin ja tiedonantojen kautta.

Sääntely lisääntyy ja tiukentuu. Esimerkiksi kestävyystietojen ilmoittamista rahoituspalvelusektorilla koskevan tiedonantovelvoiteasetuksen vaatimukset tulivat finanssialan toimijoita sitoviksi kaikilta osin vuoden 2023 alussa. Monet yritykset varautuvat teknisiin ja yksityiskohtaisiin tiedonantovaatimuksiin kauhunsekaisin tuntein.

Kestävyystietojen raportointi ja ESG-liitännäiset (ympäristö, sosiaaliset kysymykset ja hyvä hallinto) tietovaatimukset voivat näyttäytyä vaikeaselkoisena viidakkona. Tosiasiassa sääntelyn tueksi on julkaistu suuri määrä valmiita pohjia ja laskentamenetelmiä, joita käyttämällä kestävyystiedot tulee osoittaa ja julkaista. Tarkat indikaattorit ja pohjat tuntuvat monesta raskaalta hallinnolliselta prosessilta, mutta ne helpottavat eri tuotteiden ja palveluntarjoajien vertailua asiakkaan näkökulmasta, ja tuovat myös kaivattua helpotusta sääntelyn piirissä oleville finanssitoimijoille, joiden ei tarvitse käyttää mielikuvia tietoja raportoitaessa.

ESG- ja vastuullisuustietojen antaminen on monen pelaajan yhteistyötä

Sääntely vaikuttaa monella eri tasolla usealla eri toimialalla eivätkä vaatimukset rajoitu finanssialan toimijoihin. Finanssialan toimijat tarvitsevat tietoa useilta eri toimijoilta voidakseen täyttää omat tiedonantovelvoitteensa. Tämä korostaa oikean vastuullisuustiedon merkitystä, mutta voi myös huomattavasti hankaloittaa vaatimusten noudattamista, mikäli muut toimijat eivät ole tietojenkeruun ja raportoinnin kanssa ajan tasalla.

Tietoaukkoja voivat aiheutua esimerkiksi siitä, että kohdeyhtiöt eivät tarjoa riittävällä tavalla tietoa oman toimintansa suorista tai epäsuorista päästöistä, tai kohdeyritysten palkkarakenteet ja palkitsemisperiaatteet eivät ole riittävän avoimia sen tarkastelemiseksi, ovatko ne palkkatasa-arvon ja työntekijän oikeuksien näkökulmasta kestäviä. Standardisoidut raportointimallit sekä ESG-asioista tiedottaminen ja kouluttaminen auttavat sulkemaan tietoaukkoja.

Mitä lisääntyvä sääntely tarkoittaa liiketoiminnan kannalta

Sääntelyn tavoitteena on sulkea tietoaukkoja ja yhdenmukaistaa kestävyystietojen raportointia ja niihin liittyvien tietojen käyttöä. Sääntely voi kuitenkin onnistua tässä tavoitteessa vain silloin, kun raportoitava tieto on mahdollisimman oikeaa, oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden ja oikeaan aikaan annettua.

Sääntely luo yhteisen kehyksen, mutta vastuullisuustyön onnistuminen ja kestävyystavoitteiden saavuttaminen riippuvat siitä, minkälaista tietoa on saatavilla ja miten se liittyy asetettuihin kestävyystavoitteisiin. Jotta lisääntyvä sääntely ei muodosta vain uutta raportointiharjoitusta, raportointivaatimusten ja yrityksen vastuullisuustyön strategisten suuntaviivojen tulee olla linjassa. Onnistunut ja selkeä vastuullisuus tai ESG-strategia on uskottava sijoittajille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Asia on olennainen finanssialan yrityksen lisäksi myös muille toimijoille.

Sidosryhmät edellyttävät jatkuvasti lisää tietoa paitsi yrityksen suorista kestävyysvaikutuksista ja näihin liittyvistä riskeistä, myös yrityksen kyvystä hallita ja organisoida omaa vastuullisuustyötään. Hyvä ESG-strategia parantaa yrityksen tuottoja ja kannattavuutta, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja parantaa yrityksen goodwilliä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ESG-asioiden oikeaoppisella huomioimisella on suora positiivinen vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen ja tuottoihin, etenkin pitkällä tähtäimellä.

Käytännön toimia ESG-strategian tukemiseksi

Vastuullisuustyö ja toimiva ESG-strategia edellyttävät ennen kaikkea menettelytapojen luomista yhtiötasolla. Kun yrityksen ESG- ja kestävyysasioiden hallinta täyttää lainsäädännön vaatimukset, ja vastuullisuuslinjaukset ovat olennaisia ja uskottavia, kestävyysasioiden monitorointi, ylläpito ja jatkuva raportointi on helpompaa.

Lisäksi esimerkiksi ESG Due Diligence -prosessien luominen edistää systemaattista toimintatapaa ja tukee vastuullisuustyön tavoitteiden toteuttamista. Kun ESG-tekijät ja vastuullisuus sisällytetään hyvissä ajoin osaksi menestyvän yrityksen strategiaa ja toimintamalleja, ne johtavat todennäköisimmin positiivisiin seurauksiin ja ovat osa proaktiivista riskienhallintaa.

Jäitkö miettimään miten selvitä vastuullisuusraportoinnin viidakossa? Tai haluatko lisää tietoa lisääntyvästä sääntelystä juuri sinun yrityksesi kannalta?
Vastuullisuuteen erikoistuneet juristimme auttavat yritystäsi sen vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.