Kestävä rakentaminen -aamiaisseminaarin satoa

Kestävyys ja vastuullisuus tulevat kasvattamaan tulevaisuudessa entisestään merkitystä niin rakentamisessa kuin kiinteistön omistamisen ja kehittämisen saralla. Laaja joukko kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita kokoontuikin 17.11.2022 Fondian järjestämään seminaariin jakamaan tietoa sekä näkemyksiä kestävän rakentamisen ajankohtaisista kysymyksistä. Uudistuva ja lisääntyvä sääntely sekä voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö asettavat toimijat uusien haasteiden eteen, mutta kehitys tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Lisääntyvien ympäristö- ja kiertotalousvaatimusten johdosta toimialalla nähdäänkin varmasti uusien toimijoiden lisäksi myös olemassa olevan liiketoiminnan osalta kehitystä.

Rakentamislaki ja rakennustuoteasetus rakentamisen kiertotaloutta vauhdittamassa

Eduskuntakäsittelyn loppusuoralla oleva uusi rakentamislaki tulee asettamaan rakennetulle ympäristölle ja rakentamiselle merkittäviä ilmasto- ja kiertotalousvaatimuksia sekä digitaalisuutta koskevia velvoitteita. Toisaalta EU:n uudistuva rakennustuoteasetus pyrkii vastaamaan rakentamisen kiertotalouden kehitykseen ja vihreän siirtymän haasteisiin tavalla, joka koskee tulevaisuudessa laajaa joukkoa alan toimijoita. Paras kilpailukyky saavutetaan valmistautumalla näihin muutoksiin hallitusti ja mahdollisuuksia ennakoiden, kuten Fondian Aleksi Lundén seminaarissa kertoi. 

Julkiset hankinnat etujoukoissa edistämässä rakentamisen vihreää siirtymää

Rakennustuotteiden ja materiaalien valinta vaikuttaa sekä suoraan rakennushankkeen hiilijalanjälkeen että siihen, miten kohteen arvo säilyy tulevaisuudessa. Merkittävässä roolissa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kehittymisessä uudenlaisiksi materiaalivalinnoiksi ja käytännöiksi rakennushankkeissa ovat julkiset hankinnat, kuten kirjoitimme aiemmin [linkki aiempaan blogiin]. Hanketasolla kysymys on toisaalta materiaalien aidosta hyötykäytöstä ja kiinteistön vähähiilisyyden suunnittelusta koko elinkaarella, ja toisaalta hankkeen ilmastovaikutusten kompensoinnista. Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin 30 % kaikista ilmoitetuista julkisista hankinnoista, joten julkisten rakennushankkeiden kiertotalousasteen nostamisella ja ilmastovaikutusten aiempaa laajemmalla huomioon ottamisella kilpailutuksissa voidaan merkittävällä tavalla edistää kierrätysmateriaalien jalkautumista rakentamiseen, vähähiilisyyttä tukevien toimintamallien muodostumista ja kierrätysmateriaalien hyödyntämistä koskevan liiketoiminnan kehittymistä kannattavaksi.

Rakennuksia koskevat kestävyyskriteerit ja ympäristötavoitteet käytännössä

Samaan aikaan EU-taksonomia asettaa rakennuksille konkreettisia kriteereitä, jotka heijastuvat yksityiskohtaisesti rakennuttamiseen ja rakentamisen sopimusketjuihin. Taksonomian kriteeristöihin on tärkeää perehtyä huolella ja arvioida niiden soveltuminen hanke- ja kohdekohtaisesti parhaan mahdollisen rahoituksen varmistamiseksi, kuten Fondian Netta Skön kertoi. Taksonomialla on välitön yhteys myös kansalliseen lainsäädäntöömme; esimerkiksi uuden rakentamislain edellyttämä ilmastoselvitys vastaa tulevaisuudessa myös taksonomian vaatimuksiin.

Seminaarissa päästiin kurkistamaan myös uudistuvan sääntelyn taustalla olevien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden ilmenemiseen rakentamisen sekä rakennuttamisen arjessa. Rakennusteollisuuden kestävän rakentamisen ohjelmatyön johtaja sekä SRV Yhtiöt Oyj:n kehitysjohtaja Miimu Airaksisen havainnollistavan puheenvuoron myötä seminaariosallistujat saivat konkreettisen kuvan siitä, mikä ovat kestävän rakentamisen vaatimukset tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kiinteistö- ja rakennusoikeuden juristimme auttavat ammattitaidolla kiinteistön elinkaaren kaikilla osa-alueilla, aina kaavoituksesta ja rakentamisesta kiinteistöliiketoimintaan ja transaktioihin sekä rakentamisen kiertotalouteen. Tutustu tarkemmin asiantuntijoihimme tai ota heihin suoraan yhteyttä.